Заголовок сторінки

Квартальна інформація емітента цінних паперів    за 1 квартал 2012 року

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента    Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"
1.2. Організаційно-правова форма емітента            Акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента        22800735
1.4. Місцезнаходження емітента                    18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента        0472-36-02-69 0472-36-02-63
1.6. Електронна поштова адреса емітента            kanc@obl.ck.energy.gov.ua

2.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії    25.04.2012
   
                                                                   Зміст
    Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб    X
2. Основні відомості про випущенні акції    X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)    
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента    
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент    X
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря    X
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність    
    а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності    X
    б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції    X
    в) інформація про собівартість реалізованої продукції    X
8. Квартальна фінансова звітність емітента    X
9. Проміжна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)    
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).    

11. Примітки:
1. ПАТ "Черкасиобленерго" облiгацiй емiтента за перiод з часу створення та за звiтний перiод не  випускало.
2. ПАТ "Черкасиобленерго" похiдних цiнних паперiв емiтента за перiод з часу створення та за звiтний перiод не випускало.
3. ПАТ "Черкасиобленерго"промiжну фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв станом на 31.03.2012р. не складало.
4. ПАТ "Черкасиобленерго" цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не випускало.
5. В роздiлi 1. " Iнформацiя про пiдприємство" в п.3.2. "серiя i номер свiдоцтва про державну реєстрацiю" вказанi серiя та номер виписки з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.

 

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб
3.1. Повне найменування        Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"
3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію
     (серiя та номер виписки з єдиного державного реєстру
      юридичних осiб та фізичних осiб-пiдприємцiв)                ААБ №126453
3.3. Дата державної реєстрації                            24.03.1999
3.4. Місцезнаходження                        18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285
3.5. Статутний капітал (грн.)                            37098333
3.6. Чисельність працівників (чол.)                            3792
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
    40.13.0 - розподiлення та постачання електроенергiї
    45.21.1 - будiвництво будiвель
    80.42.0 - освiта дорослих та iншi види освiти

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі                    21%

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії            25%

3.10. Органи управління підприємства
- вищий орган управлiння ПАТ "Черкасиобленерго" - загальнi збори акцiонерiв товариства,
- наглядовий орган ПАТ "Черкасиобленерго" - Наглядова Рада товариства,
- виконавчий орган ПАТ "Черкасиобленерго" - Правлiння товариства,
- контролюючий орган ПАТ "Черкасиобленерго" - Ревiзiйна комiсiя товариства.

3.11. Посадові особи підприємства
Голова Наглядової Ради - представник акцiонера-держави, в особi ФДМУ
                            (Сачiвко Андрiй Iванович);
Секретар Наглядової Ради - представник акцiонера-держави, в особi ФДМУ
                              (Андропова Свiтлана Олегiвна);                       
Член Наглядової Ради - представник акцiонера-держави, в особi ФДМУ
                               (Пушкар Сергiй Iванович);            
Член Наглядової Ради - Богатир Василь Михайлович;
Член Наглядової Ради - Юридична особа - Компанiя "GARENSIA ENTERPRAISES LIMITED",      
                      представлена уповноваженою особою Малинiним Максимом Юрiйовичем;

Голова Правлiння - Фiлатов Ярослав Олександрович;
Секретар правлiння - Горстка Василь Михайлович;
Член правлiння - Гончаров Костянтин Миколайович;
Член правлiння - Касiч Юрiй Петрович;
Член правлiння - Клименко Дмитро Васильович;
Член правлiння - Мiнаєв Дмитро Iванович;
Член Правлiння, головний бухгалтер - Птух Людмила Борисiвна;

Голова Ревiзiйної комiсiї - Сакало Людмила Павлiвна;
Член Ревiзiйної комiсiї - представник акцiонера-держави, в особi ФДМУ
                          (Гриненко Рита Леонiдiвна);
Член Ревiзiйної комiсiї - юридична особа - Компанiя "VANAIR LIMITED", представлена  
                          уповноваженою особою Петриковою Оленою Анатолiївною.
    
