Заголовок сторінки

повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Повідомлення
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго» (код ЄДРПОУ – 22800735) (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 18002, м.Черкаси, вул.Гоголя, 285, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 23 червня 2012 року об 11-00 годині за адресою: м.Черкаси, вул.Чкалова, 1 в актовій залі структурного підрозділу Товариства ВП «Черкасиенергоремонт»

Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів Товариства з 9-30 до 10-30 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства – 19 червня 2012 року.

    Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:
1.    Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
2.    Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3.    Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
4.    Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5.    Звіт Наглядової ради Товариства  про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6.    Звіт Ревізійної комісії Товариства  про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7.    Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
8.    Затвердження річного звіту  Товариства   за 2011 рік.
9.    Затвердження основних напрямків діяльності Товариства  на 2012 рік.
10.    Розподіл прибутку Товариства, отриманого за підсумками роботи у 2011 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності Товариства  у 2011 році.
11.    Затвердження нормативів розподілу прибутку за результатами діяльності товариства у 2012 році, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів у 2012 році.
12.    Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13.    Обрання членів Наглядової ради товариства.
14.    Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з Головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та  членами Наглядової ради.
15.    Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16.    Обрання членів Ревізійної комісії  Товариства.
17.    Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
18.    Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
19.    Обрання  Голови та членів Правління Товариства.
20.    Прийняття рішення про попереднє схвалення значного правочину
Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:
•    Паспорт або документ, що його заміняє;
•    Представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.
Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного Загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285 (відділ корпоративних відносин) щоденно (крім суботи та неділі) з 8-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення. Контактна особа – начальник відділу корпоративних відносин Горстка Василь Михайлович.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління ПАТ «Черкасиобленерго».

Основні показники фінансово - господарської діяльності  ПАТ «Черкасиобленерго»
(тис.грн.)
Найменування показника     період
    2011 рік    2010 рік
Усього активів      507 478    478 754
Основні засоби      299 641    315 659
Довгострокові фінансові інвестиції      2    2
Запаси     19 931    19 366
Сумарна дебіторська заборгованість      160 176    111 775
Грошові кошти та їх еквіваленти     462    4 446
Нерозподілений прибуток     -215 506    -187 107
Власний капітал     266 745    259 394
Статутний капітал     37 098    37 098
Довгострокові зобов'язання     0    0
Поточні зобов'язання     237 696    217 138
Чистий прибуток (збиток)     18 191    50 756
Середньорічна кількість акцій (шт.)     148 393 332    148 393 332
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)     0    0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду     0    0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)     3 833    3762

Довідки за телефонами: (0472) 39-55-15, 39-53-31
Правління ПАТ «Черкасиобленерго»

Річний звіт за 2011 рік

Річна інформація емітента цінних паперів  за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента    Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"
1.2. Організаційно-правова форма емітента         Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента    22800735
1.4. Місцезнаходження емітента        18002, Черкаська обл., м.Черкаси, вул.Гоголя, 285
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента    (0472) 36-02-69, (0472) 36-02-63
1.6. Електронна поштова адреса емітента         kanc@obl.ck.energy.gov.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних  
     Комісії    26.04.2012
    
2.2. Річна інформація опублікована у №_________щоденного офiцiйного    
     друкованого видання ДКЦПФР        28.04.2012
        
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://cherkasyoblenergo.com
     в мережі Інтернет    26.04.2012
            
Зміст

    Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:    
    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента    X
    б) інформація про державну реєстрацію емітента    X
    в) банки, що обслуговують емітента    X
    г) основні види діяльності    X
    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності    X
    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств    
    е) інформація про рейтингове агентство    
    є) інформація про органи управління емітента    
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій   
  (розміру часток, паїв)    X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці    X
4. Інформація про посадових осіб емітента:    
    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента    X
    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента    X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента    X
6. Інформація про загальні збори акціонерів    X
7. Інформація про дивіденди    
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент    X
9. Відомості про цінні папери емітента:    
    а) інформація про випуски акцій емітента    X
    б) інформація про облігації емітента    
    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом    
    г) інформація про похідні цінні папери    
    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду    
    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів    
10. Опис бізнесу    X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:    
    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)    X
    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента    X
    в) інформація про зобов'язання емітента    X
    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції    X
    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції    X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
    паперів    
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
    що виникала протягом звітного періоду    X
14. Інформація про стан корпоративного управління    X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій    
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:    
    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям    
    б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду    
    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття    
    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду    
    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року    
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
    платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
    забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття    
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів    
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів    
20. Основні відомості про ФОН    
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН    
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН    
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН    
24. Правила ФОН    
25. Річна фінансова звітність    X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для
    акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
    до Комісії)    X
27. Аудиторський висновок    
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
    бухгалтерського обліку (у разі наявності)    
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
    виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
    об'єкта) житлового будівництва)    

