Заголовок сторінки

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго»

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»

(код ЄДРПОУ 22800735),

місцезнаходження товариства: Україна, вул. Гоголя, 285, Придніпровський р-н,

м. Черкаси, 18136.

 

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів

ПАТ «Черкасиобл енерго» (далі - позачергові загальні збори)!

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: 18000, м.Черкаси, вул. 30 років Перемоги 5/1, територія ПАТ «Черкаський приладобудівний завод», корпус 101 б, 2 поверх, актова зала (вхід через прохідну).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 12.05.2017 року, з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 12.05.2017 року об 11 годині 30хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена ( 4.05.2017 року (станом на 24 годину).

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припин гння їх повноважень.

2.Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

3. Припинення повноважень голови (виконуючого обов’язки) колегіального Виконавчого органу Товариства.

4.Обрання голови (виконуючого обов’язки) колегіального Виконавчого органу Товариства.

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ДО ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

-Новоторов Олександр Леонідович - представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» - голова лічильної комісії.

- Лагодюк Євгеній Степанович - представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» - член лічильної комісії.

- Овденко Галина Володимирівна - представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» - член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

 

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі - збори):

Виступи з питань порядку денного - до 3 хв.

Повторні виступи - до 2 хп.

Відповіді на запитання - до 3 хв.

Зауваження по процедурі і едення зборів - до 2 хв.

Функції голови та секретаря зборів виконує особа, уповноважена на це рішенням наглядової ради.

Запитання доповідачам пс давати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень має бути пі цписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування підписується головою Реєстраційної комісії зборів.

 

3. Припинення повноважень голови (виконуючого обоє язки) колегіального Виконавчого органу Товариства.

1. Відмінити рішення наглядової ради Товариства, прийняті 31.08.2016 та оформлені протоколом № 17.

2. Припинити тимчасове виконання повноважень голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» Кузьмінською Світланою Олександрівною та трудову угоду, укладену з нею, з моменту прийняття цього рішення позачерговими загальними зборами Товариства.

 

4. Обрання голови (виконуючого обов’язки) колегіального Виконавчого органу Товариства.

Обрати, з моменту прийняття цього рішення позачерговими загальними зборами Товариства, головою колегіального Виконавчого органу ПАТ «Черкасиобленерго» Самчука Олега Григоровича.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою www.cherkasyoblenergo.com.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавств і (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Черкасиобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 08 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285 (відділ корпоративних відносин), а в день проведення позачергових загальних зборів -- також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Горстка Василь Михайлович.

Телефон для довідок: (0472) 395-331.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано26.04.2017 року в №79 (2584) щоденного офіційного друкованого видання НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

В.о голови правління ПАТ «Черкасиобленерго»                                  О.Г.Самчук

Протокол засідання

26 квітня 2017 року відбулося засідання страйкового комітету Черкаського міського РЕМу та адміністрації ПАТ "Черкасиобленерго". На ньому розглянули ряд важливих питань.

Протокол засідання - завантажити

Протокол засідання

26 квітня 2017 року відбулося засідання страйкового комітету Черкаського міського РЕМу та адміністрації ПАТ "Черкасиобленерго". На ньому розглянули ряд важливих питань.
 
Протокол засідання - завантажити  

Щодо затримок у виконанні послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж

Щодо затримок у виконанні послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж
 
У відповідності до законодавства України на ПАТ «Черкасиобленерго» покладено обов’язки з безпечного, надійного та якісного постачання електричної енергії на території Черкаської області та з цією метою організації належного технічного обслуговування, ремонту та розвитку електричних мереж для забезпечення потреби споживачів в електричній енергії.