3.12. Засновники підприємства
    На момент створення товариства його засновником була держава в особi Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України, правонаступником якого є Мiнiстерство енергетики  та вугiльної промисловостi України.

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій
    ПАТ "Черкасиобленерго" у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй участi не приймає.

4. Основні відомості про випущені акції    (за звітний період)
Дата реєстрації випуску акцій     28.10.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій     118/23/1/2010
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій   

                                                                           Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР
Кількість простих іменних акцій (штук)     148 393 332
Кількість простих акцій на пред'явника (штук)        0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук)        0
Форма існування акцій        Бездокументарна
Номінальна вартість акції (грн.)        0,25
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)        31 162 655
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)      37 098 334

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України,  послугами яких користується емітент

6.1.1 Найменування                            ТОВ "УПР-ФIНАНС"
6.1.2. Організаційно-правова форма        Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
6.1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ                36980202
6.1.4. Місцезнаходження                        03035, м.Київ, вул.Кавказька, 11
6.1.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності            АВ №520607
6.1.6. Дата видачі ліцензії                        15.04.2010
6.1.7. Міжміський код та телефон                044- 362-79-73
6.1.8. Факс                                044-248-79-87
6.1.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку
                        Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
6.1.10. Опис
    На виконання доручення Загальних зборiв акцiонерiв 14.09.2010 року (протокол №15) та рiшення Наглядової Ради товариства (протокол №29 вiд 22.10.2010р.) iз зберiгачем ТОВ "УПР-ФIНАНС" заключено договiр №879-01/21-юр (016) вiд 01.11.2010р. на вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам простих iменних акцiй, зарахування на них iменних цiнних  паперiв ПАТ "Черкасиобленерго", внесення змiн до реквiзитiв власника цiнних паперiв до укладення договору з власником.

6.2.1. Найменування                    ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
6.2.2. Організаційно-правова форма        Публічне акціонерне товариство
6.2.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ        30370711
6.2.4. Місцезнаходження                 01001,  м.Київ, вул. Б.Грiнченка, буд. 3
6.2.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності    АВ №189650
6.2.6. Дата видачі ліцензії                19.09.2006
6.2.7. Міжміський код та телефон        044- 279-10-78
6.2.8. Факс                        044- 279-12-49
6.2.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку
                        Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
6.2.10. Опис
    З ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" у вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №15 вiд 14.09.2010 року) заключено договiр  №Е-1603 (832-01/21) вiд 04.10.2010р. про надання послуг щодо обслуговування випуску цiнних паперiв ПАТ "Черкасиобленерго": прийом на зберiгання вiд Емiтента глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв, вiдкриття та ведення рахунку Емiтента у цiнних паперах, виконання операцiй Емiтента з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень Емiтента.

7. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  (для акціонерних товариств)

 

Дата введення посади корпоративного секретаря        01.02.2007

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря    01.02.2007

Прізвище, ім'я, по батькові  особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
                                                                                                     Горстка Василь Михайлович
Опис    Особа призначена на посаду корпоративного секретаря непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення на посаду корпоративного секретаря Горстка Василь Михайлович в товариствi займав посаду заступника начальника вiддiлу правового забезпечення по роботi з акцiонерами. Горстка Василь Михайлович отримав квалiфiкацiю фахiвця з управлiння корпоративними правами (квалiфiкацiйний сертифiкат за №0000034-ПК вiд 31.03.2006р.) та квалiфiкацiю "Секретаря корпоративного" (квалiфiкацiйний сертифiкат за №050009/КС вiд 23 червня 2006року). Горстка Василь Михайлович пiдвищив квалiфiкацiю з управлiння корпоративними правами за програмою "Корпоративний секретар" (квалiфiкацiйний сертифiкат №050009/ПК-2-КС вiд 17.12.2009року).