30. Примітки:
1. п.1.б. " Iнформацiя про державну реєстрацiю емiтента" в п.3.2.1. "серiя i номер свiдоцтва
  про державну реєстрацiю" вказанi серiя та номер виписки з єдиного державного реєстру
  юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
2. п.1.в. ПАТ "Черкасиобленерго" валютного рахунку не має.
3. п.1.д. ПАТ "Черкасиобленерго" в звiтному перiодi не належало до будь-яких об'єднань
  пiдприємств.
4. п.1.е. В зв'язку з порушенням справи про банкрутство ПАТ "Черкасиобленерго" та
  призначенням розпорядника майном товариства, у вiдповiдностi до вимог п.1.5. глави 2.  
  Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв пункт 3.7. додатку 37
  товариство не заповнює.
3. п.1.є. У вiдповiдностi вимог п.1.5. глави 2 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
  цiнних паперiв пункт 3.8. додатку 37 товариство не заповнює, а надає  вiдповiдну
  інформацiю у роздiлi Корпоративне управлiння.
4. п.7. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня.
        За перiод, що передував звiтному: Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Черкасиобленерго", що вiдбулися 15.08.2011 року (протокол №16) було прийнято рiшення про спрямування 30% отриманого товариством за пiдсумками роботи у 2010 роцi прибутку до фонду виплати дивiдендiв. Проте, на клопотання за №05/05-09 вiд 05.05.2009року  арбiтражного керуючого, розпорядника майном ВАТ "Черкасиобленерго" у вiдповiдностi до статей 12, 13 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" господарський суд Черкаської областi 12 травня 2009 року по справi  14-01/1494 ухвалив заборону виплати боржником дивiдендiв акцiонерам боржника вiдповiдно до рiшень органiв управлiння боржника. Своїм листом за №1/08/2011 вiд 01.08.2011року арбiтражний керуючий – розпорядник майна ВАТ "Черкасиобленерго" пiдтвердив чиннiсть даної ухвали.        
         Інформацiя про дивiденди за звiтний перiод: Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Черкасиобленерго" за пiдсумками роботи товариства у звiтному 2011 роцi станом на 30.04.2012 року не проводилися.
5. п.9.б. ПАТ "Черкаиобленерго" у звiтному перiодi власних облiгацiй не випускало.
6. п.9.в. ПАТ "Черкасиобленерго" у звiтному перiодi iнших цiнних паперiв не випускало.
7. п.9.г. ПАТ "Черкасиобленерго" у звiтному перiодi похiдних цiнних паперiв не випускало.
8. п.9.ґ. ПАТ "Черкасиобленерго" власних акцiй протягом звiтного перiоду не викупляло та
  рiшення про їх викуп не приймало.
9. п.9.д. iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв акцiй вiдсутня, так як форма iснування акцiй
  товариства - бездокументарна.
10. п.12.  ПАТ "Черкасиобленерго" у звiтному перiодi випуск боргових цiнних паперiв не
   здiйснювало, тому iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових   
   цiнних паперiв вiдсутня
11. п.27. У відповідності до ст.52 Закону України «Про акціонерні товариства», п.10.12.11 Статуту ПАТ «Черкасиобленерго», п.4.1.11. Положення про Наглядову Раду ПАТ «Черкасиобленерго» рішення про обрання аудитора, який буде здійснювати аудиторську перевірку фінансової звітності за 2011 рік ПАТ «Черкасиобленерго» належить до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства. Станом на 30.04.2012р. час аудитора не визначано і аудиторська перевірка фінансової звітності за 2011 рік ПАТ «Черкасиобленерго» не проведена. Тому відповідна інформація буде надана додатково.
12. п.28.  ПАТ "Черкасиобленерго" станом на 31.12.2011 року не складає рiчної фiнансової
   звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв.
13. п.29.  ПАТ "Черкасиобленерго" у звiтному перiодi цiльових облiгацiй не випускало, тому
   дана iнформацiя вiдсутня

    3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування            Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)    ПАТ "Черкасиобленерго"
3.1.3. Організаційно-правова форма        Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс                18002
3.1.5. Область, район                Черкаська обл.
3.1.6. Населений пункт                м.Черкаси
3.1.7. Вулиця, будинок                вул.Гоголя, 285

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва (виписки з єдиного державного
       реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв)                      ААБ №126453
3.2.2. Дата державної реєстрації                               24.03.1999
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво            Виконавчий комiтет Черкаської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)                         37 098 333
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)                         37 098 333

3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
      рахунком у національній валюті
              фiлiя - Черкаське обласне управлiння ПАТ "Державний ощадний банк України"
3.3.2. МФО банку                                    354507
3.3.3. Поточний рахунок                                260083001083
    
3.4. Основні види діяльності
    40.13.0 - Розподiлення та постачання електроенергiї
    45.21.1 - Будiвництво будiвель
    80.42.0 - Освiта дорослих та iншi види освiти

