Заголовок сторінки

підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Підсумки голосування

по питаннях порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»,

які відбулися 12 листопада 2013 року.

 

   По першому питанню Порядку денного «Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів товариства 23 квітня 2013 року. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів товариства».

 Результати голосування: 

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні 144 966 819 Голосів 100,00%
Голосувало "За" 144 966 819 Голосів 100,00%
Голосувало "Проти"          0 Голосів 0,00%
"Утримались" 0 Голосів 0,00%
"Не голосували"          0 Голосів 0,00%


Загальні  Збори прийняли наступне  рішення з першого питання порядку денного:

 

1.Припинити повноваження члена лічильної комісії Васюка ВолодимираВасильовича, обраного на загальних зборах акціонерів товариства 23 квітня 2013 року.

2.Обрати членом лічильної комісії Кришталя Олександра Володимировича для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго»

 

По другому питанню Порядку денного «Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства»  

 

Результати голосування:

 

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .

144 966 819

Голосів

100,000000%

 

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

144 966 819

 

Голосів

 

100,000000%

 

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . .

 

                 0

 

Голосів

 

0,000000%

 

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

0

 

Голосів

 

0,000000%

 

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

         0

 

Голосів

 

0,000000%

 

Загальні  Збори прийняли наступне  рішення з другого питання порядку денного:

 

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» Сачівка Андрія Івановича –  представника Фонду державного майна України.

2.Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів товариства  Чорного Олександра Григоровича – акціонера ПАТ «Черкасиобленерго».

 

По третьому питанню Порядку денного «Затвердження порядку ведення (регламенту)  загальних зборів акціонерів Товариства»

 

Результати голосування:

 

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні 144 966 819 Голосів 100,00%
Голосувало "За" 144 966 819 Голосів 100,00%
Голосувало "Проти" 0 Голосів 0,00%
"Утримались" 0 Голосів 0,00%
"Не голосували"           0 Голосів 0,00%

 

повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго» (код ЄДРПОУ – 22800735) (надалі – Товариство), місце знаходження: 18002, м.Черкаси, вул.Гоголя, 285, повідомляє про проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства 12 листопада 2013 року об 11-00 годині за адресою: м.Черкаси, вул.Чкалова, 1 в актовій залі структурного підрозділу Товариства ВП «Черкасиенергоремонт»

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства проводитиметься з 9-30 до 10-30  у день та за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства  станом на 24.00 год. 06. 11.2013 року.

                               Порядок денний позачергових Загальних Зборів акціонерів:

1.  Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів товариства 23 квітня 2013 року. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів товариства.

2.Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів товариства.

3.Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів  товариства.

4.  Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Для участі в позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

·     Паспорт або документ, що його заміняє;

·     Представнику (-ам)  Акціонера – паспорт та довіреність на право представляти інтереси Акціонера на позачергових Загальних Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285 (відділ корпоративних відносин) щоденно (крім суботи та неділі) з 8-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення Загальних зборів -  за місцем їх проведення.

Рішення про скликання позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства прийнято Наглядовою Радою ПАТ «Черкасиобленерго» у відповідності до вимог ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», пункт 5 якої передбачає позбавлення акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів.

        Посадовою особою,   відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є корпоративний секретар ПАТ «Черкасиобленерго» Горстка Василь Михайлович.

 

Довідки за телефонами: (0472) 39-55-15, 39-53-31
Правління ПАТ «Черкасиобленерго»

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів опубліковано в щоденному офіційному друкованому виданні НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі Фондової біржі «ІННЕКС» Бюлетень цінні папери України від 23.10.2012р. за №199 (3749)

звіт за ІІІ квартал 2013 року


Квартальна інформація емітента цінних паперів

за 3 квартал 2013 року

 

1. Загальні відомості

 

1.1. Повне найменування емітента         Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"

1.2. Організаційно-правова форма емітента                            Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента                     22800735

1.4. Місцезнаходження емітента                                                 18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента                      (0472)36-02-69  (0472)36-02-63

1.6. Електронна поштова адреса емітента                               kanc@obl.ck.energy.gov.ua

 

2.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

 

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.10.2013

2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

http://cherkasyoblenergo.com

в мережі Інтернет

24.10.2013


 

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

X

2. Основні відомості про випущенні акції

X

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

 

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

 

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність

 

            а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

X

            б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

            в) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

8. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

9. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

 

 

11. Примітки:

1. ПАТ "Черкасиобленерго" облiгацiй емiтента за перiод з часу створення та за звiтний перiод не  випускало.

2. ПАТ "Черкасиобленерго" похiдних цiнних паперiв емiтента за перiод з часу створення та за звiтний перiод не випускало.

3. ПАТ "Черкасиобленерго" цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не випускало.

