Заголовок сторінки

звіт за Іквартал 2013 року

Титульний аркуш
    
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння             Горобець Вячеслав Вiкторович
                                            (підпис)    

МП
24.04.2013

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2013 року

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента      Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"
1.2. Організаційно-правова форма емітента            Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента        22800735
1.4. Місцезнаходження емітента                    18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента        (0472)36-02-69    (0472)36-02-63
1.6. Електронна поштова адреса емітента            kanc@obl.ck.energy.gov.ua

2.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії    25.04.2013
2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці    http://cherkasyoblenergo.com    в мережі Інтернет    25.04.2013
    (адреса сторінки)        
 
Зміст
    Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб    X
2. Основні відомості про випущенні акції    X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)    
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента    
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент    X
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря    X
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність    
    а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності    X
    б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції    X
    в) інформація про собівартість реалізованої продукції    X
8. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
9. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності    X
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).    
11. Примітки:
1. ПАТ "Черкасиобленерго" облiгацiй емiтента за перiод з часу створення та за звiтний перiод не  випускало.
2. ПАТ "Черкасиобленерго" похiдних цiнних паперiв емiтента за перiод з часу створення та за звiтний перiод не випускало.
3. ПАТ "Черкасиобленерго" цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не випускало.
4. В роздiлi 1. " Iнформацiя про пiдприємство" в п.3.2. "серiя i номер свiдоцтва про державну реєстрацiю" вказанi серiя та номер виписки з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
3. Інформація про підприємство та його участь
у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування            Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"
3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію
(серiя та номер виписки з єдиного державного реєстру
     юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв)                ААВ №113746
3.3. Дата державної реєстрації                        24.03.1999
3.4. Місцезнаходження                        18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285
3.5. Статутний капітал (грн.)                        37 098 333
3.6. Чисельність працівників (чол.)                    3 852
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
    35.13 - розподiлення електроенергiї
    41.20 - будiвництво житлових i нежитлових будiвель
    85.32 - професiйно-технiчна освiта
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі                    21%
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії        25%
3.10. Органи управління підприємства
    Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Черкасиобленерго" - вищий орган товариства,
    Наглядова Рада ПАТ "Черкасиобленерго" - орган товариства, який контролює та регулює дiяльнiсть його виконавчого органу;
    Правлiння ПАТ "Черкасиобленерго" - виконавчий орган товариства;
    Ревiзiйна комiсiя ПАТ "Черкасиобленерго" - орган, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства.

3.11. Посадові особи підприємства
Голова Наглядової Ради – Сачiвко Андрiй Iванович - представник ФДМУ
Секретар Наглядової Ради – Андропова Свiтлана Олегiвна - представник ФДМУ
Член Наглядової Ради – Комаренко Олександр Iванович,
Член Наглядової Ради – Богатир Василь Михайлович,
Член Наглядової Ради – Юридична особа - Компанiя "GARENSIA ENTERPRAISES LIMITED", представник - уповноважена особа Коваль Володимир Ярославович

Голова Правлiння – Горобець Вячеслав Вiкторович
Секретар правлiння – Сазонова Олена Володимирiвна,
Член правлiння – Гончаренко Анатолiй Олексiйович,
Член правлiння – Горянiн Артем Олександрович,
Член правлiння – Барчан Юрiй Володимирович,
Член правлiння – Добровольський Петро Миколайович,
Член Правлiння – Алещенко Олександр Iванович,
Головний бухгалтер – Кульбашна Свiтлана Федорiвна

Голова Ревiзiйної комiсiї – Сакало Людмила Павлiвна,
Секретар Ревiзiйної комiсiї – Скорейко Наталiя Iванiвна,
Член Ревiзiйної комiсiї – юридична особа - Компанiя "VANAIR LIMITED",
представник - уповноважена особа Петрикова Олена Анатолiївна.
    
3.12. Засновники підприємства
    На момент створення товариства його засновником була держава в особi Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України, правонаступником якого є Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України.