8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
            
ПАТ "Черкасиобленерго" здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть з постачання електроенергiї споживачам за регульованим тарифом та передачi електроенергiї мiсцевими електромережами напругою 154-0,4кВ на територiї Черкаської областi. Цi основнi види дiяльностi товариство здiйснює у вiдповiдностi до лiцензiй, виданих  Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України (НКРЕ) вiдповiдно за номерами АГ №578507 вiд 09.09.2011р., строк дiї лiцензiї з 24.09.1996 року та АГ №578508 вiд 09.09.2011р. строк дiї лiцензiї з 19.09.1996 року, якi виданi на невизначений термiн та за рiшенням НКРЕ  №1528 вiд 01.09.2011р.
             Ухвалою Господарського суду Черкаської областi вiд 14 травня 2004року за заявою ТОВ "Агенство регiонального розвитку паливно-енергетичного комплексу А/РТЕК" порушено провадження у справi № 01/1494 про банкрутство ВАТ "Черкасиобленерго" та ухвалою вiд 18 червня 2004року введено процедуру розпорядження майном боржника i призначено розпорядника майном товариства. Ухвалою господарського суду Черкаської областi вiд 24 червня 2010 року призначено розпорядником майна боржника арбiтражного керуючого Литвина Валентина Васильовича.
            Основним видом дiяльностi товариства є передача i розподiл електричної енергiї. За перший квартал 2012 рiк надходження електричної енергiї до мереж ПАТ "Черкасиобленерго" склало 1 055 488тис.кВт-год. Загальний корисний вiдпуск електричної енергiї за звiтний перiод становить 882 210тис.кВт-год., в тому числi власним споживачам - 831 233тис.кВт-год. Обсяги товарної продукцiї вiдповiдно складають - 491 326тис.грн. (без ПДВ) та 486 710тис.грн. (без ПДВ). Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї  за звiтний перiод складає 497 251 тис.грн.
             Станом на 31.03.2012року середньоспискова кiлькiсть штатних працiвникiв товариства складає 3 792 осiб. Iнженерно-технiчний персонал пiдприємства є квалiфiкованим i високопрофесiйним, своєю працею вiн забезпечує надiйну та безперебiйну роботу електромереж областi.
              Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Черкасиобленерго" включає: Баланс; Звiт про фiнансовi результати. Фiнансова звiтнiсть охоплює перiод з 01.01.2012року по 31.03.2012року. Фiнансова звiтнiсть складається в нацiональнiй валютi України - в тисячах гривень.
 Облiкова полiтика.
    Фiнансова звiтнiсть мiстить статтi, склад i змiст яких визначаються вiдповiдними Положеннями (стандартами). Стаття наводится у фiнансовiй звiтностi, якщо вiдповiдає таким критерiям:
               - iснує ймовiрнiсть надходження або вибуття майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з цiєю статтею;
               - оцiнка статтi може бути достовiрно визначена.
При передачi в експлуатацiю малоцiнних i швидкозношуваних предметiв нараховувався знос 100% з вiднесенням на витрати операцiйної дiяльностi. Величина резерву сумнiвних боргiв на кiнець I кварталу 2012 року склала - 10 949тис.грн.
                  При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу їх та iншому вибуттi, оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО  (собiвартостi перших за часом надходження запасiв).
                 Дохiд визначається в момент збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв товариства). Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання.
                 Фiнансова звiтнiсть складається згiдно нацiональних Положень (стандартiв) бухгатерського облiку. Змiн в облiковiй полiтицi протягом звiтного перiоду не було. Помилки минулих рокiв не виявленi.

Дебiторська заборгованiсть.
    Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 131 957 тис.грн., резерв сумнiвних боргiв - 10 949 тис.грн.,  чиста реалiзацiйна вартiсть склала 121 008тис.грн.