4. В роздiлi 1. " Iнформацiя про пiдприємство" в п.3.2. "серiя i номер свiдоцтва про державну реєстрацiю" вказанi серiя та номер виписки з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.


3. Інформація про підприємство та його участь

у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування                         Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"

3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію                                 ААВ №113746

    (серiя та номер виписки з єдиного державного реєстру 

     юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв)           

3.3. Дата державної реєстрації                                                                           24.03.1999

3.4. Місцезнаходження                                                                 18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285

3.5. Статутний капітал (грн.)                                                                             37 098 333

3.6. Чисельність працівників (чол.)                                                                  3 866

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            35.13 - розподiлення електроенергiї

            41.20 - будiвництво житлових i нежитлових будiвель

            85.32 - професiйно-технiчна освiта

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі - 46%

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії - 0%

3.10. Органи управління підприємства

-        Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Черкасиобленерго" - вищий орган товариства,

-        Наглядова Рада ПАТ "Черкасиобленерго" - орган товариства, який контролює та регулює дiяльнiсть його виконавчого органу;

-        Правлiння ПАТ "Черкасиобленерго" - виконавчий орган товариства;

-        Ревiзiйна комiсiя ПАТ "Черкасиобленерго" - орган, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства.

 

3.11. Посадові особи підприємства

Голова Наглядової Ради – Сачiвко Андрiй Iванович – представник ФДМУ

Секретар Наглядової Ради – Андропова Свiтлана Олегiвна – представник ФДМУ

Член Наглядової Ради – Комаренко Олександр Iванович,

Член Наглядової Ради – Богатир Василь Михайлович,

Член Наглядової Ради – юридична особа – Компанiя "GARENSIA ENTERPRAISES LIMITED", представник – уповноважена особа Уманська Олена Петрiвна

 

Голова Правлiння – Горобець Вячеслав Вiкторович

Секретар правлiння – Сазонова Олена Володимирiвна,

Член правлiння – Гончаренко Анатолiй Олексiйович,

Член правлiння – Горянiн Артем Олександрович,

Член правлiння – Барчан Юрiй Володимирович,

Член правлiння – Добровольський Петро Миколайович,

Член Правлiння – Алещенко Олександр Iванович,

Головний бухгалтер – Кульбашна Свiтлана Федорiвна

 

Голова Ревiзiйної комiсiї – Сакало Людмила Павлiвна,

Секретар Ревiзiйної комiсiї – Скорейко Наталiя Iванiвна,

Член Ревiзiйної комiсiї – юридична особа – Компанiя "VANAIR LIMITED", представник – уповноважена особа Петрикова Олена Анатолiївна.

 

3.12. Засновники підприємства

            На момент створення товариства його засновником була держава в особi Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України, правонаступником якого є Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України.

 

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

            ПАТ "Черкасиобленерго" у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй участi не приймає.

 

4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій

28.10.2010

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

118/23/1/2010

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР

Кількість простих іменних акцій (штук)

148 393 332

Кількість простих акцій на пред'явника (штук)   

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)   

0

Форма існування акцій   

Бездокументарні іменні

Номінальна вартість акції (грн.)   

0,25

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)   

68 260 989

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 

0

 

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності

на цінні папери емітента у депозитарній системі України,

послугами яких користується емітент

6.1. 1. Найменування                                                                                ТОВ "УПР-ФIНАНС"

6.1.2. Організаційно-правова форма                  Товариство з обмеженою відповідальністю

6.1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ                                              36980202

6.1.4. Місцезнаходження                                                   03035, м.Київ, вул.Кавказька, 11

6.1.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності                                          АВ №520607

6.1.6. Дата видачі ліцензії                                                                        15.04.2010

6.1.7. Міжміський код та телефон                                                         044- 362-79-73

6.1.8. Факс                                                                                                  044-248-79-87

6.1.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку                     Депозитарна діяльність

6.1.10. Опис

            На виконання доручення Загальних зборiв акцiонерiв 14.09.2010 року (протокол №15) та рiшення Наглядової Ради товариства (протокол №29 вiд 22.10.2010р.) iз зберiгачем ТОВ "УПР-ФIНАНС" заключено договiр №879-01/21-юр (016) вiд 01.11.2010р. на вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам простих iменних акцiй, зарахування на них iменних цiнних  паперiв ПАТ "Черкасиобленерго", внесення змiн до реквiзитiв власника цiнних паперiв до укладення договору з власником. Вид професiйної дiяльностi на фондовому ринку згiдно виданої лiцензiї – депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

 

6.2.1. Найменування                                              ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

6.2.2. Організаційно-правова форма                              Публічне акціонерне товариство

6.2.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ                                              30370711

6.2.4. Місцезнаходження                                                   01001,  м.Київ, вул. Б.Грiнченка, буд. 3

