Заголовок сторінки

звіт за 2011 рік

Титульний аркуш

    Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

В.о.Голови Правлiння                Горобець Вячеслав Вікторович
        
МП    20.06.2012


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента    Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"
1.2. Організаційно-правова форма емітента         Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента    22800735
1.4. Місцезнаходження емітента        18002, Черкаська обл., м.Черкаси, вул.Гоголя, 285
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента    (0472) 36-02-69, (0472) 36-02-63
1.6. Електронна поштова адреса емітента         kanc@obl.ck.energy.gov.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних  
     Комісії    26.04.2012
    
2.2. Річна інформація опублікована у №81 (1334) щоденного офiцiйного    
       друкованого видання НКЦПФР «Відомості Державної комісії з цінних   
       паперів та фондового ринку»        28.04.2012
        
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://cherkasyoblenergo.com
     в мережі Інтернет    26.04.2012
            
 
Зміст

    Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:    
    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента    X
    б) інформація про державну реєстрацію емітента    X
    в) банки, що обслуговують емітента    X
    г) основні види діяльності    X
    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності    X
    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств    
    е) інформація про рейтингове агентство    
    є) інформація про органи управління емітента    
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій   
  (розміру часток, паїв)    X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці    X
4. Інформація про посадових осіб емітента:    
    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента    X
    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента    X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента    X
6. Інформація про загальні збори акціонерів    X
7. Інформація про дивіденди    
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент    X
9. Відомості про цінні папери емітента:    
    а) інформація про випуски акцій емітента    X
    б) інформація про облігації емітента    
    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом    
    г) інформація про похідні цінні папери    
    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду    
    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів    
10. Опис бізнесу    X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:    
    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)    X
    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента    X
    в) інформація про зобов'язання емітента    X
    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції    X
    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції    X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
    паперів    
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
    що виникала протягом звітного періоду    X
14. Інформація про стан корпоративного управління    X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій    
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:    
    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям    
    б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду    
    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття    
    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду    
    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року    
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
    платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
    забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття    
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів    
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів    
20. Основні відомості про ФОН    
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН    
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН    
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН    
24. Правила ФОН    
25. Річна фінансова звітність    X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для
    акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
    до Комісії)    X
27. Аудиторський висновок    Х
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
    бухгалтерського обліку (у разі наявності)    
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
    виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
    об'єкта) житлового будівництва)    

30. Примітки:
1. п.1.б. " Iнформацiя про державну реєстрацiю емiтента" в п.3.2.1. "серiя i номер свiдоцтва
  про державну реєстрацiю" вказанi серiя та номер виписки з єдиного державного реєстру
  юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
2. п.1.в. ПАТ "Черкасиобленерго" валютного рахунку не має.
3. п.1.д. ПАТ "Черкасиобленерго" в звiтному перiодi не належало до будь-яких об'єднань
  пiдприємств.
4. п.1.е. В зв'язку з порушенням справи про банкрутство ПАТ "Черкасиобленерго" та
  призначенням розпорядника майном товариства, у вiдповiдностi до вимог п.1.5. глави 2.  
  Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв пункт 3.7. додатку 37
  товариство не заповнює.
3. п.1.є. У вiдповiдностi вимог п.1.5. глави 2 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
  цiнних паперiв пункт 3.8. додатку 37 товариство не заповнює, а надає  вiдповiдну
  інформацiю у роздiлi Корпоративне управлiння.
4. п.7. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня.
        За перiод, що передував звiтному: Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Черкасиобленерго", що вiдбулися 15.08.2011 року (протокол №16) було прийнято рiшення про спрямування 30% отриманого товариством за пiдсумками роботи у 2010 роцi прибутку до фонду виплати дивiдендiв. Проте, на клопотання за №05/05-09 вiд 05.05.2009року  арбiтражного керуючого, розпорядника майном ВАТ "Черкасиобленерго" у вiдповiдностi до статей 12, 13 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" господарський суд Черкаської областi 12 травня 2009 року по справi  14-01/1494 ухвалив заборону виплати боржником дивiдендiв акцiонерам боржника вiдповiдно до рiшень органiв управлiння боржника. Своїм листом за №1/08/2011 вiд 01.08.2011року арбiтражний керуючий – розпорядник майна ВАТ "Черкасиобленерго" пiдтвердив чиннiсть даної ухвали.        
         Інформацiя про дивiденди за звiтний перiод: Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Черкасиобленерго" за пiдсумками роботи товариства у звiтному 2011 роцi станом на 30.04.2012 року не проводилися.
5. п.9.б. ПАТ "Черкаиобленерго" у звiтному перiодi власних облiгацiй не випускало.
6. п.9.в. ПАТ "Черкасиобленерго" у звiтному перiодi iнших цiнних паперiв не випускало.
7. п.9.г. ПАТ "Черкасиобленерго" у звiтному перiодi похiдних цiнних паперiв не випускало.
8. п.9.ґ. ПАТ "Черкасиобленерго" власних акцiй протягом звiтного перiоду не викупляло та
  рiшення про їх викуп не приймало.
9. п.9.д. iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв акцiй вiдсутня, так як форма iснування акцiй
  товариства - бездокументарна.
10. п.12.  ПАТ "Черкасиобленерго" у звiтному перiодi випуск боргових цiнних паперiв не
   здiйснювало, тому iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових   
   цiнних паперiв вiдсутня
11. п.27. У відповідності до ст.52 Закону України «Про акціонерні товариства», п.10.12.11 Статуту ПАТ «Черкасиобленерго», п.4.1.11. Положення про Наглядову Раду ПАТ «Черкасиобленерго» рішення про обрання аудитора, який буде здійснювати аудиторську перевірку фінансової звітності за 2011 рік ПАТ «Черкасиобленерго» належить до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства. Станом на 30.04.2012р. час аудитора не визначано і аудиторська перевірка фінансової звітності за 2011 рік ПАТ «Черкасиобленерго» не проведена. Тому відповідна інформація буде надана додатково.
12. п.28.  ПАТ "Черкасиобленерго" станом на 31.12.2011 року не складає рiчної фiнансової
   звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв.
13. п.29.  ПАТ "Черкасиобленерго" у звiтному перiодi цiльових облiгацiй не випускало, тому
   дана iнформацiя вiдсутня
 