Iнша дебiторська заборгованiсть.
    Iнша дебiторська заборгованiсть складає 22 594тис.грн. Загалом заборгованiсть складається iз поточної заборгованостi за товарно-матерiальнi цiнностi та наданi послуги

Запаси.
    Запаси в бухгалтерському облiку облiковуються по покупнiй вартостi на дату оприбуткування. В облiку витрат запасiв використовувався метод ФIФО. На кiнець звiтного перiоду вартiсть запасiв складає 21 436тис.грн., з яких: В порiвняннi з початком року запаси збiльшились на 1 505тис.грн.               

Iншi оборотнi активи.
             В статтi балансу "Iншi оборотнi активи" вiдображена заборгованiсть по податкових розрахунках в сумi 4 084тис.грн.

Основнi засоби.
                          На кiнець звiтного перiоду                 На початок звiтного перiоду
Первiсна вартiсть                   725 804                                             722 398
Знос                                         433 649                                             422 757           
Залишкова вартiсть                   292 804                                             299 641

Знос основних засобiв станом на 31.03.2012р. складає 59,75 % вiд первiсної вартостi. Амортизацiя на основнi засоби нараховується прямолiнiйним методом.
              Незавершене будiвництво збiльшилось на кiнець звiтного перiоду в порiвняннi з початком року на  474тис.грн. i складає 17 189 тис.грн.

Нематерiальнi активи.
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв пiдприємства складає 3 464тис.грн., накопичена амортизацiя - 2 166тис.грн., залишкова вартiсть - 1 298тис.грн. До складу нематерiальних активiв вiднесено програмне забезпечення. Амортизацiя нараховувалась податковим методом.

Кредиторська заборгованiсть.
Стаття балансу "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги"  в основному складається iз заборгованостi за покупну електроенергiю перед ДП "Енергоринок", та становить 159 677тис.грн.

Розрахунки з оплати працi.
Протягом  звiтного перiоду розрахунки по заробiтнiй платi здiйснювались без затримки. Стаття балансу "Поточнi зобов'язання з оплати працi" мiстить поточну заборгованiсть в сумi 5 321 тис.грн.

Непокритий збиток.
         Стаття балансу "Непокритий збиток" мiстить в собi збиток за минулi звiтнi перiоди та складає 219 484тис.грн., збиток станом на 31.03. 2012 року становить 3 978 тис.грн.

Статутний фонд.
          Статутний фонд пiдприємства становить 37098тис.грн., який подiлено на 148 393 332шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. кожна.

Iнший додатковий капiтал.
      Стаття балансу "Iнший додатковий капiтал" становить 436 119 тис.грн.

Резервний капiтал.
Вiдрахування до резервного капiталу здiйснюються за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. У вiдповiдностi до Статуту товариства Резервний капiтал у розмiрi двадцять п'ять вiдсоткiв вiд Статутного капiталу формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку або за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства до досягнення встановленого розмiру. До досягнення встановленого цим Статутом розмiру Резервного капiталу розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути меншим нiж п'ять вiдсоткiв суми чистого прибутку Товариства за рiк. Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв Товариства. Резервний капiтал станом на 31.03.2012 року складає 8 939 грн.

Реалiзацiя
Основним видом дiяльностi пiдприємства є розподiл i постачання електричної енергiї. Обсяг реалiзацiї за перший квартал 2012 року складає 596 702тис.грн.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
              Загальнi витрати пiдприємства за звiтний перiод складають 505 290тис.грн., в т.ч.:
     - собiвартiсть реалiзованої продукцiї         -    497 024тис.грн.                  або     98,38%
     - адмiнiстративнi витрати                        -       6 016тис.грн.               або       1,19%
     - iншi операцiйнi витрат                              -       2 120тис.грн.       або       0,42%
     - iншi витрати                                            -             60тис.грн.                  або       0,11%
Доходи та витрати
              Валовий прибуток - 228тис.грн. Iншi операцiйнi доходи - 3 799тис.грн. Адмiнiстративнi витрати - 6 016тис.грн. Iншi операцiйнi витрати - 2 120тис.грн., iншi доходи - 191тис.грн., iншi витрати - 60тис.грн.

