Заголовок сторінки

До уваги акціонерів!

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»(далі – Товариство)

(код ЄДРПОУ 22800735),

місцезнаходження товариства: Україна, 18002, м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Гоголя, 285.

Повідомляємо Вас

про проведення річних загальних зборів

ПАТ «Черкасиобленерго», до проекту порядку денного яких внесено зміни з урахуванням пропозиції, наданої акціонером!

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: 18030, м. Черкаси, вул. Татинецька (Чкалова), 1, актова зала ВП «Черкасиенергоремонт».

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 24.04.2018, з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 24.04.2018 об 11 годині 30 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, встановлена 18.04.2018 (станом на 24 годину).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань)

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.

3. Звіти Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 та 2017 роках та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

4. Звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 та 2017 роках та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

5. Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2016 та 2017 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 та 2017 роки.

6. Затвердження річних звітів Товариства за 2016 та 2017 роки.

7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 та 2017 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 та 2017 роках.

8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2018 - 2019 роки.

9. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

10. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

11. Про внесення змін до п.1 рішення, прийнятого позачерговими загальними зборами Товариства 29 березня 2018 року з питання п’ятого порядку денного позачергових загальних зборів «Про створення приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут».

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах Товариства у наступному складі:

1) Новоторов Олександр Леонідович – голова лічильної комісії;

2) Лагодюк Євгеній Степанович – член лічильної комісії;

3) Овденко Галина Володимирівна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання повноважень у повному обсязі.


2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

3. Звіти Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 та 2017 рокахта прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Взяти до відома звіти Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 та 2017 роках та заходи, затверджені Наглядовою радою, за результатами розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності у 2017 році.

4. Звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 та 2017 роках та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 та 2017 роках.

5. Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2016 та 2017 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 та 2017 роки.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 та 2017 роки.

Проект рішення № 2:

У зв’язку з відсутністю звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства – зняти питання з розгляду.

6. Затвердження річних звітів Товариства за 2016 та 2017 роки.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома річні звіти Товариства за 2016 та 2017 роки.

Проект рішення № 2:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рікз урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Приватним підприємством «Аудиторська фірма «Служба аудиту» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

6.2. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Приватним підприємством «Аудиторська фірма «Служба аудиту» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення № 3:

Затвердити річні звіти Товариства за 2016 та 2017 роки.

7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 та 2017 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 та 2017 роках.


Проект рішення:

7.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;

50 % - до фонду розвитку виробництва.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 1459500 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

7.2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;

25 % - до фонду розвитку виробництва.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі – 2970139,61 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.


8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2018 - 2019 роки.

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2018 - 2019 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.


9. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект № 1 рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект № 2 рішення:

Зняти питання з розгляду.


10. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проект № 1 рішення:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

Проект № 2 рішення:

Зняти питання з розгляду.


11. Про внесення змін до п.1 рішення, прийнятого позачерговими загальними зборами Товариства 29 березня 2018 року з питання п’ятого порядку денного позачергових загальних зборів «Про створення приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут».

Внести зміни до п.1 рішення, прийнятого позачерговими загальними зборами Товариства 29 березня 2018 року з питання п’ятого порядку денного позачергових загальних зборів «Про створення приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут».» шляхом викладення його у наступній редакції:

«1. Створити приватне акціонерне товариство «Черкасиенергозбут», статутний капітал якого становитиме 5935733, 28 гривень (п’ять мільйонів дев’ятсот тридцять п’ять тисяч сімсот тридцять три гривні 28 копійок). Статутний капітал буде поділено на 148393332 (сто сорок вісім мільйонів триста дев’яносто три тисячі триста тридцять дві) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,04 грн. (чотири копійки) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).».

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою www.cherkasyoblenergo.com.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери ПАТ «Черкасиобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 08 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285 (відділ майнових, земельних та корпоративних відносин), а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є заступник начальника відділу майнових, земельних та корпоративних відносин Горстка Василь Михайлович.

Телефон для довідок: (0472) 395-331.

Товариство до початку річних загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства відповідно до частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення річних загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також -довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на річних загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на річних загальних зборах Товариства.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Черкасиобленерго» (тис. грн) * 

 

Найменування показника

Період

2017

2016

Усього активів

2075 107

1975 624

Основні засоби (за залишковою вартістю)

315 147

322 811

Запаси

22 585

20 770

Сумарна дебіторська заборгованість

1624 838

1504 532

Гроші та їх еквіваленти

12 229

6 003

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-201 263

-221 305

Власний капітал

300 607

280 764

Зареєстрований (статутний) капітал

37 098

37 098

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

113 155

120 281

Поточні зобов'язання і забезпечення

1661 345

1574 579

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

3 960

2 919

Середньорічна кількість акцій (шт.)

148393 332

148393 332

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,0266

0,0197

* Попередні данні, які можуть бути скориговані з урахуванням висновків зовнішнього аудитора. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на загальних зборах Товариства.

Голова Правління                                                                                                                     О.Г.Самчук

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»(далі – Товариство)

(код ЄДРПОУ 22800735),

місце знаходження товариства: Україна, 18002, м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Гоголя, 285.

Повідомляємо Вас про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго», які скликаються на 24.04.2018року та відбудуться за адресою: м.Черкаси, вул.Татинецька (Чкалова), 1, актова зала ВП «Черкасиенергоремонт» (повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано21.03.2018 року в №55 (2808) щоденного офіційного друкованого видання НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»), на вимогу акціонера – юридичної особи ФДМУ, який є власником більше ніж 5 % простих акцій ПАТ «Черкасиобленерго», а саме:

11. Про внесення змін до п.1 рішення, прийнятого позачерговими загальними зборами Товариства 29 березня 2018 року з питання п’ятого порядку денного позачергових загальних зборів «Про створення приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут»».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внести зміни до п.1 рішення, прийнятого позачерговими загальними зборами Товариства 29 березня 2018 року з питання п’ятого порядку денного позачергових загальних зборів «Про створення приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут»» шляхом викладення його у наступній редакції:

«1. Створити приватне акціонерне товариство «Черкасиенергозбут», статутний капітал якого становитиме 5935733, 28 гривень (п’ять мільйонів дев’ятсот тридцять п’ять тисяч сімсот тридцять три гривні 28 копійок). Статутний капітал буде поділено на 148393332 (сто сорок вісім мільйонів триста дев’яносто три тисячі триста тридцять дві) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,04 грн. (чотири копійки) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль)».

Голова Правління                                                                                                                      О.Г.Самчук

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23 березня 2018 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23 березня 2018 рокуна дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах ПАТ «Черкасиобленерго», призначених на 29.03.2018 року:

Загальна кількість простих іменних акцій -148393 332 штук

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій -147716 681 штук

Закрыть