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності    Номер ліцензії (дозволу)    Дата видачі    Державний орган, що видав    Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1    2    3    4    5
Постачання електричної енергiї за регульваним тарифом    АГ 578507    09.09.2011    Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)    безстрокова
Опис    Iнформацiя стосовно першої лiцензiї. Строк дiї даної лiцензiї з 24.09.1996 року. Лiцензiя видана у вiдповiдностi до рiшення НКРЕ за №1528 вiд 01.09.2011р . Прогнози щодо продовженя термiну дiї даної лiцензiї вiдсутнi  так як вона є дiйсною необмежений перiод часу.
Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами    АГ 578508    09.09.2011    Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)    безстрокова
Опис    Iнформацiя стосовно другої лiцензiї. Строк дiї даної лiцензiї з 19.09.1996 року. Лiцензiя видана у вiдповiдностi до рiшення НКРЕ за №1528 вiд 01.09.2011р . Прогнози щодо продовженя термiну дiї даної лiцензiї вiдсутнi  так як вона є дiйсною необмежений перiод часу.
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до курсового професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї    АВ 586031    30.08.2011    Мiнiстерство освiти та науки України    25.05.2014
Опис    Iнформацiя стосовно третьої лiцензiї. Строк дiї даної лiцензiї з 25.05.2011 року. Дана лiцензiя видана за рiшенням ДАК вiд 25.05.2011 року , протокол №87 (наказ МОН України вiд 07.06.2011 року за №2128-Л). Прогнози щодо продовженя термiну дiї даної лiцензiї вiдсутнi  так як вона є дiйсною необмежений перiод часу.
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування (крiм послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi)    АГ 586796    07.09.2011    Мiнiстерство транспорту та зв'язку України    необмежена
Опис    Iнформацiя стосовно четвертої лiцензiї. Строк дiї даної лiцензiї з 07.09.2011 року. Дана лiцензiя видана за рiшенням №196 вiд 06.09.2011року. Прогнози щодо продовженя термiну дiї даної лiцензiї вiдсутнi  так як вона є дiйсною необмежений перiод часу.
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури    АВ 590351    26.08.2011    Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцi    23.11.2015р.
Опис    Iнформацiя стосовно п'ятої лiцензiї.   Строк дiї даної лiцензiї з 26.08.2011 року. Дана лiцензiя видана за рiшенням №1-Л вiд 26.08.2011 року. Прогнози щодо продовженя термiну дiї даної лiцензiї є передчасними.4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника    Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника    Місцезнаходження    Відсоток акцій (часток, паїв),
 які належать засновнику
та/або учаснику
(від загальної кількості)
Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України (правонаступник Мiнiстерства енергетики та електрифікації України)    00013741    01601, Київська обл., м.Київ, вул.Хрещатик, 30    0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи    Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт    Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику
та/або учаснику
(від загальної кількості)
Усього    0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Станом на 31 грудня 2011 року чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу ПАТ "Черкасиобленерго" склала 3 833 особи, позаштатних працiвникiв, якi працювали за цивiльно-трудовими договорами – 2 16 осiб, в т.ч. 1 особа за сумiсництвом. Працiвникiв, що працювали на умовах неповного робочого часу  немає. Фонд оплати працi становить 146 194,0 тис.грн. Порiвняно з вiдповiдним звiтним перiодом минулого року фонд оплати працi зрiс на 28 605,0 тис.грн., або на 24,3%, що свiдчить про зростання середньої зарплати працiвникiв товариства.
           Адмiнiстрацiя ПАТ "Черкасиобленерго" турбується про професiйне зростання працiвникiв товариства. Навчання (пiдвищення квалiфкацiї) керiвникiв та спецiалiстiв товариства у звiтному перiодi проводилось вiдповiдно до персективного плану затвердженого директором з кадрової та соцiальної политики. Без вiдриву вiд виробництва у вищих навчальних закладах рiзних рiвнiв акредитацiї навчаються 125 працiвникiв, з них 12 осiб навчаються за рахунок пiдприємства.
           У 2011 роцi короткотермiнове навчання пройшли 260 керiвникiв, професiоналiв та фахiвцiв, якi пiдвищили свiй квалiфiкацiйний рiвень в рiзних учбово-навчальних органiзацiях. Згiдно договорiв 12 працiвникiв проходили навчання у центрi пiдвищення квалiфiкацiї Мiнiстерства енергетики та вугiльної апрмисловостi України НТУ, двi навчальнi групи: диспетчери району електричних мереж та майстри розподiльних мереж (42 особи) – на факультетi пiдвищення квалiфiкацiї Черкаського державного технологiчного унiверситету. У звiтному 2011 роцi професiонали та фахiвцi брали участь у семiнарах, навчалися на курсах пiдвищення квалiфiкацiї у навчальних закладах рiзного типу (фiлiал "Учбовий центр Київенерго", ВГО "Всеукраїнська асоцiацiя контактних центрiв", Черкаський ЦНТЕI, ДП "Черкаський науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї", ДП "Iнформацiйно-видавничий центр ДПА України", ПП "Колсантингова компанiя "Глобал-iнформ", Лювiвська регiональна науково-технiчна спiлка енергетиткiв України, ТОВ "Центр банкiвських iнформацiйних технологiй "Цебiт", Асоцiацiя незалежних експертiв України "Укрексперт", ТОВ ЦБО "Спектр знань" та iншi.
           На базi навчально-курсового комбiнату ПАТ "Черкасиобленерго" пройшли перепiдготовку та пiдвищили квалiфiкацiю ряд категорiй робiтникiв, проведено цiльовi курси та навчальнi заняття для iнженерно-технiчних працiвникiв товариства. Так, у 2011 роцi пiдвищили квалiфiкацiю та пройшли перепiдготовку 436працiвникiв, з низ – 265 робiтникiв та 171 iнженерно-технiчних працiвникiв.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада                                    Голова Наглядової ради
6.1.2. Повне найменування юридичної особи
    представник акцiонера-держави, в особi Фонду Державного майна України
6.1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи         00032945  
6.1.8. Опис
        Обрано членом Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.08.2011р. (протокол №16). Термiн обрання – три роки. Фонд державного майна України заснований у 1991 роцi постановою Кабiнету Мiнiстрiв Української РСР № 158 для здiйснення державної полiтики у сферi приватизацiї державного майна. Згiдно з Законом України вiд 09.12.2011 № 4107-VI "Про Фонд державного майна України" дiяльнiсть Фонду державного майна України спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Знаходиться ФДМУ за адресою: м.Київ, вул.Кутузова, 18/9. Вiдповiдно до наказу ФДМУ за №1216 вiд 16.08.2011року представником ФДМУ у складi Наглядової Ради ПАТ "Черкасиобленерго" призначено Сачiвка Андрiя Iвановича – директора Департаменту ФДМУ. Обрано Головою Наглядової Ради на засiданнi Наглядової Ради 17.08.2011р. (протокол №1). Представник посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго" та Положенням про Наглядову раду ПАТ "Черкасиобленерго", якi затвердженi на загальних зборах акцiонерiв 15.08.2011 року. Голова Наглядової ради: розподiляє обов'язки мiж членами Наглядової ради та визначає їх повноваження; органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за виконанням рiшень Наглядової ради; координує пiдготовку i скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; пiдтримує постiйнi контакти та представляє Наглядову раду у роботi з iншими органами Товариства, з державними i громадськими органами, з будь-якими пiдприємствами, органiзацiями, установами та громадянами; пiдписує документи, виданi Наглядовою радою, в тому числi вiдповiдi на запити; вiдкриває Загальнi збори; вирiшує iншi питання, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради. Голова Наглядової ради зобов'язаний: дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради; дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх повноважень,  не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Посадова особа несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Товариству своїми винними дiями (бездiяльнiстю), а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв. За виконання обов'язкiв Голови Наглядової Ради товариства посадовiй особi винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.

6.2.1. Посада                                секретар Наглядової ради
6.2.2. Повне найменування юридичної особи
    представник акцiонера-держави, в особi Фонду Державного майна України
6.2.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи     00032945  
6.2.8. Опис
    Обрано членом Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.08.2011р. (протокол №16). Термiн обрання – три роки. Фонд державного майна України заснований у 1991 роцi постановою Кабiнету Мiнiстрiв Української РСР № 158 для здiйснення державної полiтики у сферi приватизацiї державного майна. Згiдно з Законом України вiд 09.12.2011 № 4107-VI "Про Фонд державного майна України" дiяльнiсть Фонду державного майна України спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Знаходиться ФДМУ за адресою: м.Київ, вул.Кутузова, 18/9. Вiдповiдно до наказу ФДМУ за №1216 вiд 16.08.2011року представником ФДМУ у складi Наглядової Ради ПАТ "Черкасиобленерго" призначено Андропову Свiтлану Олегiвну – головного спецiалiста ФДМУ. Обрано секретарем Наглядової Ради на засiданнi Наглядової Ради 17.08.2011р. (протокол №1). Представник посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго" та Положенням про Наглядову раду ПАТ "Черкасиобленерго", якi затвердженi на загальних зборах акцiонерiв 15.08.2011 року. Секретар Наглядової ради: за дорученням Голови Наглядової ради повiдомляє усiх членiв Наглядової ради про проведення засiдань Наглядової ради;     забезпечує Голову та iнших членiв Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю; здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй радi, та органiзовує пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей;  оформляє документи, виданi Наглядовою радою чи Головою Наглядової ради, та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та iншим, за призначенням, особам; оформляє протоколи засiдань Наглядової ради та витяги з них.  Секретар Наглядової ради зобов'язаний: дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради; дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх повноважень,  не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Посадова особа несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Товариству своїми винними дiями (бездiяльнiстю), а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв. За виконання обов'язкiв секретаря Наглядової Ради товариства посадовiй особi винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.