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій
    ПАТ "Черкасиобленерго" у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй участi не приймає.

4. Основні відомості про випущені акції
(за звітний період)
Дата реєстрації випуску акцій     28.10.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій     118/23/1/2010
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій     Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР
Кількість простих іменних акцій (штук)     148 393 332
Кількість простих акцій на пред'явника (штук)        0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук)        0
Форма існування акцій        Бездокументарні іменні
Номінальна вартість акції (грн.)        0,25
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)        31 162 655
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)      37 098 334

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1.1. Найменування                        ТОВ "УПР-ФIНАНС"
6.1.2. Організаційно-правова форма         Товариство з обмеженою відповідальністю
6.1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ            36980202
6.1.4. Місцезнаходження                        03035, м.Київ, вул.Кавказька, 11
6.1.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності            АВ №520607
6.1.6. Дата видачі ліцензії                        15.04.2010
6.1.7. Міжміський код та телефон                (044) 362-79-73
6.1.8. Факс                                (044) 248-79-87
6.1.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку    Депозитарна діяльність
6.1.10. Опис
    На виконання доручення Загальних зборiв акцiонерiв 14.09.2010 року (протокол №15) та рiшення Наглядової Ради товариства (протокол №29 вiд 22.10.2010р.) iз зберiгачем ТОВ "УПР-ФIНАНС" заключено договiр №879-01/21-юр (016) вiд 01.11.2010р. на вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам простих iменних акцiй, зарахування на них iменних цiнних  паперiв ПАТ "Черкасиобленерго", внесення змiн до реквiзитiв власника цiнних паперiв до укладення договору з власником. Вид професiйної дiяльностi на фондовому ринку згiдно виданої лiцензiї - депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

6.2.1. Найменування                      ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
6.2.2. Організаційно-правова форма                Публічне акціонерне товариство
6.2.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ            30370711
6.2. Місцезнаходження                     01001,  м.Київ, вул. Б.Грiнченка, буд. 3
6.2.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності            АВ №581322
6.2.6. Дата видачі ліцензії                        25.05.2011
6.2.7. Міжміський код та телефон                (044) 279-10-78
6.2.8. Факс                                (044) 279-12-49
6.2.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку    Депозитарна діяльність
6.2.10. Опис
    З ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (код ЄДРПОУ - 30370711) у вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №15 вiд 14.09.2010 року) заключено договiр  №Е-1603 (832-01/21) вiд 04.10.2010р.  про надання послуг щодо обслуговування випуску цiнних паперiв ПАТ "Черкасиобленерго": прийом на зберiгання вiд Емiтента глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв, вiдкриття та ведення рахунку Емiтента у цiнних паперах, виконання операцiй Емiтента з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень Емiтента. Вид професiйної дiяльностi на фондовому ринку згiдно виданої лiцензiї - депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.

7. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря    Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря    Прізвище, ім'я, по батькові  особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1    2    3
01.02.2007    01.02.2007    Горстка Василь Михайлович
Опис    
Особа призначена на посаду корпоративного секретаря непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення на посаду корпоративного секретаря Горстка Василь Михайлович в товариствi займав посаду заступника начальника вiддiлу правового забезпечення по роботi з акцiонерами. Горстка Василь Михайлович отримав квалiфiкацiю фахiвця з управлiння корпоративними правами (квалiфiкацiйний сертифiкат за №0000034-ПК вiд 31.03.2006р.) та квалiфiкацiю "Секретаря корпоративного" (квалiфiкацiйний сертифiкат за №050009/КС вiд 23 червня 2006року). Горстка Василь Михайлович пiдвищив квалiфiкацiю з управлiння корпоративними правами за програмою "Корпоративний секретар" (квалiфiкацiйний сертифiкат №0400625/КС вiд 12.10.2012року).8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
            ПАТ "Черкасиобленерго" здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть з постачання електроенергiї споживачам за регульованим тарифом та передачi електроенергiї мiсцевими електромережами напругою 154-0,4кВ на територiї Черкаської областi. Цi основнi види дiяльностi товариство здiйснює у вiдповiдностi до лiцензiй, виданих  Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України (НКРЕ) вiдповiдно за номерами АГ №578507 вiд 09.09.2011р., строк дiї лiцензiї з 24.09.1996 року та АГ №578508 вiд 09.09.2011р. строк дiї лiцензiї з 19.09.1996 року, якi виданi на невизначений термiн та за рiшенням НКРЕ №1528 вiд 01.09.2011р.
             