3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування            Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)    ПАТ "Черкасиобленерго"
3.1.3. Організаційно-правова форма        Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс                18002
3.1.5. Область, район                Черкаська обл.
3.1.6. Населений пункт                м.Черкаси
3.1.7. Вулиця, будинок                вул.Гоголя, 285

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва (виписки з єдиного державного
       реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв)                      ААБ №126453
3.2.2. Дата державної реєстрації                               24.03.1999
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво            Виконавчий комiтет Черкаської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)                         37 098 333
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)                         37 098 333

3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
      рахунком у національній валюті
              фiлiя - Черкаське обласне управлiння ПАТ "Державний ощадний банк України"
3.3.2. МФО банку                                    354507
3.3.3. Поточний рахунок                                260083001083
    
3.4. Основні види діяльності
    40.13.0 - Розподiлення та постачання електроенергiї
    45.21.1 - Будiвництво будiвель
    80.42.0 - Освiта дорослих та iншi види освiти


3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності    Номер ліцензії (дозволу)    Дата видачі    Державний орган, що видав    Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1    2    3    4    5
Постачання електричної енергiї за регульваним тарифом    АГ 578507    09.09.2011    Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)    безстрокова
Опис    Iнформацiя стосовно першої лiцензiї. Строк дiї даної лiцензiї з 24.09.1996 року. Лiцензiя видана у вiдповiдностi до рiшення НКРЕ за №1528 вiд 01.09.2011р . Прогнози щодо продовженя термiну дiї даної лiцензiї вiдсутнi  так як вона є дiйсною необмежений перiод часу.
Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами    АГ 578508    09.09.2011    Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)    безстрокова
Опис    Iнформацiя стосовно другої лiцензiї. Строк дiї даної лiцензiї з 19.09.1996 року. Лiцензiя видана у вiдповiдностi до рiшення НКРЕ за №1528 вiд 01.09.2011р . Прогнози щодо продовженя термiну дiї даної лiцензiї вiдсутнi  так як вона є дiйсною необмежений перiод часу.
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до курсового професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї    АВ 586031    30.08.2011    Мiнiстерство освiти та науки України    25.05.2014
Опис    Iнформацiя стосовно третьої лiцензiї. Строк дiї даної лiцензiї з 25.05.2011 року. Дана лiцензiя видана за рiшенням ДАК вiд 25.05.2011 року , протокол №87 (наказ МОН України вiд 07.06.2011 року за №2128-Л). Прогнози щодо продовженя термiну дiї даної лiцензiї вiдсутнi  так як вона є дiйсною необмежений перiод часу.
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування (крiм послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi)    АГ 586796    07.09.2011    Мiнiстерство транспорту та зв'язку України    необмежена
Опис    Iнформацiя стосовно четвертої лiцензiї. Строк дiї даної лiцензiї з 07.09.2011 року. Дана лiцензiя видана за рiшенням №196 вiд 06.09.2011року. Прогнози щодо продовженя термiну дiї даної лiцензiї вiдсутнi  так як вона є дiйсною необмежений перiод часу.
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури    АВ 590351    26.08.2011    Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцi    23.11.2015р.
Опис    Iнформацiя стосовно п'ятої лiцензiї.   Строк дiї даної лiцензiї з 26.08.2011 року. Дана лiцензiя видана за рiшенням №1-Л вiд 26.08.2011 року. Прогнози щодо продовженя термiну дiї даної лiцензiї є передчасними.4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника    Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника    Місцезнаходження    Відсоток акцій (часток, паїв),
 які належать засновнику
та/або учаснику
(від загальної кількості)
Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України (правонаступник Мiнiстерства енергетики та електрифікації України)    00013741    01601, Київська обл., м.Київ, вул.Хрещатик, 30    0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи    Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт    Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику
та/або учаснику
(від загальної кількості)
Усього    0