6.3.1. Посада                                член Наглядової ради
6.3.2. Повне найменування юридичної особи
    представник акцiонера-держави, в особi Фонду Державного майна України
6.3.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи     00032945  
6.3.8. Опис
    Обрано членом Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.08.2011р. (протокол №16). Термiн обрання – три роки. Фонд державного майна України заснований у 1991 роцi постановою Кабiнету Мiнiстрiв Української РСР № 158 для здiйснення державної полiтики у сферi приватизацiї державного майна. Згiдно з Законом України вiд 09.12.2011 № 4107-VI "Про Фонд державного майна України" дiяльнiсть Фонду державного майна України спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Знаходиться ФДМУ за адресою: м.Київ, вул.Кутузова, 18/9. Вiдповiдно до наказу ФДМУ за №1216 вiд 16.08.2011року представником ФДМУ у складi Наглядової Ради ПАТ "Черкасиобленерго" призначено Пушкаря Сергiя Iвановича – директора Департаменту ФДМУ. Представник посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго" та Положенням про Наглядову раду ПАТ "Черкасиобленерго", якi затвердженi на загальних зборах акцiонерiв 15.08.2011 року. Член Наглядової ради має право: брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової ради; за вiдповiдним запитом на адресу Голови виконавчого органу вiд iменi Голови Наглядової ради отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради,  для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та отримувати їх копiї; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради. Член Наглядової ради зобов'язаний: дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради; дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх повноважень,  не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Член Наглядової ради несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Товариству своїми винними дiями (бездiяльнiстю), а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв. За виконання обов'язкiв члена Наглядової Ради товариства посадовiй особi винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.

6.4.1. Посада                            член Наглядової ради
6.4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи     Богатир Василь Михайлович
6.4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)
    МЕ 784099 14.11.2006 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
6.4.4. Рік народження                    1952
6.4.5. Освіта                            вища
6.4.6. Стаж керівної роботи (років)            22
6.4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    Акцiонерний банк "Вiтчизна" – заступник Голови Правлiння банку
6.4.8. Опис
    Обрано членом Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.08.2011р. (протокол №16). Термiн обрання – три роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 42 роки. На даний час працює на посадi Генерального директора приватного акцiонерного товариства "УкрЕСКо" (м.Київ, вул.I.Гонти, 1). Повноваження, обов'язки та розмiр отримуваної винагороди члена Наглядової Ради регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго", Положенням про Наглядову Раду та договором з членом Наглядової Ради ПАТ "Черкасиобленерго" за №554-01/21 вiд 15.08.2011р., якi затвердженi на загальних зборах акцiонерiв 15.08.2011 року. Член Наглядової ради має право: брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової ради; за вiдповiдним запитом на адресу Голови виконавчого органу вiд iменi Голови Наглядової ради отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради,  для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та отримувати їх копiї; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради. Член Наглядової ради зобов'язаний: дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради; дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх повноважень,  не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Член Наглядової ради несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Товариству своїми винними дiями (бездiяльнiстю), а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв. За виконання обов'язкiв члена  Наглядової  Ради товариства посадовiй особi винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.

6.5.1. Посада                                член Наглядової ради
6.5.2. Повне найменування юридичної особи        
Компанiя "Garensia Enterprises Limited"
6.5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи     НЕ 251633  
6.1.8. Опис
    Обрано членом Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.08.2011р. (протокол №16). Термiн обрання – три роки. Компанiя "Garensia Enterprises Limited" – юридична особа, створена вiдповiдно до законодавства Республiки Кiпр, що знаходиться за адресою: Кiпр, 3025 Лiмассол, Нафплiоу, 15. Представляє iнтереси Компанiї в Наглядовiй радi згiдно довiреностi вiд 17 серпня 2011 року (засвiдчено довiренiсть 19.08.2011року за №264657/11) Малинiн Максим Юрiйович. Представник посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго", Положенням про Наглядову раду ПАТ "Черкасиобленерго" та договором з членом Наглядової ради товариства за №533-02/21 вiд 15.08.2011року, якi затвердженi на загальних зборах акцiонерiв 15.08.2011 року. Член Наглядової ради має право: брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової ради; за вiдповiдним запитом на адресу Голови виконавчого органу вiд iменi Голови Наглядової ради отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради,  для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та отримувати їх копiї; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради. Член Наглядової ради зобов'язаний: дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради; дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх повноважень,  не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Член Наглядової ради несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Товариству своїми винними дiями (бездiяльнiстю), а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв.  За виконання обов'язкiв члена Наглядової Ради товариства посадовiй особi винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.

6.6.1. Посада                                член Ревiзiйної комiсiї
6.6.2. Повне найменування юридичної особи
    представник акцiонера-держави, в особi Фонду Державного майна України
6.6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи     00032945  
6.6.8. Опис
    Обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Черкасиобленерго" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.08.2011р. (протокол №16). Термiн обрання – три роки. Фонд державного майна України заснований у 1991 роцi постановою Кабiнету Мiнiстрiв Української РСР № 158 для здiйснення державної полiтики у сферi приватизацiї державного майна. Згiдно з Законом України вiд 09.12.2011 № 4107-VI "Про Фонд державного майна України" дiяльнiсть Фонду державного майна України спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Знаходиться ФДМУ за адресою: м.Київ, вул.Кутузова, 18/9. Вiдповiдно до наказу ФДМУ за №1837 вiд 16.12.2011року представником ФДМУ у складi Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Черкасиобленерго" призначено Гриненко Риту Леонiдiвну – головного спецiалiста Управлiння корпоративних прав держави Департаменту корпоративного управлiння ФДМУ. Представник посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Черкасиобленерго", якi затвердженi на загальних зборах акцiонерiв 15.08.2011 року. Член Ревiзiйної комiсiї має право: брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження при перевiрках та на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; за вiдповiдним запитом на адресу Голови Правлiння вiд iменi Голови Ревiзiйної комiсiї отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Ревiзiйної комiсiї, для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; знайомитися з документами та отримувати їх копiї; вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї; бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю; брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї; дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх повноважень,  не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Товариству своїми винними дiями (бездiяльнiстю), а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв. За виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї товариства посадовiй особi винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.