Ухвалою Господарського суду Черкаської областi вiд 14 травня 2004року за заявою ТОВ "Агенство регiонального розвитку паливно-енергетичного комплексу А/РТЕК" порушено провадження у справi № 01/1494 про банкрутство ВАТ "Черкасиобленерго" та ухвалою вiд 18 червня 2004року введено процедуру розпорядження майном боржника i призначено розпорядника майном товариства. Ухвалою господарського суду Черкаської областi вiд 24 червня 2010 року призначено розпорядником майна боржника арбiтражного керуючого Литвина Валентина Васильовича.
            Основним видом дiяльностi товариства є передача i постачання електричної енергiї. За  I квартал 2013 року надходження електричної енергiї до мереж ПАТ "Черкасиобленерго" склало 1 027 713тис.кВт-год. Загальний корисний вiдпуск електричної енергiї за звiтний перiод становить 892 124тис.кВт-год., в тому числi власним споживачам – 625 888тис.кВт-год. Обсяги товарної продукцiї вiдповiдно складають – 368 128тис.грн. (без ПДВ) та 355 805тис.грн. (без ПДВ). Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї  за звiтний перiод складає 374 086тис.грн.
             Станом на 31.03.2013року середньоспискова чисельнiсть штатних працiвникiв товариства складає 3 852 осiб. Iнженерно-технiчний персонал пiдприємства є квалiфiкованим i високопрофесiйним, своєю працею вiн забезпечує надiйну та безперебiйну роботу електромереж областi.
              Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Черкасиобленерго" включає: Баланс; Звiт про фiнансовi результати. Фiнансова звiтнiсть охоплює перiод з 01.01.2013року по 31.03.2013року. Фiнансова звiтнiсть складається в нацiональнiй валютi України – в тисячах гривень. Згiдно вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" публiчнi акцiонернi складають фiнансову  звiтнiсть за мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку. У вiдповiдностi до листа НБУ, Мiнфiну та Держстандарту вiд 07.12.2011р. ПАТ "Черкасиобленерго" датою переходу до МСФЗ обрало 01.01.2012р. Це означає, що в товариствi щоквартальна промiжна фiнансова звiтнiсть складається на основi нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку (ПсБО), а потiм трансформується в звiтнiсть за Мiжнародними стандартами бухгалтерського обліку з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ. Метою фiнансових звiтiв є надання iнформацiї про фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та горошовi потоки Товариства, яка є корисною для широкого кола користувачiв при прийнятi ними економiчних рiшень.

Статутний капiтал.
Статутний капiтал пiдприємства становить 37 098тис.грн., який подiлено на 148 393 332шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. кожна.

Резервний капiтал.
Вiдрахування до Резервного капiталу здiйснюються за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Статутом товариства передбачено створення Резервного капiталу  у розмiрi двадцять п'ять вiдсоткiв вiд статутного капiталу. Формується Резервний капiтал  шляхом щорiчних вiдрахувань не менше 5%  суми чистого прибутку.  Станом на 31.03.2013 року Резервний капiтал складає 9 849 тис.грн., що бiльше встановленого розмiру на 574тис.грн. Відрахувань Резервного капіталу в звітному періоді не було.

Реалiзацiя
Основним видом дiяльностi пiдприємства є розподiл i постачання електричної енергiї. Станом на 31.03.2013 року чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiїскладає 374 086тис.грн., а собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 350 060тис.грн.