Консолiдацiя i iнвестицiя.
               До складу ПАТ "Черкасиобленерго" входять 23 вiдокремлених пiдроздiли, якi не є юридичними особами. Протягом звiтного перiоду пiдприємство не проводило iнвестування, а також не приймало участь в створеннi спiльних пiдприємств.

Припинення дiяльностi.
                ПАТ "Черкасиобленерго" протягом звiтного перiоду не припиняло своєї дiяльностi.

Подiї пiсля дати балансу.
                Важливi або значнi подiї, якi приводять до можливих ризикiв,  пiсля дати балансу не вiдбувались.

 8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Основні види продукції   -  передача та постачання електроенергії

Обсяг виробництва  

                    у натуральній формі    (фізична од.вим.)   0

                    у грошовій формі (тис.грн.)                         0

                    у відсотках до всієї виробленої продукції  0

Обсяг реалізованої продукції

            у натуральній формі тис.кВт-год    - 882 210

                    у грошовій формі тис.грн.        - 491 326

                    у відсотках до всієї виробленої продукції  - 100

8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
 Склад витрат                                  Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
                                                                                                          (у відсотках)
1    операцiйнi витрати                                                                                           18,5
2    купована енергiя                                                                                               81,5
3    всього витрат, включаючи вартiсть купованої електроенергiї                  100
 
КОДИ
Дата    31.03.2012
Підприємство    Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"    за ЄДРПОУ    22800735
Територія    Черкаська область, Приднiпровський р-н    за КОАТУУ    7110136400
Організаційно-правова форма господарювання     Акціонерне товариство    за КОПФГ    
Орган державного управління         за СПОДУ    230
Вид економічної діяльності    Розподілення та постачання електроенергії    за КВЕД    40.13.0
Середня кількість працівників (1): 3792
Одиниця виміру: тис.грн.
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    v
за міжнародними стандартами фінансової звітності    
Адреса: 18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285

Баланс
на 31.03.2012 p.
Форма №1
Код за ДКУД    1801001

Актив                                 Код рядка    На початок звітного періоду    На кінець звітного періоду

 

I. Необоротні активи            
Нематеріальні активи:            
    Залишкова вартість                 010                    1 347                                 1 298
    Первісна вартість                     011                    3 378                                 3 464
    Накопичена амортизація          012                  ( 2 031 )                            ( 2 166 )
Незавершені капітальні інвестиції    020              16 715                               17 189
Основні засоби:            
    Залишкова вартість                       030                299 641                        292 155
    Первісна вартість                           031    722 398    725 804
    Знос    032    ( 422 757 )    ( 433 649 )
Довгострокові біологічні активи:            
    Справедлива (залишкова) вартість    035    0    0
    Первісна вартість    036    0    0
    Накопичена амортизація    037    ( 0 )    ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:            
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    040    0    0
    інші фінансові інвестиції    045    2    2
Довгострокова дебіторська заборгованість    050    0    0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості    055    1 058    1 625
Первісна вартість інвестиційної нерухомості    056    3 423    4 727
Знос інвестиційної нерухомості    057    ( 2 365 )    ( 3 102 )
Відстрочені податкові активи    060    2 954    2 954
1
2    3    4
Гудвіл    065    0    0
Інші необоротні активи    070    0    0
Гудвіл при консолідації    075    0    0
Усього за розділом I    080    321 717    315 223
II. Оборотні активи            
Запаси:            
    виробничі запаси    100    19 931    21 436
    поточні біологічні активи    110    0    0
    незавершене виробництво    120    0    0
    готова продукція    130    0    0
    товари    140    0    0
Векселі одержані    150    0    0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:            
    чиста реалізаційна вартість    160    132 037    121 008
    первісна вартість    161    143 382    131 957
    резерв сумнівних боргів    162    ( 11 345 )    ( 10 949 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:            
    за бюджетом    170    2 867    2 867
    за виданими авансами    180    0    15153
    з нарахованих доходів    190    0    0
    із внутрішніх розрахунків    200    0    0
Інша поточна дебіторська заборгованість    210    25 272    22 594
Поточні фінансові інвестиції    220    0    0
Грошові кошти та їх еквіваленти:            
    в національній валюті    230    462    38 242
    у тому числі в касі    231    0    0
    в іноземній валюті    240    0    0
Інші оборотні активи    250    5 003    4 084
Усього за розділом II    260    185 572    225 384
III. Витрати майбутніх періодів    270    189    191
IV. Необоротні активи та групи вибуття    275    0    0
Баланс    280    507 478    540 798

