Заголовок сторінки

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»

(далі – ПАТ «Черкасиобленерго»)

(код ЄДРПОУ 22800735),

місцезнаходження товариства: Україна, 18002, м. Черкаси,

Придніпровський р-н, вул. Гоголя, 285.


Повідомляємо Вас
про проведення загальних зборів
ПрАТ «Черкасиенергозбут» (далі - Товариство), що утворюється в результаті виділу з ПАТ «Черкасиобленерго»!

Місце реєстрації учасників та проведення загальних зборів: 18030, м.Черкаси, вул. Татинецька (Чкалова), 1, актова зала ВП «Черкасиенергоремонт».

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у загальних зборах: 30.05.2018, з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) загальних зборів: 30.05.2018 о 13 годині 30 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, встановлена 23.05.2018 (станом на 24 годину).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань)

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.

4. Про заснування нового акціонерного товариства, створюваного в результаті виділу.

5. Про затвердження Статуту Товариства.

6. Про утворення органів Товариства.

7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

8. Про обрання виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства, та уповноваження його на здійснення всіх дій, пов’язаних зі створенням Товариства внаслідок виділу.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬЗ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах Товариства у наступному складі:

1) Новоторов Олександр Леонідович – голова лічильної комісії;

2) Куликова Людмила Олексіївна – член лічильної комісії;

3) Овденко Галина Володимирівна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання повноважень у повному обсязі.


2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства.

1. Обрати Головою загальних зборів Товариства – Уманську Олену Петрівну.

2. Обрати Секретарем загальних зборів Товариства – Горстку Василя Михайловича.


3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів Товариства (далі – збори):

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу органів управління Товариства здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою ПАТ «Черкасиобленерго».

4. Про заснування нового акціонерного товариства, створюваного в результаті виділу.

4.1.На підставі прийнятого загальними зборами ПАТ «Черкасиобленерго» рішення щодо виділу з ПАТ «Черкасиобленерго» нового акціонерного товариства, створити нове акціонерне товариство з наступними метою та предметом діяльності:

4.1.1.Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і статутом Товариства, та наступний його розподіл між фондами Товариства та акціонерами Товариства.

4.1.2. Предметом діяльності Товариства будуть не заборонені законодавством України та ті, які будуть визначені його статутом, види господарської діяльності. Постачання електричної енергії буде основним видом діяльності Товариства.

4.2. Визначити повне найменування Товариства:

·Українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Черкасиенергозбут»;

·Англійською мовою – Private joint stock company «Cherkasyenergozbut».

4.3. Визначити скорочене найменування Товариства:

·Українською мовою – ПрАТ «Черкасиенергозбут»;

·Англійською мовою – PJSC «Cherkasyenergozbut».

4.4. Визначити місцезнаходження Товариства: 18002, м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Гоголя, 285.

4.5. Затвердити статутний капітал приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут» в розмірі 5935733,28 грн (п’ять мільйонів дев’ятсот тридцять п’ять тисяч сімсот тридцять три гривні 28 коп.) поділений на 148393332 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,04 грн (нуль гривень 04 коп.) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).

5. Про затвердження Статуту Товариства.

5.1. Затвердити Статут Товариства, що додається.

5.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства.

5.3. Доручити Генеральному директору Товариства (особі, що виконує його обов’язки) самостійно, або з правом передоручення здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства.


6. Про утворення органів Товариства.

6.1. Встановити, що органами Товариства є:

- Загальні збори Товариства – вищий орган Товариства.

- Наглядова рада Товариства – колегіальний орган, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Дирекції. Кількісний склад Наглядової ради становить три члени.

- Дирекція – колегіальний Виконавчий орган Товариства, що здійснює керівництво поточною діяльністю. Кількісний склад Дирекції становить три члени.


7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кумулятивне голосування

8. Про обрання виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства, та уповноваження його на здійснення всіх дій, пов’язаних зі створенням Товариства внаслідок виділу.

Обрати Дмитрієва Ігоря Юрійовича виконуючим обов’язки Генерального директора Товариства.

Уповноважити виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку встановленому чинним законодавством України, забезпечити вчинення всіх необхідних дій щодо:

-реєстрації випуску акцій Товариства;

-укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випуску цінних паперів;

-вчинення дій щодо присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів, оформлення та депонування тимчасового глобального сертифікату та здійснення операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації акцій;

-вчинення дій щодо державної реєстрації Товариства та його статуту.

-підписання з ПАТ «Черкасиобленерго» актів приймання-передачі майна, прав та обов’язків;

-та інших дій, пов’язаних зі створенням Товариства внаслідок виділу.

Інформаціяз проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою www.cherkasyoblenergo.com.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 08 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285 (відділ майнових, земельних та корпоративних відносин), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є заступник начальника відділу майнових, земельних та корпоративних відносин Горстка Василь Михайлович.

Телефон для довідок: (0472) 395-331.

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також -довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

7. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано 10.05.2018 року в №88 щоденного офіційного друкованого видання НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

Голова правління

ПАТ «Черкасиобленерго»                                                                                            О.Г.Самчук

Закрыть