6.7.1. Посада                                член Ревiзiйної комiсiї
6.7.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи         Сакало Людмила Павлiвна
6.7.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)
            СН 714337 24.02.1998 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
6.7.4. Рік народження                        1971
6.7.5. Освіта                          вища юридична - Київський нацiональний унiверситет iм.Т.Шевченка
6.7.6. Стаж керівної роботи (років)                4
6.7.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    ЗАТ "Українська енергозберiгаюча сервiсна компанiя" - начальник юридичного вiддiлу
6.1.8. Опис
    Обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Черкасиобленерго" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.08.2011р. (протокол №16). Термiн обрання – три роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 22 роки. На даний час працює на посадi першого заступника генерального директора приватного акцiонерного товариства "УкрЕСКО"  (м.Київ, вул.I.Гонти, 1, оф.22).  Повноваження, обов'язки та розмiр отримуваної винагороди члена Ревізійної комісії регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго", Положенням про Ревізійну комісію та договором з членом Ревізійної комісії ПАТ "Черкасиобленерго" за №555-01/21 вiд 15.08.2011р., якi затвердженi на загальних зборах акцiонерiв 15.08.2011 року. Член Ревiзiйної комiсiї має право: брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження при перевiрках та на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; за вiдповiдним запитом на адресу Голови Правлiння вiд iменi Голови Ревiзiйної комiсiї отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Ревiзiйної комiсiї, для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; знайомитися з документами та отримувати їх копiї; вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї; бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю; брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї; дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх повноважень,  не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Товариству своїми винними дiями (бездiяльнiстю), а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв. За виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї товариства посадовiй особi винагорода в  натуральнiй формi не виплачувалась.

6.8.1. Посада                            член Ревiзiйної комiсiї
6.8.2. Повне найменування юридичної особи        Компанiя "VANAIR LIMITED"
6.8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи      655955  
6.8.8. Опис
        Обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Черкасиобленерго" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.08.2011р. (протокол №16). Термiн обрання – три роки. Компанiя "VANAIR LIMITED" - юридична особа, створена вiдповiдно до законодавства Британських Вiргiнських Островiв, що знаходиться за адресою: Британськi Вiргiнськi Острови, острiв Тортола, Роуд Таун, а/с 3175. Представляє iнтереси Компанiї в Ревiзiйнiй комiсiї згiдно довiреностi вiд 26 сiчня 2012 року (реєстрацiйний №1-263) Петрикова Олена Анатолiївна. Представник посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго", Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Черкасиобленерго" та договором з членом Ревiзiйної комiсiї товариства за №645-02/21 вiд 15.08.2011року, якi затвердженi на загальних зборах акцiонерiв 15.08.2011 року. Член Ревiзiйної комiсiї має право: брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження при перевiрках та на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; за вiдповiдним запитом на адресу Голови Правлiння вiд iменi Голови Ревiзiйної комiсiї отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Ревiзiйної комiсiї, для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; знайомитися з документами та отримувати їх копiї; вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї; бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю; брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї; дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх повноважень,  не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Товариству своїми винними дiями (бездiяльнiстю), а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв. За виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї товариства посадовiй особi винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.

6.9.1. Посада                                Голова Правлiння
6.9.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи     Фiлатов Ярослав Олександрович
6.9.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)       
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно
до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. за №2297-VI.
6.9.4. Рік народження                    1969
6.9.5. Освіта
    повна вища – Київський державний торгiвельно-економiчний унiверситет,
Нацiональний унiверситет "Львiвська полiтехнiка"
6.9.6. Стаж керівної роботи (років)            13
6.9.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    Генеральний директор ВАТ "АК "Київводдоканал"
6.9.8. Опис
    Обрано Головою Правлiння ПАТ "Черкасиобленерго" на засiданнi Наглядової Ради 28.04.2011 року (проткол №36). Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.08.2011р. (протокол №16) було пiдтверджено повноваження Голови Правлiння. Термiн обрання – три роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи  24 роки. Права та обов'язки, строк повноважень, вiдповiдальнiсть i оплата працi Голови Правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом ПАТ "Черкасиобленерго",  Положенням про Правлiння ПАТ "Черкасиобленерго",  якi затвердженi на загальних зборах акцiонерiв 15.08.2011 року та трудовим контрактом за №1/2011 вiд 08 липня 2011 року, пiдписаного Головою Наглядової Ради товариства.  У звiтному перiодi винагорода Головi Правлiння виплачувалась у вiдповiдностi до трудового контракту, винагорода в  натуральнiй формi не виплачувалась.  Головою Правлiння скликаються, у разi необхiдностi, позачерговi засiдання Правлiння. Голова Правлiння визначає мiсце, дату та час проведення засiдання Правлiння, порядок денний; доповiдачiв та спiвдоповiдачiв з кожного питання порядку денного. Голова Правлiння головує на засiданнi Правлiння та керує його роботою та забезпечує дотримання порядку денного. Голова Правлiння органiзує ведення протоколiв засiдання Правлiння. Правлiння зобов'язаний: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради – у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є зацiкавленiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є зацiкавленiсть; дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Правлiння; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Голова Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за дотримання всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов'язаних iз режимом безпеки та збереженням iнформацiї з обмеженим доступом пiд час пiдготовки та проведення засiдань Правлiння, а також за забезпечення захисту та збереження комерцiйної таємницi, яка мiститься у протоколах та матерiалах засiдання Правлiння Товариства. Голова Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть перед Загальними зборами та Наглядовою радою за виконання їх рiшень та результати поточної дiяльностi Товариства.