5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Станом на 31 грудня 2011 року чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу ПАТ "Черкасиобленерго" склала 3 833 особи, позаштатних працiвникiв, якi працювали за цивiльно-трудовими договорами – 2 16 осiб, в т.ч. 1 особа за сумiсництвом. Працiвникiв, що працювали на умовах неповного робочого часу  немає. Фонд оплати працi становить 146 194,0 тис.грн. Порiвняно з вiдповiдним звiтним перiодом минулого року фонд оплати працi зрiс на 28 605,0 тис.грн., або на 24,3%, що свiдчить про зростання середньої зарплати працiвникiв товариства.
           Адмiнiстрацiя ПАТ "Черкасиобленерго" турбується про професiйне зростання працiвникiв товариства. Навчання (пiдвищення квалiфкацiї) керiвникiв та спецiалiстiв товариства у звiтному перiодi проводилось вiдповiдно до персективного плану затвердженого директором з кадрової та соцiальної политики. Без вiдриву вiд виробництва у вищих навчальних закладах рiзних рiвнiв акредитацiї навчаються 125 працiвникiв, з них 12 осiб навчаються за рахунок пiдприємства.
           У 2011 роцi короткотермiнове навчання пройшли 260 керiвникiв, професiоналiв та фахiвцiв, якi пiдвищили свiй квалiфiкацiйний рiвень в рiзних учбово-навчальних органiзацiях. Згiдно договорiв 12 працiвникiв проходили навчання у центрi пiдвищення квалiфiкацiї Мiнiстерства енергетики та вугiльної апрмисловостi України НТУ, двi навчальнi групи: диспетчери району електричних мереж та майстри розподiльних мереж (42 особи) – на факультетi пiдвищення квалiфiкацiї Черкаського державного технологiчного унiверситету. У звiтному 2011 роцi професiонали та фахiвцi брали участь у семiнарах, навчалися на курсах пiдвищення квалiфiкацiї у навчальних закладах рiзного типу (фiлiал "Учбовий центр Київенерго", ВГО "Всеукраїнська асоцiацiя контактних центрiв", Черкаський ЦНТЕI, ДП "Черкаський науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї", ДП "Iнформацiйно-видавничий центр ДПА України", ПП "Колсантингова компанiя "Глобал-iнформ", Лювiвська регiональна науково-технiчна спiлка енергетиткiв України, ТОВ "Центр банкiвських iнформацiйних технологiй "Цебiт", Асоцiацiя незалежних експертiв України "Укрексперт", ТОВ ЦБО "Спектр знань" та iншi.
           На базi навчально-курсового комбiнату ПАТ "Черкасиобленерго" пройшли перепiдготовку та пiдвищили квалiфiкацiю ряд категорiй робiтникiв, проведено цiльовi курси та навчальнi заняття для iнженерно-технiчних працiвникiв товариства. Так, у 2011 роцi пiдвищили квалiфiкацiю та пройшли перепiдготовку 436працiвникiв, з низ – 265 робiтникiв та 171 iнженерно-технiчних працiвникiв.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада                                    Голова Наглядової ради
6.1.2. Повне найменування юридичної особи
    представник акцiонера-держави, в особi Фонду Державного майна України
6.1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи         00032945  
6.1.8. Опис
        Обрано членом Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.08.2011р. (протокол №16). Термiн обрання – три роки. Фонд державного майна України заснований у 1991 роцi постановою Кабiнету Мiнiстрiв Української РСР № 158 для здiйснення державної полiтики у сферi приватизацiї державного майна. Згiдно з Законом України вiд 09.12.2011 № 4107-VI "Про Фонд державного майна України" дiяльнiсть Фонду державного майна України спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Знаходиться ФДМУ за адресою: м.Київ, вул.Кутузова, 18/9. Вiдповiдно до наказу ФДМУ за №1216 вiд 16.08.2011року представником ФДМУ у складi Наглядової Ради ПАТ "Черкасиобленерго" призначено Сачiвка Андрiя Iвановича – директора Департаменту ФДМУ. Обрано Головою Наглядової Ради на засiданнi Наглядової Ради 17.08.2011р. (протокол №1). Представник посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго" та Положенням про Наглядову раду ПАТ "Черкасиобленерго", якi затвердженi на загальних зборах акцiонерiв 15.08.2011 року. Голова Наглядової ради: розподiляє обов'язки мiж членами Наглядової ради та визначає їх повноваження; органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за виконанням рiшень Наглядової ради; координує пiдготовку i скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; пiдтримує постiйнi контакти та представляє Наглядову раду у роботi з iншими органами Товариства, з державними i громадськими органами, з будь-якими пiдприємствами, органiзацiями, установами та громадянами; пiдписує документи, виданi Наглядовою радою, в тому числi вiдповiдi на запити; вiдкриває Загальнi збори; вирiшує iншi питання, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради. Голова Наглядової ради зобов'язаний: дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради; дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх повноважень,  не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Посадова особа несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Товариству своїми винними дiями (бездiяльнiстю), а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв. За виконання обов'язкiв Голови Наглядової Ради товариства посадовiй особi винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.

6.2.1. Посада                                секретар Наглядової ради
6.2.2. Повне найменування юридичної особи
    представник акцiонера-держави, в особi Фонду Державного майна України
6.2.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи     00032945  
6.2.8. Опис
    Обрано членом Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.08.2011р. (протокол №16). Термiн обрання – три роки. Фонд державного майна України заснований у 1991 роцi постановою Кабiнету Мiнiстрiв Української РСР № 158 для здiйснення державної полiтики у сферi приватизацiї державного майна. Згiдно з Законом України вiд 09.12.2011 № 4107-VI "Про Фонд державного майна України" дiяльнiсть Фонду державного майна України спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Знаходиться ФДМУ за адресою: м.Київ, вул.Кутузова, 18/9. Вiдповiдно до наказу ФДМУ за №1216 вiд 16.08.2011року представником ФДМУ у складi Наглядової Ради ПАТ "Черкасиобленерго" призначено Андропову Свiтлану Олегiвну – головного спецiалiста ФДМУ. Обрано секретарем Наглядової Ради на засiданнi Наглядової Ради 17.08.2011р. (протокол №1). Представник посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго" та Положенням про Наглядову раду ПАТ "Черкасиобленерго", якi затвердженi на загальних зборах акцiонерiв 15.08.2011 року. Секретар Наглядової ради: за дорученням Голови Наглядової ради повiдомляє усiх членiв Наглядової ради про проведення засiдань Наглядової ради;     забезпечує Голову та iнших членiв Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю; здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй радi, та органiзовує пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей;  оформляє документи, виданi Наглядовою радою чи Головою Наглядової ради, та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та iншим, за призначенням, особам; оформляє протоколи засiдань Наглядової ради та витяги з них.  Секретар Наглядової ради зобов'язаний: дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради; дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх повноважень,  не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Посадова особа несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Товариству своїми винними дiями (бездiяльнiстю), а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв. За виконання обов'язкiв секретаря Наглядової Ради товариства посадовiй особi винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.