Консолiдацiя i iнвестицiя.
До складу ПАТ "Черкасиобленерго" входять 23 вiдокремлених структурних пiдроздiли, якi не є юридичними особами. Протягом звiтного перiоду пiдприємство не проводило iнвестування, а також не приймало участь в створеннi спiльних пiдприємств.

Припинення дiяльностi.
ПАТ "Черкасиобленерго" протягом звiтного перiоду не припиняло своєї дiяльностi.

Подiї пiсля дати балансу.
Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України за №204-р вiд 03.04.13р. "Про затвердження планiв розмiщення акцiй пiдприємств паливно-енергетичного комплексу" затверджено план розмiщення акцiй ПАТ "Черкасиобленерго", згiдно якого до продажу на фондових бiржах пропонується 46% статутного капiталу ПАТ "Черкасиобленерго" разом  з пакетом акцiй в розмiрi 25% статутного капiталу товариства, що належить ПрАТ "УкрЕСКо". Згiдно iнформацiї наданої ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" пакет акцiй в розмiрi 25% статутного капiталу товариства передано вiд НАК "Енергетична компанiя України" до ФДМУ, який став власником 46% статутного капiталу ПАТ "Черкасиобленерго".

 


8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п    Основні види продукції    Обсяг виробництва    Обсяг реалізованої продукції
        у натуральній формі
(тис.кВт-год.)    у грошовій формі (тис.грн.)    у відсотках до всієї виробленої продукції    у натуральній формі (тис.кВт-год.)     у грошовій формі (тис.грн.)    у відсотках до всієї виробленої продукції
1    2    3    4    5    6    7    8
1    передача та постачання електроенергiї    0    0    0    892 124    368 128    100
8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п    Склад витрат    Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1    2    3
1    операцiйнi витрати    29
2    купована енергiя    71
3    всього витрат, включаючи вартiсть купованої електроенергiї    100 
КОДИ
Дата    
Підприємство    Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"    за ЄДРПОУ    22800735
Територія     Україна, Черкаська обл., м.Черкаси    за КОАТУУ    7110136400
Організаційно-правова форма господарювання     Акціонерне товариство    за КОПФГ    230
Вид економічної діяльності     Розподіл електроенергії    за КВЕД    35.13
Середня кількість працівників: 3852
Адреса, телефон: 18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285, 0472-36-02-69
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності    v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2013 p.
Форма №1
Код за ДКУД    1801001
Актив    Код рядка    На початок звітного періоду    На кінець звітного періоду
1    2    3    4
I. Необоротні активи            
Нематеріальні активи    1000    1 057    1 426
    первісна вартість    1001    3 563    4 069
    накопичена амортизація    1002    ( 2 506 )    ( 2 643 )
Незавершені капітальні інвестиції    1005    10 740    8 330
Основні засоби    1010    288 114    284 036
    первісна вартість    1011    737 370    747 540
    знос    1012    ( 449 256 )    ( 463 504 )
Інвестиційна нерухомість    1015    1 449    1 407
    первісна вартість    1016    4 546    4 546
    знос    1017    ( 3 097 )    ( 3 139 )
Довгострокові біологічні активи    1020    0    0
    первісна вартість    1021    0    0
    накопичена амортизація    1022    ( 0 )    ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:            
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    1030    0    0
    інші фінансові інвестиції    1035    0    0
Довгострокова дебіторська заборгованість    1040    7 436    6 378
Відстрочені податкові активи    1045    832    832
Гудвіл    1050    0    0
Відстрочені аквізиційні витрати    1060    0    0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах    1065    0    0
Інші необоротні активи    1090    0    0
Усього за розділом I    1095    309 628    302 409
II. Оборотні активи            
Запаси    1100    39 094    31 735
Виробничі запаси    1101    0    0
Незавершене виробництво    1102    0    0
Готова продукція    1103    0    0
Товари    1104    0    0
Поточні біологічні активи    1110    0    0
Депозити перестрахування    1115    0    0
Векселі одержані    1120    0    0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги    1125    111 460    119 284
Дебіторська заборгованість за розрахунками:            
    за виданими авансами    1130    11 587    7 386
    з бюджетом    1135    527    759
    у тому числі з податку на прибуток    1136    527    759
    з нарахованих доходів    1140    0    0
    із внутрішніх розрахунків    1145    0    0
Інша поточна дебіторська заборгованість    1155    8 523    17 128
Поточні фінансові інвестиції    1160    6 500    6 226
Гроші та їх еквіваленти    1165    7 149    27 351
Готівка    1166    0    0
Рахунки в банках    1167    0    0
Витрати майбутніх періодів    1170    295    175
Частка перестраховика у страхових резервах    1180    0    0
у тому числі в:            
    резервах довгострокових зобов’язань    1181    0    0
    резервах збитків або резервах належних виплат    1182    0    0
    резервах незароблених премій    1183    0    0
    інших страхових резервах    1184    0    0
Інші оборотні активи    1190    3 441    3 496
Усього за розділом II    1195    188 576    213 540
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття    1200    0    0
Баланс    1300    498 204    515 949