6.2.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності                                          АВ №581322

6.2.6. Дата видачі ліцензії                                                                        25.05.2011

6.7. Міжміський код та телефон                                                             044- 279-10-78

6.2.8. Факс                                                                                                  044- 279-12-49

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку                                   Депозитарна діяльність

6.2.10. Опис

            З ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (код ЄДРПОУ - 30370711) у вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №15 вiд 14.09.2010 року) заключено договiр  №Е-1603 (832-01/21) вiд 04.10.2010р.  про надання послуг щодо обслуговування випуску цiнних паперiв ПАТ "Черкасиобленерго": прийом на зберiгання вiд Емiтента глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв, вiдкриття та ведення рахунку Емiтента у цiнних паперах, виконання операцiй Емiтента з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень Емiтента. Вид професiйної дiяльностi на фондовому ринку згiдно виданої лiцензiї – депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.

 

7. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові  особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

01.02.2007

01.02.2007

Горстка Василь Михайлович

Опис

Особа призначена на посаду корпоративного секретаря непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення на посаду корпоративного секретаря Горстка Василь Михайлович в товариствi займав посаду заступника начальника вiддiлу правового забезпечення по роботi з акцiонерами. Горстка Василь Михайлович отримав квалiфiкацiю фахiвця з управлiння корпоративними правами (квалiфiкацiйний сертифiкат за №0000034-ПК вiд 31.03.2006р.) та квалiфiкацiю "Секретаря корпоративного" (квалiфiкацiйний сертифiкат за №050009/КС вiд 23 червня 2006року). Горстка Василь Михайлович пiдвищив квалiфiкацiю з управлiння корпоративними правами за програмою "Корпоративний секретар" (квалiфiкацiйний сертифiкат №0400625/КС вiд 12.10.2012року).

 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

            ПАТ "Черкасиобленерго" здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть з постачання електроенергiї споживачам за регульованим тарифом та передачi електроенергiї мiсцевими електромережами напругою 154-0,4кВ на територiї Черкаської областi. Цi основнi види дiяльностi товариство здiйснює у вiдповiдностi до лiцензiй, виданих  Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України (НКРЕ) вiдповiдно за номерами АГ №578507 вiд 09.09.2011р., строк дiї лiцензiї з 24.09.1996 року та АГ №578508 вiд 09.09.2011р. строк дiї лiцензiї з 19.09.1996 року, якi виданi на невизначений термiн та за рiшенням НКРЕ  №1528 вiд 01.09.2011р.

             Ухвалою Господарського суду Черкаської областi вiд 14 травня 2004року за заявою ТОВ "Агенство регiонального розвитку паливно-енергетичного комплексу А/РТЕК" порушено провадження у справi № 01/1494 про банкрутство ВАТ "Черкасиобленерго" та ухвалою вiд 18 червня 2004року введено процедуру розпорядження майном боржника i призначено розпорядника майном товариства. Ухвалою господарського суду Черкаської областi вiд 24 червня 2010 року призначено розпорядником майна боржника арбiтражного керуючого Литвина Валентина Васильовича.

            Основним видом дiяльностi товариства є передача i постачання електричної енергiї. За 9 місяців 2013 року надходження електричної енергiї до мереж ПАТ "Черкасиобленерго" склало 2619255тис.кВт-год. Загальний корисний вiдпуск електричної енергiї за звiтний перiод становить 2 312 191тис.кВт-год., в тому числi власним споживачам – 1 530 309тис.кВт-год. Обсяги товарної продукцiї вiдповiдно складають – 928 838тис.грн. (без ПДВ) та 891 549тис.грн. (без ПДВ). Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї  за звiтний перiод складає 946 988тис.грн.

             Станом на 30.09.2013року середня кількість працiвникiв товариства складає 3 866 осіб. Iнженерно-технiчний персонал пiдприємства є квалiфiкованим i високопрофесiйним, своєю працею вiн забезпечує надiйну та безперебiйну роботу електромереж областi.

              Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Черкасиобленерго" включає: Баланс; Звiт про фiнансовi результати. Фiнансова звiтнiсть охоплює перiод з 01.01.2013року по 30.09.2013року. Фiнансова звiтнiсть складається в нацiональнiй валютi України – в  тисячах гривень. Згiдно вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" публiчнi акцiонернi складають фiнансову  звiтнiсть за мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку. У вiдповiдностi до листа НБУ, Мiнфiну та Держстандарту вiд 07.12.2011р. ПАТ "Черкасиобленерго" датою переходу до МСФЗ обрало 01.01.2012р. Це означає, що в товариствi щоквартальна промiжна фiнансова звiтнiсть складається на основi нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку (ПСБО), а потiм трансформується в звiтнiсть за Мiжнародними стандартами з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ. Метою фiнансових звiтiв є надання iнформацiї про фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та горошовi потоки Товариства, яка є корисною для широкого кола користувачiв при прийнятi ними економiчних рiшень.