6.3.1. Посада                                член Наглядової ради
6.3.2. Повне найменування юридичної особи
    представник акцiонера-держави, в особi Фонду Державного майна України
6.3.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи     00032945  
6.3.8. Опис
    Обрано членом Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.08.2011р. (протокол №16). Термiн обрання – три роки. Фонд державного майна України заснований у 1991 роцi постановою Кабiнету Мiнiстрiв Української РСР № 158 для здiйснення державної полiтики у сферi приватизацiї державного майна. Згiдно з Законом України вiд 09.12.2011 № 4107-VI "Про Фонд державного майна України" дiяльнiсть Фонду державного майна України спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Знаходиться ФДМУ за адресою: м.Київ, вул.Кутузова, 18/9. Вiдповiдно до наказу ФДМУ за №1216 вiд 16.08.2011року представником ФДМУ у складi Наглядової Ради ПАТ "Черкасиобленерго" призначено Пушкаря Сергiя Iвановича – директора Департаменту ФДМУ. Представник посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго" та Положенням про Наглядову раду ПАТ "Черкасиобленерго", якi затвердженi на загальних зборах акцiонерiв 15.08.2011 року. Член Наглядової ради має право: брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової ради; за вiдповiдним запитом на адресу Голови виконавчого органу вiд iменi Голови Наглядової ради отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради,  для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та отримувати їх копiї; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради. Член Наглядової ради зобов'язаний: дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради; дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх повноважень,  не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Член Наглядової ради несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Товариству своїми винними дiями (бездiяльнiстю), а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв. За виконання обов'язкiв члена Наглядової Ради товариства посадовiй особi винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.

6.4.1. Посада                            член Наглядової ради
6.4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи     Богатир Василь Михайлович
6.4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)
    МЕ 784099 14.11.2006 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
6.4.4. Рік народження                    1952
6.4.5. Освіта                            вища
6.4.6. Стаж керівної роботи (років)            22
6.4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    Акцiонерний банк "Вiтчизна" – заступник Голови Правлiння банку
6.4.8. Опис
    Обрано членом Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.08.2011р. (протокол №16). Термiн обрання – три роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 42 роки. На даний час працює на посадi Генерального директора приватного акцiонерного товариства "УкрЕСКо" (м.Київ, вул.I.Гонти, 1). Повноваження, обов'язки та розмiр отримуваної винагороди члена Наглядової Ради регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго", Положенням про Наглядову Раду та договором з членом Наглядової Ради ПАТ "Черкасиобленерго" за №554-01/21 вiд 15.08.2011р., якi затвердженi на загальних зборах акцiонерiв 15.08.2011 року. Член Наглядової ради має право: брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової ради; за вiдповiдним запитом на адресу Голови виконавчого органу вiд iменi Голови Наглядової ради отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради,  для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та отримувати їх копiї; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради. Член Наглядової ради зобов'язаний: дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради; дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх повноважень,  не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Член Наглядової ради несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Товариству своїми винними дiями (бездiяльнiстю), а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв. За виконання обов'язкiв члена  Наглядової  Ради товариства посадовiй особi винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.

6.5.1. Посада                                член Наглядової ради
6.5.2. Повне найменування юридичної особи        
Компанiя "Garensia Enterprises Limited"
6.5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи     НЕ 251633  
6.1.8. Опис
    Обрано членом Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.08.2011р. (протокол №16). Термiн обрання – три роки. Компанiя "Garensia Enterprises Limited" – юридична особа, створена вiдповiдно до законодавства Республiки Кiпр, що знаходиться за адресою: Кiпр, 3025 Лiмассол, Нафплiоу, 15. Представляє iнтереси Компанiї в Наглядовiй радi згiдно довiреностi вiд 17 серпня 2011 року (засвiдчено довiренiсть 19.08.2011року за №264657/11) Малинiн Максим Юрiйович. Представник посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго", Положенням про Наглядову раду ПАТ "Черкасиобленерго" та договором з членом Наглядової ради товариства за №533-02/21 вiд 15.08.2011року, якi затвердженi на загальних зборах акцiонерiв 15.08.2011 року. Член Наглядової ради має право: брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової ради; за вiдповiдним запитом на адресу Голови виконавчого органу вiд iменi Голови Наглядової ради отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради,  для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та отримувати їх копiї; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради. Член Наглядової ради зобов'язаний: дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради; дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх повноважень,  не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Член Наглядової ради несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Товариству своїми винними дiями (бездiяльнiстю), а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв.  За виконання обов'язкiв члена Наглядової Ради товариства посадовiй особi винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.

6.6.1. Посада                                член Ревiзiйної комiсiї
6.6.2. Повне найменування юридичної особи
    представник акцiонера-держави, в особi Фонду Державного майна України
6.6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи     00032945  
6.6.8. Опис
    Обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Черкасиобленерго" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.08.2011р. (протокол №16). Термiн обрання – три роки. Фонд державного майна України заснований у 1991 роцi постановою Кабiнету Мiнiстрiв Української РСР № 158 для здiйснення державної полiтики у сферi приватизацiї державного майна. Згiдно з Законом України вiд 09.12.2011 № 4107-VI "Про Фонд державного майна України" дiяльнiсть Фонду державного майна України спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Знаходиться ФДМУ за адресою: м.Київ, вул.Кутузова, 18/9. Вiдповiдно до наказу ФДМУ за №1837 вiд 16.12.2011року представником ФДМУ у складi Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Черкасиобленерго" призначено Гриненко Риту Леонiдiвну – головного спецiалiста Управлiння корпоративних прав держави Департаменту корпоративного управлiння ФДМУ. Представник посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Черкасиобленерго", якi затвердженi на загальних зборах акцiонерiв 15.08.2011 року. Член Ревiзiйної комiсiї має право: брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження при перевiрках та на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; за вiдповiдним запитом на адресу Голови Правлiння вiд iменi Голови Ревiзiйної комiсiї отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Ревiзiйної комiсiї, для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; знайомитися з документами та отримувати їх копiї; вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї; бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю; брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї; дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх повноважень,  не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Товариству своїми винними дiями (бездiяльнiстю), а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв. За виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї товариства посадовiй особi винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.