Пасив    Код рядка    На початок звітного періоду    На кінець звітного періоду
1    2    3    4
I. Власний капітал            
Зареєстрований капітал    1400    37 098    37 098
Капітал у дооцінках    1405    0    0
Додатковий капітал    1410    431 916    435 826
Емісійний дохід    1411    0    0
Накопичені курсові різниці    1412    0    0
Резервний капітал    1415    9 849    9 849
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    1420    -224 805    -209 690
Неоплачений капітал    1425    ( 0 )    ( 0 )
Вилучений капітал    1430    ( 0 )    ( 0 )
Інші резерви    1435    0    0
Усього за розділом I    1495    254 058    273 083
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення            
Відстрочені податкові зобов’язання    1500    0    0
Пенсійні зобов’язання    1505    0    0
Довгострокові кредити банків    1510    0    0
Інші довгострокові зобов’язання    1515    0    0
Довгострокові забезпечення    1520    3 340    5 590
Довгострокові забезпечення витрат персоналу    1521    3 340    5 590
Цільове фінансування    1525    0    0
Благодійна допомога    1526    0    0
Страхові резерви    1530    0    0
у тому числі:            
    резерв довгострокових зобов’язань    1531    0    0
    резерв збитків або резерв належних виплат    1532    0    0
    резерв незароблених премій    1533    0    0
    інші страхові резерви    1534    0    0
Інвестиційні контракти    1535    0    0
Призовий фонд    1540    0    0
Резерв на виплату джек-поту    1545    0    0
Усього за розділом II    1595    3 340    5 590
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення            
Короткострокові кредити банків    1600    2 758    0
Векселі видані    1605    0    0
Поточна кредиторська заборгованість за:            
    довгостроковими зобов’язаннями    1610    0    0
    товари, роботи, послуги    1615    134 808    125 180
    розрахунками з бюджетом    1620    3472    5 990
    у тому числі з податку на прибуток    1621    0    0
    розрахунками зі страхування    1625    1 538    2 964
    розрахунками з оплати праці    1630    2 690    5 921
    одержаними авансами    1635    16 054    16 907
    розрахунками з учасниками    1640    0    0
    із внутрішніх розрахунків    1645    0    0
    страховою діяльністю    1650    0    0
Поточні забезпечення    1660    0    0
Доходи майбутніх періодів    1665    233    213
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків    1670    0    0
Інші поточні зобов’язання    1690    79 253    80 101
Усього за розділом IІІ    1695    240 806    237 276
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття    1700    0    0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду    1800    0    0
Баланс    1900    498 204    515 949