Однією з функцій товариства, у відповідності до Закону України «Про електроенергетику» є приєднання до електричних мереж електроустановок замовників, як нових, так і збільшення потужності існуючих споживачів, внаслідок зміни технічних параметрів їх електроустановок. Приєднання електроустановок до електричних мереж здійснюється згідно Правил, затверджених постановою НКРЕ № 32 від 17.01.2013 року, у відповідності до яких приєднання до електричних мереж поділяється на стандартне та нестандартне приєднання. Плата за приєднання до електричних мереж визначається згідно Методики, затвердженої постановою НКРЕ №115 від 12.02.2013 року, у відповідності з якою плата за стандартне приєднання розраховується, як добуток замовленої потужності та відповідної ставки, яка щорічно затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Послуга з приєднання передбачає створення електропередавальною організацією технічної можливості для передачі у точку приєднання електроустановки замовника замовленої ним потужності, електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності. Для забезпечення нормативних показників якості електроенергії та надійного електропостачання виникає необхідність проведення певного обсягу робіт з будівництва, реконструкції та технічного переоснащення електричних мереж. Вартість цих робіт значно перевищує суму коштів, отриманих ПАТ «Черкасиобленерго» як плата за стандартне приєднання, внаслідок чого виникала необхідність запозичення додаткових коштів з інших джерел, але разом з цим за період 2015-2016 рр. товариством надано2735 послуг стандартного приєднання.

Рівень ставок плати за стандартне приєднання, які були затверджені НКРЕКП на 2015 та 2016 роки не забезпечував в повній мірі фінансування значного обсягу робіт з будівництва, реконструкції та технічного переоснащення електричних мереж для надання послуг стандартного приєднання, крім того скрутний фінансовий стан ПАТ «Черкасиобленерго» призвів до накопичення дефіциту коштів, необхідних для виконання в повному обсязі зазначених вище робіт.

На даний час адміністрація ПАТ «Черкасиобленерго» проводить необхідні заходи, направлені на забезпечення сталого фінансування, в тому числі і робіт, пов’язаних із наданням послуг стандартного приєднання. Просимо із розумінням поставитися до ситуації, що склалася і додатково зазначаємо, що всі заплановані роботи будуть проведені в повному обсязі із належною якістю.

Прохання про допомогу лунає Україною

Прохання про допомогу лунає Україною

25 квітня 2017 року доведені до відчаю енергетики Черкащини вкотре були вимушені вийти на мітинги та акції протесту, які цього разу охопили не лише Черкаську область, а й докотилися до Києва.

Напередодні проведення акцій первинна профспілкова організація ПАТ«Черкасиобленерго» листами повідомила засоби масової інформації та державні органи влади Черкаської області й міста Києва про перекриття працівниками Товариства руху транспорту в Київському напрямку неподалік Деньгівського лісництва (біля с.Благодатне Золотоніського району Черкаської області) та на трасі Київ-Одеса в районі поста ДАІ біля клеверного мосту в Уманському районі Черкаської області. В цей час більше 200 чоловік вирушили автобусами до м. Київ, де 25.04.2017р. о 1400годині мало відбутися слухання справи за позовом Кузьмінської С.О. щодо поновлення її на посаді виконуючого обов’язки голови правління ПАТ«Черкасиобленерго».

Прохання про допомогу лунає Україною

Прохання про допомогу лунає Україною

Метою цих заходів стало звернення уваги влади та громадськості країни до проблем, які виникли в ПАТ«Черкасиобленерго», недопущення розвалу стратегічного енергетичного об’єкта області, прохання про сприяння у вирішенні економічних проблем підприємства. Мітингарі вимагали погашення заборгованості із заробітної плати, яку вони не отримують вже чотири місяці поспіль, та недопущення поновлення на роботі колишньої очільниці Товариства Світлани Кузьмінської, за час керівництва якої й було доведено підприємство та його працівників до зубожіння. Слід згадати лише про те, що у березні цього рокуГенеральна прокуратура та Національна поліція України повідомила тодішньому керівникові ПАТ «Черкасиобленерго» Кузьмінській С.О. про підозру у розтраті майна Товариства на загальну суму 61,7 млн. грн.