6.7.1. Посада                                член Ревiзiйної комiсiї
6.7.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи         Сакало Людмила Павлiвна
6.7.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)
            СН 714337 24.02.1998 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
6.7.4. Рік народження                        1971
6.7.5. Освіта                          вища юридична - Київський нацiональний унiверситет iм.Т.Шевченка
6.7.6. Стаж керівної роботи (років)                4
6.7.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    ЗАТ "Українська енергозберiгаюча сервiсна компанiя" - начальник юридичного вiддiлу
6.1.8. Опис
    Обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Черкасиобленерго" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.08.2011р. (протокол №16). Термiн обрання – три роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 22 роки. На даний час працює на посадi першого заступника генерального директора приватного акцiонерного товариства "УкрЕСКО"  (м.Київ, вул.I.Гонти, 1, оф.22).  Повноваження, обов'язки та розмiр отримуваної винагороди члена Ревізійної комісії регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго", Положенням про Ревізійну комісію та договором з членом Ревізійної комісії ПАТ "Черкасиобленерго" за №555-01/21 вiд 15.08.2011р., якi затвердженi на загальних зборах акцiонерiв 15.08.2011 року. Член Ревiзiйної комiсiї має право: брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження при перевiрках та на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; за вiдповiдним запитом на адресу Голови Правлiння вiд iменi Голови Ревiзiйної комiсiї отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Ревiзiйної комiсiї, для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; знайомитися з документами та отримувати їх копiї; вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї; бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю; брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї; дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх повноважень,  не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Товариству своїми винними дiями (бездiяльнiстю), а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв. За виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї товариства посадовiй особi винагорода в  натуральнiй формi не виплачувалась.

6.8.1. Посада                            член Ревiзiйної комiсiї
6.8.2. Повне найменування юридичної особи        Компанiя "VANAIR LIMITED"
6.8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи      655955  
6.8.8. Опис
        Обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Черкасиобленерго" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.08.2011р. (протокол №16). Термiн обрання – три роки. Компанiя "VANAIR LIMITED" - юридична особа, створена вiдповiдно до законодавства Британських Вiргiнських Островiв, що знаходиться за адресою: Британськi Вiргiнськi Острови, острiв Тортола, Роуд Таун, а/с 3175. Представляє iнтереси Компанiї в Ревiзiйнiй комiсiї згiдно довiреностi вiд 26 сiчня 2012 року (реєстрацiйний №1-263) Петрикова Олена Анатолiївна. Представник посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго", Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Черкасиобленерго" та договором з членом Ревiзiйної комiсiї товариства за №645-02/21 вiд 15.08.2011року, якi затвердженi на загальних зборах акцiонерiв 15.08.2011 року. Член Ревiзiйної комiсiї має право: брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження при перевiрках та на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; за вiдповiдним запитом на адресу Голови Правлiння вiд iменi Голови Ревiзiйної комiсiї отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Ревiзiйної комiсiї, для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; знайомитися з документами та отримувати їх копiї; вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї; бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю; брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї; дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх повноважень,  не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Товариству своїми винними дiями (бездiяльнiстю), а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв. За виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї товариства посадовiй особi винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.

6.9.1. Посада                                Голова Правлiння
6.9.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи     Фiлатов Ярослав Олександрович
6.9.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)       
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно
до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. за №2297-VI.
6.9.4. Рік народження                    1969
6.9.5. Освіта
    повна вища – Київський державний торгiвельно-економiчний унiверситет,
Нацiональний унiверситет "Львiвська полiтехнiка"
6.9.6. Стаж керівної роботи (років)            13
6.9.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    Генеральний директор ВАТ "АК "Київводдоканал"
6.9.8. Опис
    Обрано Головою Правлiння ПАТ "Черкасиобленерго" на засiданнi Наглядової Ради 28.04.2011 року (проткол №36). Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.08.2011р. (протокол №16) було пiдтверджено повноваження Голови Правлiння. Термiн обрання – три роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи  24 роки. Права та обов'язки, строк повноважень, вiдповiдальнiсть i оплата працi Голови Правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом ПАТ "Черкасиобленерго",  Положенням про Правлiння ПАТ "Черкасиобленерго",  якi затвердженi на загальних зборах акцiонерiв 15.08.2011 року та трудовим контрактом за №1/2011 вiд 08 липня 2011 року, пiдписаного Головою Наглядової Ради товариства.  У звiтному перiодi винагорода Головi Правлiння виплачувалась у вiдповiдностi до трудового контракту, винагорода в  натуральнiй формi не виплачувалась.  Головою Правлiння скликаються, у разi необхiдностi, позачерговi засiдання Правлiння. Голова Правлiння визначає мiсце, дату та час проведення засiдання Правлiння, порядок денний; доповiдачiв та спiвдоповiдачiв з кожного питання порядку денного. Голова Правлiння головує на засiданнi Правлiння та керує його роботою та забезпечує дотримання порядку денного. Голова Правлiння органiзує ведення протоколiв засiдання Правлiння. Правлiння зобов'язаний: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради – у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є зацiкавленiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є зацiкавленiсть; дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Правлiння; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Голова Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за дотримання всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов'язаних iз режимом безпеки та збереженням iнформацiї з обмеженим доступом пiд час пiдготовки та проведення засiдань Правлiння, а також за забезпечення захисту та збереження комерцiйної таємницi, яка мiститься у протоколах та матерiалах засiдання Правлiння Товариства. Голова Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть перед Загальними зборами та Наглядовою радою за виконання їх рiшень та результати поточної дiяльностi Товариства.