Примітки: Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Черкасиобленерго" за I квартал 2013 року складена на основi Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку (ПсБО) та трансформована у звiтнiсть за Мiжнародними стандатрами бухгалтерського облiку з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей та охоплює перiод з 01.01.2013 року по 31.03.2013 року. Фiнансова звiтнiсть складається у нацiональнiй валютi України - в тисячах гривень.
      Власний капiтал товариства: статутний капiтал становить 37 098тис.грн., який подiлено на 148 393 332шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. кожна; станом на 31.03.2013року Резервний капiтал товариства складає 9 849тис.грн. Вiдрахування до Резервного капiталу здiйснюються у вiдповiдностi з рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Черкасиобленерго" за рахунок чистого прибутку. Вiдрахувань резервного капiталу в звiтному перiодi не було.
Голова Правління                            Горобець Вячеслав ВiкторовичГоловний бухгалтер                            Кульбашна Свiтлана Федорiвна
 
КОДИ
Дата    31.03.2013
Підприємство    Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"    за ЄДРПОУ    22800735

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2013 року
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД    1801003
Стаття    Код рядка    За звітний період    За аналогічний період попереднього року
1    2    3    4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    2000    374 086    497 252
Чисті зароблені страхові премії    2010    0    0
Премії підписані, валова сума    2011    0    0
Премії, передані у перестрахування    2012    ( 0 )    ( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума    2013    0    0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій    2014    0    0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    2050    ( 350 060 )    ( 497 024 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами    2070    ( 0 )    ( 0 )
Валовий:
    прибуток    2090    24 026    228
    збиток    2095    ( 0 )    ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань    2105    0    0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів    2110    0    0
Зміна інших страхових резервів, валова сума    2111    0    0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах    2112    0    0
Інші операційні доходи    2120    3 275    3 799
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю    2121    0    0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції    2122    0    0
Адміністративні витрати    2130    ( 5 934 )    ( 6 016 )
Витрати на збут    2150    ( 0 )    ( 0 )
Інші операційні витрати    2180    ( 2 621 )    ( 2 516 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю    2181    0    0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції    2182    0    0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток    2190    18 746    0
    збиток    2195    ( 0 )    ( 4 505 )
Дохід від участі в капіталі    2200    0    0
Інші фінансові доходи    2220    0    0
Інші доходи    2240    3 129    191
Дохід від благодійної допомоги    2241    0    0
Фінансові витрати    2250    ( 34 )    ( 0 )
Втрати від участі в капіталі    2255    ( 0 )    ( 0 )
Інші витрати    2270    ( 7 479 )    ( 60 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті    2275    0    0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток    2290    14362    0
    збиток    2295    ( 0 )    ( 4 374 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток    2300    0    0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування    2305    0    0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток    2350    14 362    0
    збиток    2355    ( 0 )    ( 4 374 )

II. Сукупний дохід
Стаття    Код рядка    За звітний період    За аналогічний період попереднього року
1    2    3    4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів    2400    0    0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів    2405    0    0
Накопичені курсові різниці    2410    0    0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств    2415    0    0
Інший сукупний дохід    2445    0    0
Інший сукупний дохід до оподаткування    2450    0    0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом    2455    ( 0 )    ( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування    2460    0    0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)    2465    14 362    -    4 374

III. Елементи операційних витрат
Назва статті    Код рядка    За звітний період    За аналогічний період попереднього року
1    2    3    4
Матеріальні затрати    2500    27 096    17 070
Витрати на оплату праці    2505    45 648    41 244
Відрахування на соціальні заходи    2510    16 560    15 022
Амортизація    2515    10 701    12 503
Інші операційні витрати    2520    5 031    7 254
Разом    2550    105 036    93 093

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті    Код рядка    За звітний період    За аналогічний період попереднього року
1    2    3    4
Середньорічна кількість простих акцій    2600    148393332    148393332
Скоригована середньорічна кількість простих акцій    2605    148393332    148393332
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію    2610    0,1    0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію    2615    0,1    0
Дивіденди на одну просту акцію    2650    0    0