Пасив    Код рядка    На початок звітного періоду    На кінець звітного періоду
1    2    3    4
I. Власний капітал            
Статутний капітал    300    37098    37098
Пайовий капітал    310    0    0
Додатковий вкладений капітал    320    0    0
Інший додатковий капітал    330    436214    436119
Резервний капітал    340    8939    8939
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    350    -215506    -219484
Неоплачений капітал    360    ( 0 )    ( 0 )
Вилучений капітал    370    ( 0 )    ( 0 )
Накопичена курсова різниця    375    0    0
Усього за розділом I    380    266745    262672
Частка меншості    385    0    0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів            
Забезпечення виплат персоналу    400    2 725    5 086
Інші забезпечення    410    0    0
Сума страхових резервів    415    0    0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах    416    0    0
Цільове фінансування (2)    420    0    0
Усього за розділом II    430    2 725    5 086
ІІІ. Довгострокові зобов’язання            
Довгострокові кредити банків    440    0    0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання    450    0    0
Відстрочені податкові зобов’язання    460    0    0
Інші довгострокові зобов’язання    470    0    0
Усього за розділом ІІІ    480    0    0
IV. Поточні зобов’язання            
Короткострокові кредити банків    500    0    0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями    510    0    0
Векселі видані    520    0    0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    530    121 242    159 677
Поточні зобов’язання за розрахунками:            
з одержаних авансів    540    22 096    19 988
з бюджетом    550    4 158    4 091
з позабюджетних платежів    560    0    0
зі страхування    570    3 556    2 458
з оплати праці    580    7 078    5 321
з учасниками    590    0    0
із внутрішніх розрахунків    600    0    0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу    605    0    0
Інші поточні зобов'язання    610    79 566    81 213
Усього за розділом IV    620    237 696    272 748
V. Доходи майбутніх періодів    630    312    292
Баланс    640    507 478    540 798
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги    (421)    0    

Примітки: Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Черкасиобленерго" складається своєчасно в повнiй мiрi i у вiдповiдностi до вимог П(С)БО  та охоплює перiод з 01.01.2012 року по 31.03.2012 року. Фiнансова звiтнiсть складається у нацiональнiй валютi України - в тисячах гривень.
Основнi засоби та нематерiальнi активи облiковуються станом на 31.03.2012 року на балансi товариства: нематерiальнi активи - залишкова вартiсть 1 298тис.грн., первiсна вартiсть - 3 464тис.грн., накопичена амортизацiя - 2 166тис.грн. До складу нематерiальних активiв  вiднесено програмне забезпечення. Амортизацiя нараховувалась податковим методом.     
 Власний капiтал товариства: статутний капiтал становить 37 098тис.грн., який подiлено на 148 393 332шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. кожна; станом на 31.03.2012 року Резервний фонд товариства складає 8 939тис.грн. Вiдрахування до Резервного фонду здiйснюються i вiдповiдностi з рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Черкасиобленерго" за рахунок чистого прибутку.