6.10.1. Посада                            член Правлiння
6.10.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи    Гончаров Костянтин Миколайович
6.10.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)
       Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно
до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. за №2297-VI.
6.10.4. Рік народження                        1968
6.10.5. Освіта                                                        повна вища – Харкiвський автодорожнiй iнститут
6.10.6. Стаж керівної роботи (років)                15
6.10.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    заступник генерального директора –
директор технiчний департаменту ВАТ "АК "Київводоканал"
6.10.8. Опис
    Обрано до складу Правлiння ПАТ "Черкасиобленерго" на засiданнi Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" 17.08.2011 року (протокол № 1). Термiн обрання – три роки.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Загальний стаж роботи 27 рокiв. На даний час займає посаду першого заступника Голови Правлiння ПАТ "Черкасиобленерго". Повноваження, обов'язки та розмiр винагороди члена правлiння товариства регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго" та Положенням про Правлiння ПАТ "Черкасиобленрго", якi затвердженi на загальних зборах акцiонерiв 15.08.2011 року (протокол №16). Посадова особа, як член правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень, самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння; iнiцiювати скликання засiдань Правлiння; надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння. Член Правлiння зобов'язаний: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради – у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є зацiкавленiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є зацiкавленiсть;  дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Правлiння; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Посадова особа несе персональну вiдповiдальнiсть за дотримання всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов'язаних iз режимом безпеки та збереженням iнформацiї з обмеженим доступом пiд час пiдготовки та проведення засiдань Правлiння, а також за забезпечення захисту та збереження комерцiйної таємницi, яка мiститься у протоколах та матерiалах засiдання Правлiння Товариства. За виконання обов'язкiв члена правлiння товариства посадовiй особi винагорода в  натуральнiй формi не виплачувалась. Посадова особа, як член  правлiння несе вiдповiдальнiсть: за збитки, якi завданi Товариству їх неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ними шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного законодавства України; за порушення покладених на них обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавством України.
    
6.11.1. Посада                            член Правлiння
6.11.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи        Гупало Олексiй Миколайович
6.11.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)       
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно
до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. за №2297-VI.
6.11.4. Рік народження                        1969
6.11.5. Освіта                повна вища – Українська державна юридична академiя
6.11.6. Стаж керівної роботи (років)                9
6.11.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    начальник юридичного вiддiлу ПАТ "Черкасиобленерго"
6.11.8. Опис
    Обрано до складу Правлiння ПАТ "Черкасиобленерго" на засiданнi Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" 17.08.2011 року (протокол № 1). Термiн обрання – три роки.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Загальний стаж роботи 26 рокiв. На даний час займає посаду директора з правових, майнових та корпоративних вiдносин ПАТ "Черкасиобленерго". Повноваження, обов'язки та розмiр винагороди члена правлiння товариства регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго"  та  Положенням про Правлiння ПАТ "Черкасиобленрго", якi затвердженi на загальних зборах акцiонерiв 15.08.2011 року (протокол №16). Посадова особа, як член правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень, самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння; iнiцiювати скликання засiдань Правлiння; надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння. Член Правлiння зобов'язаний: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є зацiкавленiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є зацiкавленiсть;  дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Правлiння; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Посадова особа несе персональну вiдповiдальнiсть за дотримання всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов'язаних iз режимом безпеки та збереженням iнформацiї з обмеженим доступом пiд час пiдготовки та проведення засiдань Правлiння, а також за забезпечення захисту та збереження комерцiйної таємницi, яка мiститься у протоколах та матерiалах засiдання Правлiння Товариства. За виконання обов'язкiв члена правлiння товариства посадовiй особi винагорода в  натуральнiй формi не виплачувалась. Посадова особа, як член  правлiння несе вiдповiдальнiсть: за збитки, якi завданi Товариству їх неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ними шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного законодавства України; за порушення покладених на них обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавством України.
    
6.12.1. Посада                                    член Правлiння
6.12.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи         Єфiмов Олег Володимирович
6.12.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)
    Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно
до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. за №2297-VI.
6.12.4. Рік народження                        1979
6.12.5. Освіта
    повна вища – Нацiональний аерокосмiчний унiверситет iм.М.Є.Жуковського "Харкiвський авiацiйний інститут"
6.12.6. Стаж керівної роботи (років)                5
6.12.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    директор департаменту економiки та фiнансiв ПАТ "АК "Київводоканал"
6.12.8. Опис
    Обрано до складу Правлiння ПАТ "Черкасиобленерго" на засiданнi Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" 17.08.2011 року (протокол № 1). Термiн обрання – три роки.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Загальний стаж роботи 16 рокiв. У звiтному перiодi займав посаду директора з економiки та фiнансiв ПАТ "Черкасиобленерго". Повноваження, обов'язки та розмiр винагороди члена правлiння товариства регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго" та Положенням про Правлiння ПАТ "Черкасиобленрго", якi затвердженi на загальних зборах акцiонерiв 15.08.2011 року (протокол №16). Посадова особа, як член правл

звіт за І квартал 2012 року

Квартальна інформація емітента цінних паперів    за 1 квартал 2012 року

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента    Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"
1.2. Організаційно-правова форма емітента            Акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента        22800735
1.4. Місцезнаходження емітента                    18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента        0472-36-02-69 0472-36-02-63
1.6. Електронна поштова адреса емітента            kanc@obl.ck.energy.gov.ua

2.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії    25.04.2012
   
                                                                   Зміст
    Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб    X
2. Основні відомості про випущенні акції    X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)    
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента    
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент    X
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря    X
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність    
    а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності    X
    б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції    X
    в) інформація про собівартість реалізованої продукції    X
8. Квартальна фінансова звітність емітента    X
9. Проміжна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)    
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).    

11. Примітки:
1. ПАТ "Черкасиобленерго" облiгацiй емiтента за перiод з часу створення та за звiтний перiод не  випускало.
2. ПАТ "Черкасиобленерго" похiдних цiнних паперiв емiтента за перiод з часу створення та за звiтний перiод не випускало.
3. ПАТ "Черкасиобленерго"промiжну фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв станом на 31.03.2012р. не складало.
4. ПАТ "Черкасиобленерго" цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не випускало.
5. В роздiлi 1. " Iнформацiя про пiдприємство" в п.3.2. "серiя i номер свiдоцтва про державну реєстрацiю" вказанi серiя та номер виписки з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.