6.10.1. Посада                            член Правлiння
6.10.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи    Гончаров Костянтин Миколайович
6.10.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)
       Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно
до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. за №2297-VI.
6.10.4. Рік народження                        1968
6.10.5. Освіта                                                        повна вища – Харкiвський автодорожнiй iнститут
6.10.6. Стаж керівної роботи (років)                15
6.10.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    заступник генерального директора –
директор технiчний департаменту ВАТ "АК "Київводоканал"
6.10.8. Опис
    Обрано до складу Правлiння ПАТ "Черкасиобленерго" на засiданнi Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" 17.08.2011 року (протокол № 1). Термiн обрання – три роки.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Загальний стаж роботи 27 рокiв. На даний час займає посаду першого заступника Голови Правлiння ПАТ "Черкасиобленерго". Повноваження, обов'язки та розмiр винагороди члена правлiння товариства регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго" та Положенням про Правлiння ПАТ "Черкасиобленрго", якi затвердженi на загальних зборах акцiонерiв 15.08.2011 року (протокол №16). Посадова особа, як член правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень, самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння; iнiцiювати скликання засiдань Правлiння; надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння. Член Правлiння зобов'язаний: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради – у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є зацiкавленiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є зацiкавленiсть;  дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Правлiння; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Посадова особа несе персональну вiдповiдальнiсть за дотримання всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов'язаних iз режимом безпеки та збереженням iнформацiї з обмеженим доступом пiд час пiдготовки та проведення засiдань Правлiння, а також за забезпечення захисту та збереження комерцiйної таємницi, яка мiститься у протоколах та матерiалах засiдання Правлiння Товариства. За виконання обов'язкiв члена правлiння товариства посадовiй особi винагорода в  натуральнiй формi не виплачувалась. Посадова особа, як член  правлiння несе вiдповiдальнiсть: за збитки, якi завданi Товариству їх неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ними шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного законодавства України; за порушення покладених на них обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавством України.
    
6.11.1. Посада                            член Правлiння
6.11.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи        Гупало Олексiй Миколайович
6.11.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)       
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно
до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. за №2297-VI.
6.11.4. Рік народження                        1969
6.11.5. Освіта                повна вища – Українська державна юридична академiя
6.11.6. Стаж керівної роботи (років)                9
6.11.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    начальник юридичного вiддiлу ПАТ "Черкасиобленерго"
6.11.8. Опис
    Обрано до складу Правлiння ПАТ "Черкасиобленерго" на засiданнi Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" 17.08.2011 року (протокол № 1). Термiн обрання – три роки.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Загальний стаж роботи 26 рокiв. На даний час займає посаду директора з правових, майнових та корпоративних вiдносин ПАТ "Черкасиобленерго". Повноваження, обов'язки та розмiр винагороди члена правлiння товариства регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго"  та  Положенням про Правлiння ПАТ "Черкасиобленрго", якi затвердженi на загальних зборах акцiонерiв 15.08.2011 року (протокол №16). Посадова особа, як член правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень, самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння; iнiцiювати скликання засiдань Правлiння; надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння. Член Правлiння зобов'язаний: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є зацiкавленiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є зацiкавленiсть;  дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Правлiння; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Посадова особа несе персональну вiдповiдальнiсть за дотримання всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов'язаних iз режимом безпеки та збереженням iнформацiї з обмеженим доступом пiд час пiдготовки та проведення засiдань Правлiння, а також за забезпечення захисту та збереження комерцiйної таємницi, яка мiститься у протоколах та матерiалах засiдання Правлiння Товариства. За виконання обов'язкiв члена правлiння товариства посадовiй особi винагорода в  натуральнiй формi не виплачувалась. Посадова особа, як член  правлiння несе вiдповiдальнiсть: за збитки, якi завданi Товариству їх неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ними шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного законодавства України; за порушення покладених на них обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавством України.
    
6.12.1. Посада                                    член Правлiння
6.12.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи         Єфiмов Олег Володимирович
6.12.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)
    Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно
до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. за №2297-VI.
6.12.4. Рік народження                        1979
6.12.5. Освіта
    повна вища – Нацiональний аерокосмiчний унiверситет iм.М.Є.Жуковського "Харкiвський авiацiйний інститут"
6.12.6. Стаж керівної роботи (років)                5
6.12.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    директор департаменту економiки та фiнансiв ПАТ "АК "Київводокан

Відомості про зміну складу посадових осіб


ПАТ «Черкасиобленерго» повідомляє, що особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента, яка була  опублікована у «Відомостях ДКЦПФР» №110 від 13.06.2012року спростовується у зв’язку з наданням неповної інформації щодо посадової особи Птух Людмили Борисівни – члена правління та головного бухгалтера ПАТ «Черкасиобленерго» в зв’язку з технічною помилкою.

За рішенням  Наглядової Ради товариства (протокол № 4 від 8 червня 2012 року):

1. звільнено з посади Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго» Філатова Ярослава Олександровича згідно з поданою заявою, паспорт: СН 338404, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 19.12.1996р., часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Обраний на дану посаду на засіданні Наглядової ради ВАТ «Черкасиобленерго» 28.04.2011 року (протокол №36).  Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – 1 рік 1 місяць 6 днів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2. призначено особу,  яка тимчасово здійснюватиме  повноваження  Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго» - Горобця Вячеслава Вікторовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних». Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, на який призначено особу – тимчасово до загальних зборів акціонерів. Протягом своєї діяльності займав посади: Менеджер інвестиційного фонду « ІНФІКО-Інвест» АТ «ІНФІКО»; провідний менеджер АТ «ІНФІКО»; менеджер ПП «Торговий дім «Разгуляй-Черкаси»; начальник фондового відділу ТОВ «Зернова торгівельна компанія»; заступник директора ПП « АСТІ 2000»; заступник директора ТОВ « Черкаситехнопроект 2002»; В.о. директора ТОВ « Черкаситехнопроект 2002»; начальник головного управління економіки Черкаської облдержадміністрації; директор з економіки та фінансів ВАТ «Черкасиобленерго».   Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
За зверненням виконуючого обов’язки Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго» Наглядовою Радою товариства (протокол № 4 від 8 червня 2012 року) прийнято рішення про:

