Заголовок сторінки

Найменування депозитарної установи

Найменування депозитарної установи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПР-ФIНАНС"

Код за ЄДРПОУ - 36980202

Юридична адреса (місцезнаходження): 03143, м.Київ, вул. Метрологічна, 14Б, оф. 405

телефон: (044) 362-79-73

факс: (044) 339-99-73

e-mail: upr_f@upr.org.ua

Генеральний директор: Пехота Павло Миколайович

На виконання доручення Загальних зборiв акцiонерiв 14.09.2010 року (протокол №15) та рiшення Наглядової Ради товариства (протокол №29 вiд 22.10.2010р.) iз зберiгачем ТОВ "УПР-ФIНАНС" заключено договiр №879-01/21-юр (016) вiд 01.11.2010р. на надання послуг щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах власникам простих iменних акцiй, зарахування на них iменних цiнних паперiв, внесення змiн до реквiзитiв власникiв цiнних паперiв до укладення договору з власником. Строк дiї лiцензiї необмежений.

Закрыть