 

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб
3.1. Повне найменування        Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"
3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію
     (серiя та номер виписки з єдиного державного реєстру
      юридичних осiб та фізичних осiб-пiдприємцiв)                ААБ №126453
3.3. Дата державної реєстрації                            24.03.1999
3.4. Місцезнаходження                        18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285
3.5. Статутний капітал (грн.)                            37098333
3.6. Чисельність працівників (чол.)                            3792
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
    40.13.0 - розподiлення та постачання електроенергiї
    45.21.1 - будiвництво будiвель
    80.42.0 - освiта дорослих та iншi види освiти

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі                    21%

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії            25%

3.10. Органи управління підприємства
- вищий орган управлiння ПАТ "Черкасиобленерго" - загальнi збори акцiонерiв товариства,
- наглядовий орган ПАТ "Черкасиобленерго" - Наглядова Рада товариства,
- виконавчий орган ПАТ "Черкасиобленерго" - Правлiння товариства,
- контролюючий орган ПАТ "Черкасиобленерго" - Ревiзiйна комiсiя товариства.

3.11. Посадові особи підприємства
Голова Наглядової Ради - представник акцiонера-держави, в особi ФДМУ
                            (Сачiвко Андрiй Iванович);
Секретар Наглядової Ради - представник акцiонера-держави, в особi ФДМУ
                              (Андропова Свiтлана Олегiвна);                       
Член Наглядової Ради - представник акцiонера-держави, в особi ФДМУ
                               (Пушкар Сергiй Iванович);            
Член Наглядової Ради - Богатир Василь Михайлович;
Член Наглядової Ради - Юридична особа - Компанiя "GARENSIA ENTERPRAISES LIMITED",      
                      представлена уповноваженою особою Малинiним Максимом Юрiйовичем;

Голова Правлiння - Фiлатов Ярослав Олександрович;
Секретар правлiння - Горстка Василь Михайлович;
Член правлiння - Гончаров Костянтин Миколайович;
Член правлiння - Касiч Юрiй Петрович;
Член правлiння - Клименко Дмитро Васильович;
Член правлiння - Мiнаєв Дмитро Iванович;
Член Правлiння, головний бухгалтер - Птух Людмила Борисiвна;

Голова Ревiзiйної комiсiї - Сакало Людмила Павлiвна;
Член Ревiзiйної комiсiї - представник акцiонера-держави, в особi ФДМУ
                          (Гриненко Рита Леонiдiвна);
Член Ревiзiйної комiсiї - юридична особа - Компанiя "VANAIR LIMITED", представлена  
                          уповноваженою особою Петриковою Оленою Анатолiївною.
    
3.12. Засновники підприємства
    На момент створення товариства його засновником була держава в особi Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України, правонаступником якого є Мiнiстерство енергетики  та вугiльної промисловостi України.

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій
    ПАТ "Черкасиобленерго" у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй участi не приймає.

4. Основні відомості про випущені акції    (за звітний період)
Дата реєстрації випуску акцій     28.10.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій     118/23/1/2010
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій   

                                                                           Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР
Кількість простих іменних акцій (штук)     148 393 332
Кількість простих акцій на пред'явника (штук)        0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук)        0
Форма існування акцій        Бездокументарна
Номінальна вартість акції (грн.)        0,25
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)        31 162 655
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)      37 098 334

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України,  послугами яких користується емітент

6.1.1 Найменування                            ТОВ "УПР-ФIНАНС"
6.1.2. Організаційно-правова форма        Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
6.1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ                36980202
6.1.4. Місцезнаходження                        03035, м.Київ, вул.Кавказька, 11
6.1.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності            АВ №520607
6.1.6. Дата видачі ліцензії                        15.04.2010
6.1.7. Міжміський код та телефон                044- 362-79-73
6.1.8. Факс                                044-248-79-87
6.1.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку
                        Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
6.1.10. Опис
    На виконання доручення Загальних зборiв акцiонерiв 14.09.2010 року (протокол №15) та рiшення Наглядової Ради товариства (протокол №29 вiд 22.10.2010р.) iз зберiгачем ТОВ "УПР-ФIНАНС" заключено договiр №879-01/21-юр (016) вiд 01.11.2010р. на вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам простих iменних акцiй, зарахування на них iменних цiнних  паперiв ПАТ "Черкасиобленерго", внесення змiн до реквiзитiв власника цiнних паперiв до укладення договору з власником.

6.2.1. Найменування                    ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
6.2.2. Організаційно-правова форма        Публічне акціонерне товариство
6.2.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ        30370711
6.2.4. Місцезнаходження                 01001,  м.Київ, вул. Б.Грiнченка, буд. 3
6.2.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності    АВ №189650
6.2.6. Дата видачі ліцензії                19.09.2006
6.2.7. Міжміський код та телефон        044- 279-10-78
6.2.8. Факс                        044- 279-12-49
6.2.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку
                        Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
6.2.10. Опис
    З ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" у вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №15 вiд 14.09.2010 року) заключено договiр  №Е-1603 (832-01/21) вiд 04.10.2010р. про надання послуг щодо обслуговування випуску цiнних паперiв ПАТ "Черкасиобленерго": прийом на зберiгання вiд Емiтента глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв, вiдкриття та ведення рахунку Емiтента у цiнних паперах, виконання операцiй Емiтента з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень Емiтента.

7. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  (для акціонерних товариств)

 

Дата введення посади корпоративного секретаря        01.02.2007

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря    01.02.2007

Прізвище, ім'я, по батькові  особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
                                                                                                     Горстка Василь Михайлович
Опис    Особа призначена на посаду корпоративного секретаря непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення на посаду корпоративного секретаря Горстка Василь Михайлович в товариствi займав посаду заступника начальника вiддiлу правового забезпечення по роботi з акцiонерами. Горстка Василь Михайлович отримав квалiфiкацiю фахiвця з управлiння корпоративними правами (квалiфiкацiйний сертифiкат за №0000034-ПК вiд 31.03.2006р.) та квалiфiкацiю "Секретаря корпоративного" (квалiфiкацiйний сертифiкат за №050009/КС вiд 23 червня 2006року). Горстка Василь Михайлович пiдвищив квалiфiкацiю з управлiння корпоративними правами за програмою "Корпоративний секретар" (квалiфiкацiйний сертифiкат №050009/ПК-2-КС вiд 17.12.2009року).