1. припинення повноважень членів Правління ПАТ «Черкасиобленерго»:
    –  Гончарова Костянтина Миколайовича – першого заступника Голови правління ПАТ «Черкасиобленерго». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних». Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – 9 місяців 7 днів.
 –   Птух Людмилу Борисівну – головного бухгалтера ПАТ «Черкасиобленерго». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних». Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – 9 місяців 7 днів. З посади головного бухгалтера звільнена за наказом №227-п в.о.Голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» від 08.06.2012р. На посаді перебувала 1 рік 1 місяць 2 дні.
–    Клименка Дмитра Васильовича – директора з економіки та фінансів ПАТ «Черкасиобленерго». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних».  Володіє часткою 0,00067% в статутному капіталі товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – 4 місяці 22 дні. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
    Касіча Юрія Петровича – директора технічного ПАТ «Черкасиобленерго». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних».  Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – 4 місяці 22 дні. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.                                                                                                                  
        Мінаєва Дмитра Івановича – директора з забезпечення виробництва ПАТ «Черкасиобленерго». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних».  Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – 4 місяці 22 дні. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.    обрання членів Правління ПАТ «Черкасиобленерго»:
–        Гончаренка Анатолія Олексійовича – директора з охорони праці та пожежної безпеки ПАТ «Черкасиобленерго» (паспорт НС 252994 виданий Соснівським РВ УМВС  України в Черкаській обл. 21.03.1996р.), володіє часткою 0,0001824% в статутному капіталі товариства. Повноваження новопризначеного члена правління діє  в межах строку на який утворено правління.  Протягом своєї діяльності займав посади: електрослюсар заводу хімікатів; майстер, інженер, провідний інженер Черкаського НВО «Ротор»; інспектор, заступник начальника, головний інспектор державної інспекції охорони праці у виробництвах підвищеної небезпеки; заступник головного інженера, головний інженер Черкаських високовольтних електромереж; заступник генерального директора з охорони праці та пожежної безпеки ВАТ «Черкасиобленерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
–        Сазонову Олену Володимирівну – начальника фінансового відділу ПАТ «Черкасиобленерго»  (паспорт НЕ 496907 виданий Придніпровським  РВ УМВС України в Черкаській обл. 23.05.2007 року.). Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Повноваження новопризначеного члена правління діє  в межах строку на який утворено правління.  Протягом своєї діяльності займала посади: контролер енергонагляду Черкаського міського РЕМ, технік; економіст фінвідділу ГАЕК «Черкасиобленерго»; заступник начальника фінвідділу, в.о. заступника директора фінансів, начальник фінвідділу  ВАТ «Черкасиобленерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
–        Клочка Сергія Леонтійовича – головного інженера Уманських енергетичних мереж, (паспорт НС 097205 виданий Уманським МВ УМВС України в Черкаській обл. 05. 04. 1996р.). Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Повноваження новопризначеного члена правління діє  в межах строку на який утворено правління.  Протягом своєї діяльності займав посади: електрослюсар КВПіА, інженер з охорони праці, інженер електротехнічної служби, заступник начальника СПС, начальник розподільчих мереж Уманських енергетичних мереж; директор ПП «Енергоєвробуд-Умань»; в.о. директора, директор, головний інженер Уманських енергетичних мереж. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
–        Остапенка Володимира Олександровича – директора Тальнівського району  електричних мереж, (паспорт: НС 632706 виданий Маньківським РВ УМВС України в Черкаській обл. 22.07.1999р.). Володіє часткою 0,00007% в статутному капіталі товариства. Повноваження новопризначеного члена правління діє  в межах строку на який утворено правління.  Протягом своєї діяльності займав посади: електрик Карчевського комбінату с.м.; електрик ПО Київський радіозавод; електромонтер ОВБ, диспетчер, в.о. директора, директор Маньківського РЕМ; директор Тальнівського РЕМ.
-    Чеменцова  Валентина  Васильовича – заступника директора по забезпеченню виробництва ПАТ «Черкасиобленерго»  (паспорт: НС 290808, виданий Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл. 07.05.1999р.). Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Повноваження новопризначеного члена правління діє  в межах строку на який утворено правління. Протягом своєї діяльності займав посади: слюсар машинобудівного заводу; начальник дільниці АТП 23662; головний інженер АТП «Турист»; начальник служби транспорту Черкаського ЛПЕМ; начальник служби транспорту, заступник директора з загальних питань Черкаських електромереж; начальник автоколони, заступник генерального директора з забезпечення виробництва та загальним питанням, директор з забезпечення виробництва, заступник директора з забезпечення виробництва ВАТ «Черкасиобленерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3.    Кульбашна Світлана Федорівна – призначена на посаду в.о. головного бухгалтера наказом №256-п  в.о.Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго» з 11.06.2012р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних». Володіє 0,00007% часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа призначена на невизначений термін. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності займала посади: контролер енергозбуту; бухгалтер Лівобережного ПЕМ; бухгалтер, головний бухгалтер ВАТ «Черкасиобленерго»; заступник головного бухгалтера ПАТ «Черкасиобюленерго».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

В.о. Голови правління
ПАТ «Черкасиобленерго»                                                               Горобець В.В.
                                                             

Відомості про зміну складу посадових осіб

 За рішенням  Наглядової Ради товариства (протокол № 4 від 8 червня 2012 року):