Голова Правління                 Фiлатов Ярослав Олександрович

Головний бухгалтер                Птух Людмила Борисiвна
 
КОДИ
Дата    31.03.2012
Підприємство    Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"    за ЄДРПОУ    22800735
Територія    Черкаська область, Приднiпровський р-н    за КОАТУУ    7110136400
Організаційно-правова форма господарювання     Акціонерне товариство    за КОПФГ    230
Орган державного управління         за СПОДУ    
Вид економічної діяльності    Розподілення та постачання електроенергії    за КВЕД    40.13.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    v
за міжнародними стандартами фінансової звітності    
Одиниця виміру: тис.грн.
Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 2012 року
Форма №2
                                                    I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код за ДКУД    1801003

Стаття    Код рядка    За звітний період    За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    010    596702    349682
Податок на додану вартість    015    ( 99450 )    ( 58280 )
Акцизний збір    020    ( 0 )    ( 0 )
    025    ( 0 )    ( 0 )
Інші вирахування з доходу    030    ( 0 )    ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)    035    497252    291402
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    040    ( 497024 )    ( 249205 )
Валовий:
   прибуток    050    228    42197
    збиток    055    ( 0 )    ( 0 )
Інші операційні доходи    060    3799    1482
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності    061    0    0
Адміністративні витрати    070    ( 6016 )    ( 4104 )
Витрати на збут    080    ( 0 )    ( 0 )
Інші операційні витрати    090    ( 2120 )    ( 5163 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності    091    ( 0 )    ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
   прибуток    100    0    34412
    збиток    105    ( 4109 )    ( 0 )
Доход від участі в капіталі    110    0    0
Інші фінансові доходи    120    0    0
Інші доходи (1)    130    191    266
Фінансові витрати    140    ( 0 )    ( 8 )
Втрати від участі в капіталі    150    ( 0 )    ( 0 )
Інші витрати    160    ( 60 )    ( 87 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті    165    0    0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
   прибуток    170    0    34583
    збиток    175    ( 3978 )    ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності    176    0    0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності    177    ( 0 )    ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності    180     ( 0 )    ( 7447 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності    185    0    0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
   прибуток    190    0    27136
    збиток    195    ( 3978 )    ( 0 )
Надзвичайні:
   доходи    200    0    0
    витрати    205    ( 0 )    ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку    210    ( 0 )    ( 0 )
Частка меншості    215    0    0
Чистий:
   прибуток    220    0    27136
    збиток    225    ( 3978 )    ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення    226    0    0
З  рядка  130  графа  3  Дохід,  пов'язаний з благодійною допомогою    (131)    0    

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника    Код рядка    За звітний період    За попередній період
1    2    3    4
Матеріальні затрати    230    17070    13979
Витрати на оплату праці    240    41244    34388
Відрахування на соціальні заходи    250    15022    12465
Амортизація    260    12503    7118
Інші операційні витрати    270    7254    8223
Разом    280    93093    76173

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті    Код рядка    За звітний період    За попередній період
1    2    3    4
Середньорічна кількість простих акцій    300    148393332    148393332
Скоригована середньорічна кількість простих акцій    310    148393332    148393332
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію    320    0    0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію    330    0    0
Дивіденди на одну просту акцію    340    0    0

Примітки: Фiнансова звiтнiсть охоплює перiод з 01.01.201року по 31.03.2012року та складається у нацiональнiй валютi України - в тисячах гривень. Фiнансовi результати товариства за звiтний перiодвiдображенi у вiдповiдностi до вимог П(С)БО №3 "Звiт про фiнансовi результати" i побудований на реальних даних бухгалтерського облiку, який ведеться у вiдповiдностi до прийнятих на даний час бухгалтерських стандартiв, обраної та впровадженої облiкової полiтики пiдприємства.
     Станом на 31 березня 2012 року виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) товариства склала 596 702тис.грн., податок на додану вартiсть - 99 450тис.грн., чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї - 497 252тис.грн., валовий прибуток - 228тис.грн.

Голова Правління                 Фiлатов Ярослав Олександрович

Головний бухгалтер                Птух Людмила Борисiвна

Закрыть