Статутний капiтал.

          Статутний капiтал пiдприємства становить 37 098тис.грн., який подiлено на 148393 332шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. кожна.

Резервний капiтал.

                  Вiдрахування до Резервного капiталу здiйснюються за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Статутом товариства передбачено створення Резервного капiталу  у розмiрi двадцять п'ять вiдсоткiв вiд статутного капiталу. Формується Резервний капiтал  шляхом щорiчних вiдрахувань не менше 5%  суми чистого прибутку.  Станом на 30.09.2013 року Резервний капiтал складає 9 849 тис.грн., що бiльше встановленого розмiру на 574тис.грн. Вiдрахувань Резервного капiталу в звiтному перiодi не було.

Реалiзацiя

            Основним видом дiяльностi пiдприємства є розподiл i постачання електричної енергiї. Станом на 30.09.2013 року чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiїскладає 946 988тис.грн., а собiвартiсть реалiзованої продукцiї – 883 218тис.грн.

Консолiдацiя i iнвестицiя.

            До складу ПАТ "Черкасиобленерго" входять 23 вiдокремлених структурних пiдроздiли, якi не є юридичними особами – 21 район електричних мереж, Уманськi енергетичнi мережi та ВП "Черкасиенергоремонт". Протягом звiтного перiоду пiдприємство не проводило iнвестування, а також не приймало участь в створеннi спiльних пiдприємств.

Припинення дiяльностi.

             ПАТ "Черкасиобленерго" протягом звiтного перiоду не припиняло своєї дiяльностi.

Подiї пiсля дати балансу.

           На засіданні комітету кредиторів ПАТ «Черкасиобленерго» 20.09.2013р. прийнято рішення про укладення Мирової угоди по справі 14-01/1494 про банкрутство товариства на загальну суму, що перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності  Товариства. Згідно п.2. ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про вчинення значного правочину приймається Загальними зборами акціонерів за поданням Наглядової ради товариства. 17 жовтня 2013 року на засіданні Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 12 листопада 2013 року з наступним порядком денним: 

  1. 1.      Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів товариства 23 квітня 2013 року. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів товариства.
    1. 2.      Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів товариства.
  2. 3.      Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів  товариства.
    1. 4.      Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Рішення про скликання позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства прийнято Наглядовою Радою ПАТ «Черкасиобленерго» у відповідності до вимог ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», пункт 5 якої передбачає позбавлення акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів.


 

8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основні види продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі

(тис.кВт-год.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (тис.кВт-год.)

 у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

1

2

3

4

1

2

3

4

1

передача та постачання електроенергiї

0

0

0

2 312 191

928 838

100

 

 

8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції  (у відсотках)

1

2

3

1

операцiйнi витрати

32,9

2

купована енергiя

67,1

3

всього витрат, включаючи вартiсть купованої електроенергiї

100


 

КОДИ

 

Дата

30.09.2013

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"

за ЄДРПОУ

22800735

Територія

Черкаська область, Приднiпровський р-н

за КОАТУУ

7110136400

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Розподілення електроенергії

за КВЕД

35.13

Середня кількість працівників: 3866

Адреса, телефон: 18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285, 0472-36-02-69

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 30.09.2013 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

1 057

1 164

    первісна вартість

1001

3 563

4 019

    накопичена амортизація

1002

( 2 506 )

( 2 855 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

10 740

19 531

Основні засоби

1010

288 114

297 900

    первісна вартість

1011

737 370

779 195

    знос

1012

( 449 256 )

( 481 295 )

Інвестиційна нерухомість

1015

1 449

1 324

    первісна вартість

1016

4 546

4 727

    знос

1017

( 3 097 )

( 3 403 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

7 436

0

Відстрочені податкові активи

1045

832

832

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

309 628

320 751

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

39 094

29 940

Виробничі запаси

1101

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

111 460

117 070

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

    за виданими авансами

1130

11 587

2 810

    з бюджетом

1135

527

432

    у тому числі з податку на прибуток

1136

527

430

    з нарахованих доходів

1140

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

8 523

17 116

Поточні фінансові інвестиції

1160

6 500

1 627

Гроші та їх еквіваленти

1165

7 149

9 954

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

295

384

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

3 441

5 029

Усього за розділом II

1195

188 576

184 362

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

498 204

505 113

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований капітал

1400

37 098

37 098

Капітал у дооцінках

1405

0

0

Додатковий капітал

1410

431 916

439 236

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

9 849

9 849

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-224 805

-212 097

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

254 058

274 086

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

3 340

9 183

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

 

 

 

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

    резерв незароблених премій

1533

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

Закрыть