1. звільнено з посади Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго» Філатова Ярослава Олександровича згідно з поданою заявою, паспорт: СН 338404, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 19.12.1996р., часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Обраний на дану посаду на засіданні Наглядової ради ВАТ «Черкасиобленерго» 28.04.2011 року (протокол №36).  Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – 1 рік 1 місяць 6 днів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2. призначено особу,  яка тимчасово здійснюватиме  повноваження  Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго» - Горобця В’ячеслава Вікторовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних». Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, на який призначено особу – тимчасово до загальних зборів акціонерів. Протягом своєї діяльності займав посади: Менеджер інвестиційного фонду « ІНФІКО-Інвест» АТ «ІНФІКО»; провідний менеджер АТ «ІНФІКО»; менеджер ПП «Торговий дім «Разгуляй-Черкаси»; начальник фондового відділу ТОВ «Зернова торгівельна компанія»; заступник директора ПП « АСТІ 2000»; заступник директора ТОВ « Черкаситехнопроект 2002»; В.о. директора ТОВ « Черкаситехнопроект 2002»; начальник головного управління економіки Черкаської облдержадміністрації; директор з економіки та фінансів ВАТ «Черкасиобленерго».   Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
За зверненням виконуючого обов’язки Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго» Наглядовою Радою товариства (протокол № 4 від 8 червня 2012 року) прийнято рішення про:

1. припинення повноважень членів Правління ПАТ «Черкасиобленерго»:
    –  Гончарова Костянтина Миколайовича – першого заступника Голови правління ПАТ «Черкасиобленерго». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних». Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – 9 місяців 7 днів.
 –   Птух Людмилу Борисівну – головного бухгалтера ПАТ «Черкасиобленерго». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних». Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – 9 місяців 7 днів.  
–    Клименка Дмитра Васильовича – директора з економіки та фінансів ПАТ «Черкасиобленерго». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних».  Володіє часткою 0,00067% в статутному капіталі товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – 4 місяці 22 дні. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
    Касіча Юрія Петровича – директора технічного ПАТ «Черкасиобленерго». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних».  Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – 4 місяці 22 дні. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.                                                                                                                  
        Мінаєва Дмитра Івановича – директора з забезпечення виробництва ПАТ «Черкасиобленерго». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних».  Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – 4 місяці 22 дні. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.    обрання членів Правління ПАТ «Черкасиобленерго»:
–        Гончаренка Анатолія Олексійовича – директора з охорони праці та пожежної безпеки ПАТ «Черкасиобленерго» (паспорт НС 252994 виданий Соснівським РВ УМВС  України в Черкаській обл. 21.03.1996р.), володіє часткою 0,0001824% в статутному капіталі товариства. Повноваження новопризначеного члена правління діє  в межах строку на який утворено правління.  Протягом своєї діяльності займав посади: електрослюсар заводу хімікатів; майстер, інженер, провідний інженер Черкаського НВО «Ротор»; інспектор, заступник начальника, головний інспектор державної інспекції охорони праці у виробництвах підвищеної небезпеки; заступник головного інженера, головний інженер Черкаських високовольтних електромереж; заступник генерального директора з охорони праці та пожежної безпеки ВАТ «Черкасиобленерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
–        Сазонову Олену Володимирівну – начальника фінансового відділу ПАТ «Черкасиобленерго»  (паспорт НЕ 496907 виданий Придніпровським  РВ УМВС України в Черкаській обл. 23.05.2007 року.). Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Повноваження новопризначеного члена правління діє  в межах строку на який утворено правління.  Протягом своєї діяльності займала посади: контролер енергонагляду Черкаського міського РЕМ, технік; економіст фінвідділу ГАЕК «Черкасиобленерго»; заступник начальника фінвідділу, в.о. заступника директора фінансів, начальник фінвідділу  ВАТ «Черкасиобленерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
–        Клочка Сергія Леонтійовича – головного інженера Уманських енергетичних мереж, (паспорт НС 097205 виданий Уманським МВ УМВС України в Черкаській обл. 05. 04. 1996р.). Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Повноваження новопризначеного члена правління діє  в межах строку на який утворено правління.  Протягом своєї діяльності займав посади: електрослюсар КВПіА, інженер з охорони праці, інженер електротехнічної служби, заступник начальника СПС, начальник розподільчих мереж Уманських енергетичних мереж; директор ПП «Енергоєвробуд-Умань»; в.о. директора, директор, головний інженер Уманських енергетичних мереж. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
–        Остапенка Володимира Олександровича – директора Тальнівського району  електричних мереж, (паспорт: НС 632706 виданий Маньківським РВ УМВС України в Черкаській обл. 22.07.1999р.). Володіє часткою 0,00007% в статутному капіталі товариства. Повноваження новопризначеного члена правління діє  в межах строку на який утворено правління.  Протягом своєї діяльності займав посади: електрик Карчевського комбінату с.м.; електрик ПО Київський радіозавод; електромонтер ОВБ, диспетчер, в.о. директора, директор Маньківського РЕМ; директор Тальнівського РЕМ.
-    Чеменцова  Валентина  Васильовича – заступника директора по забезпеченню виробництва ПАТ «Черкасиобленерго»  (паспорт: НС 290808, виданий Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл. 07.05.1999р.). Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Повноваження новопризначеного члена правління діє  в межах строку на який утворено правління. Протягом своєї діяльності займав посади: слюсар машинобудівного заводу; начальник дільниці АТП 23662; головний інженер АТП «Турист»; начальник служби транспорту Черкаського ЛПЕМ; начальник служби транспорту, заступник директора з загальних питань Черкаських електромереж; начальник автоколони, заступник генерального директора з забезпечення виробництва та загальним питанням, директор з забезпечення виробництва, заступник директора з забезпечення виробництва ВАТ «Черкасиобленерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Закрыть