Примітки: Звiт про фiнансовi результати охоплює перiод з 01.01.2013року по 31.03.2013року та складається у нацiональнiй валютi України - в тисячах гривень.  Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Черкасиобленерго" за I квартал 2013 року складена на основi Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку (ПсБО) та трансформована у звiтнiсть за Мiжнародними стандатрами бухгалтерського облiку з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей. Метою складання Звiту про фiнансовi результати є надання повної, правдивої, неупередженої iнформацiї про доходи, витрати, прибутки i збитки вiд дiяльностi пiдприємства за звiтний перiод.Голова Правління                            Горобець Вячеслав ВiкторовичГоловний бухгалтер                            Кульбашна Свiтлана Федорiвна

повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго» (код ЄДРПОУ – 22800735) (надалі – Товариство), місце знаходження: 18002, м.Черкаси, вул.Гоголя, 285, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 23 квітня 2013 року об 11-00 годині за адресою: м.Черкаси, вул.Чкалова, 1 в актовій залі структурного підрозділу Товариства ВП «Черкасиенергоремонт»

Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів Товариства з 9-30 до 10-30 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства – 17 квітня 2013 року.

    Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:

1.    Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів товариства 23 червня 2012 року. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів товариства.
2.    Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
3.    Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.
4.    Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5.    Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6.    Звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7.    Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.
8.    Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
9.    Розподіл прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2012 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.
10.    Затвердження основних напрямків діяльності товариства на  2013 рік.
11.    Прийняття рішення про вчинення значного правочину.
Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:
•    Паспорт або документ, що його заміняє;
•    Представникам акціонерів та акціонерів юридичних осіб – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.
Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного Загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285 (відділ корпоративних відносин) щоденно (крім суботи та неділі) з 8-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення Загальних зборів -  за місцем їх проведення.
        Посадовою особою,   відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є корпоративний секретар ПАТ «Черкасиобленерго» Горстка Василь Михайлович.

Основні показники фінансово - господарської діяльності  ПАТ «Черкасиобленерго»
(тис.грн.)
Найменування показника     період
    2012 рік    2011рік
Усього активів      498 204    488 842
Основні засоби      300 303    304 410
Довгострокові фінансові інвестиції      0    0
Запаси     39 094    19 931
Сумарна дебіторська заборгованість      138 070    73 286
Грошові кошти та їх еквіваленти     7 149    462
Нерозподілений прибуток (збиток)    -224 805    -213 895
Власний капітал     254 058    255 407
Статутний капітал     37 098    37 098
Довгострокові зобов'язання     0    88 947
Поточні зобов'язання     240 573    141 451
Чистий прибуток (збиток)     4 353    75 647
Середньорічна кількість акцій (шт.)     148 393 332    148 393 332
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)     0    0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду     0    0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)     3 814    3 830

Довідки за телефонами: (0472) 39-55-15, 39-53-31

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів опубліковано в щоденному офіційному виданні НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі (ІННЕКС) Бюлетень «Цінні папери України» від19.03.2013р. за №51 (3601)

Відомості про зміну складу посадових осіб

За рішенням Ревізійної комісії товариства від 05 липня 2012 (протокол №1) обрано Голову Ревізійної комісії – Сакало Людмилу Павлівну (до складу Ревізійної комісії товариства обрана за рішенням  загальних зборів акціонерів 23.06.2012р., протокол №17),  паспорт: СН 714337, виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi, 24.02.1998р. Володіє часткою 0,0000034% статутного капіталу товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – три роки (у відповідності до Статуту ПАТ «Черкасиобленерго», нова редакція якого затверджена Загальними зборами акціонерів 15.08.2011р. протокол №16). Протягом своєї діяльності займала посади: КНУ iм.Т.Г.Шевченка- iнженер по НТР; юрисконсульт ТОВ «Ваш захист»; юрисконсульт ТОВ «Мiднародна компанiя «Імідж»; юрисконсульт, начальник юридичного відділу ЗАТ «УкрЕСКо». На даний час займає посаду першого заступника Генерального директора ПрАТ «УкрЕСКо».

Закрыть