З 1200до 1400 години кількасот працівників Товариства безперервно ходили по пішохідним переходам державних магістралей України, намагаючись привернути увагу до проблем свого підприємства. Адже безлад, який відбувається останнім часом в основній енергопостачальній компанії області, може призвести не лише до скрутного становища її працівників, а й до неможливості проведення ремонтних робіт на електричних лініях, виникнення аварійних ситуацій в енергомережі, збоїв у постачанні електричної енергії споживачам Черкаської області, так як відсутність фінансування та блокування роботи Товариства діями його колишніх співробітників на чолі з Кузьмінською С.О. не дають можливості закуповувати необхідні матеріали й обладнання.

Прохання про допомогу лунає Україною

Прохання про допомогу лунає Україною

Накопичення заборгованості із заробітної плати сприяє виникненню небезпечної тенденції в кадровому питанні ПАТ «Черкасиобленерго»: масове звільнення кваліфікованих працівників приводить до втрати кадрового потенціалу підприємства.

Городищенский РЕМ мітингує. 

Працівники Товариства налаштовані рішуче. Вчора, 25.04.2017р. близько 1330їхніми згуртованими діями було зупинено спробу зайти на територію головного офісу ПАТ «Черкасиобленерго», розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя 285, звільненого керівника підприємства Кузьмінської С.О. з кількома сторонніми особами. Спроби людей викликати її на діалог не увінчалися успіхом, вона сховалась в патрульному автомобілі поліції й не виявила бажання вийти до своїх колишніх підлеглих та пояснити ситуацію. Слід зауважити, що рішенням Печерського суда м. Києва Кузьмінську С.О. було не тільки відсторонено від посади в.о. голови правління ПАТ «Черкасиобленерго», а й заборонено залишати межі м. Київ. Тому виникає питання, які настільки «важливі недороблені» справи залишились у неї в Товаристві, що попри всі заборони й супротив колективу, користуючись відсутністю в.о. голови правління Самчука О.Г., який в цей час разом із 200 працівниками ПАТ знаходився на судовому засіданні в місті Києві, Світлана Кузьмінська намагалася потрапити на своє колишнє робоче місце?

Прохання про допомогу лунає Україною

Прохання про допомогу лунає Україною

На сьогодні, за ініціативою трудового колективу Товариства в адміністративній будівлі ПАТ організовано цілодобове чергування працівників з метою недопущення повернення колишнього керівництва підприємства, адже судове засідання за позовом Кузьмінської С.О. про її поновлення на роботі, яке мало відбутися вчора, 25.04.2017р., було перенесено за заявою позивача на п’ятницю, 28 квітня 2017 року.

 

Енергетики Черкащини звертаються до громадськості з проханням почути їх, допомогти донести до можновладців проблеми Товариства й дати можливість колективу почати ефективно працювати на благо своєї країни.

 

Трудовий колектив ПАТ«Черкасиобленерго»

Тарифи (для населення) на період з 01 березня 2017 року (5-й етап)

26 лютого 2015 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), згідно з Постановою № 220 затвердила поетапне підвищення тарифів на електроенергію для населення з 01 квітня 2015 року. Підвищення тарифів національний регулятор розбив на 5 етапів: 1 квітня 2015 – 31 серпня 2015, 1 вересня 2015 – 29 лютого 2016, 1 березня 2016 – 31 серпня 2016, 1 вересня 2016 – 28 лютого 2017, з 1 березня 2017.

 

Тарифна група Загальний 3-х зонні 2-х зонні
Ніч Пік Напівпік День Ніч
1 0,4 1,5 1 1 0,5
Населення, яке проживає в місті
( в т.ч. електроплити)
 
обсяг до 100 кВт.год. 90 36 135 90 90 45
обсяг понад 100 кВт.год. 168 67,2 252 168 168 84
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії 90 36 135 90 90 45
Населення, яке проживає в сільській місцевості
(в т.ч. електроплити)
 
обсяг до 100 кВт.год. 90 36 135 90 90 45
обсяг понад 100 кВт.год. 168 67,2 252 168 168 84
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії 90 36 135 90 90 45
Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками у місті  
В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно)  
обсяг до 3000 кВт.год. 90 36 135 90 90 45
обсяг понад 3000 кВт.год. 168 67,2 252 168 168 84
В період з 1 травня по 30 вересня (включно)  
обсяг до 100 кВт.год. 90 36 135 90 90 45
обсяг понад 100 кВт.год. 168 67,2 252 168 168 84
Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами незалежно від обсягів споживання електроенергії 90 36 135 90 90 45
Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками у сільській  
В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно)  
обсяг до 3000 кВт.год. 90 36 135 90 90 45
обсяг понад 3000 кВт.год. 168 67,2 252 168 168 84
В період з 1 травня по 30 вересня(включно)  
обсяг до 100 кВт.год. 90 36 135 90 90 45
обсяг понад 100 кВт.год. 168 67,2 252 168 168 84
Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами незалежно від обсягів споживання електроенергії 90 36 135 90 90 45
Населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання у місті  
В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно)  
обсяг до 3000 кВт.год. 90 36 135 90 90 45
обсяг понад 3000 кВт.год. 168 67,2 252 168 168 84
В період з 1 травня по 30 вересня (включно)  
обсяг до 100 кВт.год. 90 36 135 90 90 45
обсяг понад 100 кВт.год. 168 67,2 252 168 168 84
Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання незалежно від обсягів спож 90 36 135 90 90 45
Населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання у сільській місцевості  
В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно)  
обсяг до 3000 кВт.год. 90 36 135 90 90 45
обсяг понад 3000 кВт.год. 168 67,2 252 168 168 84
В період з 1 травня по 30 вересня (включно)  
обсяг до 100 кВт.год. 90 36 135 90 90 45
обсяг понад 100 кВт.год. 168 67,2 252 168 168 84
Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання незалежно від обсягів споживання 90 36 135 90 90 45
Населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об`єднане шляхом створення юридичної особи,житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків 168 67,2 252 168 168 84
Гуртожитки (які підпадають під визначення "населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним засобом обліку " 90 36 135 90 90 45
Гуртожитки (які підпадають під визначення "населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним засобом обліку ") у сільській місцевості 90 36 135 90 90 45
Електроенергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замковопереговорних пристроїв, що належать власниикам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів 168 0 0 0 0 0
Електроенергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території 168 0 0 0 0 0
Електроенергія, яка витрачається для релігійних організацій (у частині споживання на комунально-побутові потреби) 168 0 0 0 0 0

 

Відповідно до пункту 21 Правил користування електричною енергією для населення просимо уточнити покази Вашого лічильника електроенергії станом на 28.02.2017, шляхом звернення в абонентський відділ РЕМ або в Кол-центр ПАТ «Черкасиобленерго» за тел. (0472) 33-87-87 (ЦІЛОДОБОВО) та E-mail: callcenter@obl.ck.energy.gov.ua

Згідно Порядку застосування тарифів на електроенергію, затвердженого Постановою НКРЕ від 23.04.2012 №498 зі змінами, внесеними згідно Постанови НКРЕКП від 26.02.2015 № 221 «Про внесення зміни до Порядку застосування тарифів на електроенергію»,при багатозонному обліку до діючих тарифів застосовуються наступні коефіцієнти:

 

Двозонний тариф:

  • у нічні години (23:00 – 07:00) – 0,5;
  • у денний час (07:00 – 23:00) – 1.

 

Тризонний тариф:

  • у години пікових навантажень (08:00 – 11:00, 20:00 – 22:00) – 1,5;
  • у напівпіковий період (07:00 – 08:00, 11:00 – 20:00, 22:00 – 23:00) – 1;
  • у нічні години (23:00 – 07:00) – 0,4.

Закрыть