8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
            
ПАТ "Черкасиобленерго" здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть з постачання електроенергiї споживачам за регульованим тарифом та передачi електроенергiї мiсцевими електромережами напругою 154-0,4кВ на територiї Черкаської областi. Цi основнi види дiяльностi товариство здiйснює у вiдповiдностi до лiцензiй, виданих  Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України (НКРЕ) вiдповiдно за номерами АГ №578507 вiд 09.09.2011р., строк дiї лiцензiї з 24.09.1996 року та АГ №578508 вiд 09.09.2011р. строк дiї лiцензiї з 19.09.1996 року, якi виданi на невизначений термiн та за рiшенням НКРЕ  №1528 вiд 01.09.2011р.
             Ухвалою Господарського суду Черкаської областi вiд 14 травня 2004року за заявою ТОВ "Агенство регiонального розвитку паливно-енергетичного комплексу А/РТЕК" порушено провадження у справi № 01/1494 про банкрутство ВАТ "Черкасиобленерго" та ухвалою вiд 18 червня 2004року введено процедуру розпорядження майном боржника i призначено розпорядника майном товариства. Ухвалою господарського суду Черкаської областi вiд 24 червня 2010 року призначено розпорядником майна боржника арбiтражного керуючого Литвина Валентина Васильовича.
            Основним видом дiяльностi товариства є передача i розподiл електричної енергiї. За перший квартал 2012 рiк надходження електричної енергiї до мереж ПАТ "Черкасиобленерго" склало 1 055 488тис.кВт-год. Загальний корисний вiдпуск електричної енергiї за звiтний перiод становить 882 210тис.кВт-год., в тому числi власним споживачам - 831 233тис.кВт-год. Обсяги товарної продукцiї вiдповiдно складають - 491 326тис.грн. (без ПДВ) та 486 710тис.грн. (без ПДВ). Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї  за звiтний перiод складає 497 251 тис.грн.
             Станом на 31.03.2012року середньоспискова кiлькiсть штатних працiвникiв товариства складає 3 792 осiб. Iнженерно-технiчний персонал пiдприємства є квалiфiкованим i високопрофесiйним, своєю працею вiн забезпечує надiйну та безперебiйну роботу електромереж областi.
              Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Черкасиобленерго" включає: Баланс; Звiт про фiнансовi результати. Фiнансова звiтнiсть охоплює перiод з 01.01.2012року по 31.03.2012року. Фiнансова звiтнiсть складається в нацiональнiй валютi України - в тисячах гривень.
 Облiкова полiтика.
    Фiнансова звiтнiсть мiстить статтi, склад i змiст яких визначаються вiдповiдними Положеннями (стандартами). Стаття наводится у фiнансовiй звiтностi, якщо вiдповiдає таким критерiям:
               - iснує ймовiрнiсть надходження або вибуття майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з цiєю статтею;
               - оцiнка статтi може бути достовiрно визначена.
При передачi в експлуатацiю малоцiнних i швидкозношуваних предметiв нараховувався знос 100% з вiднесенням на витрати операцiйної дiяльностi. Величина резерву сумнiвних боргiв на кiнець I кварталу 2012 року склала - 10 949тис.грн.
                  При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу їх та iншому вибуттi, оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО  (собiвартостi перших за часом надходження запасiв).
                 Дохiд визначається в момент збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв товариства). Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання.
                 Фiнансова звiтнiсть складається згiдно нацiональних Положень (стандартiв) бухгатерського облiку. Змiн в облiковiй полiтицi протягом звiтного перiоду не було. Помилки минулих рокiв не виявленi.

Дебiторська заборгованiсть.
    Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 131 957 тис.грн., резерв сумнiвних боргiв - 10 949 тис.грн.,  чиста реалiзацiйна вартiсть склала 121 008тис.грн.

Iнша дебiторська заборгованiсть.
    Iнша дебiторська заборгованiсть складає 22 594тис.грн. Загалом заборгованiсть складається iз поточної заборгованостi за товарно-матерiальнi цiнностi та наданi послуги

Запаси.
    Запаси в бухгалтерському облiку облiковуються по покупнiй вартостi на дату оприбуткування. В облiку витрат запасiв використовувався метод ФIФО. На кiнець звiтного перiоду вартiсть запасiв складає 21 436тис.грн., з яких: В порiвняннi з початком року запаси збiльшились на 1 505тис.грн.               

Iншi оборотнi активи.
             В статтi балансу "Iншi оборотнi активи" вiдображена заборгованiсть по податкових розрахунках в сумi 4 084тис.грн.

Основнi засоби.
                          На кiнець звiтного перiоду                 На початок звiтного перiоду
Первiсна вартiсть                   725 804                                             722 398
Знос                                         433 649                                             422 757           
Залишкова вартiсть                   292 804                                             299 641

Знос основних засобiв станом на 31.03.2012р. складає 59,75 % вiд первiсної вартостi. Амортизацiя на основнi засоби нараховується прямолiнiйним методом.
              Незавершене будiвництво збiльшилось на кiнець звiтного перiоду в порiвняннi з початком року на  474тис.грн. i складає 17 189 тис.грн.

Нематерiальнi активи.
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв пiдприємства складає 3 464тис.грн., накопичена амортизацiя - 2 166тис.грн., залишкова вартiсть - 1 298тис.грн. До складу нематерiальних активiв вiднесено програмне забезпечення. Амортизацiя нараховувалась податковим методом.

Кредиторська заборгованiсть.
Стаття балансу "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги"  в основному складається iз заборгованостi за покупну електроенергiю перед ДП "Енергоринок", та становить 159 677тис.грн.

Розрахунки з оплати працi.
Протягом  звiтного перiоду розрахунки по заробiтнiй платi здiйснювались без затримки. Стаття балансу "Поточнi зобов'язання з оплати працi" мiстить поточну заборгованiсть в сумi 5 321 тис.грн.

Непокритий збиток.
         Стаття балансу "Непокритий збиток" мiстить в собi збиток за минулi звiтнi перiоди та складає 219 484тис.грн., збиток станом на 31.03. 2012 року становить 3 978 тис.грн.

Статутний фонд.
          Статутний фонд пiдприємства становить 37098тис.грн., який подiлено на 148 393 332шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. кожна.

Iнший додатковий капiтал.
      Стаття балансу "Iнший додатковий капiтал" становить 436 119 тис.грн.

Резервний капiтал.
Вiдрахування до резервного капiталу здiйснюються за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. У вiдповiдностi до Статуту товариства Резервний капiтал у розмiрi двадцять п'ять вiдсоткiв вiд Статутного капiталу формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку або за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства до досягнення встановленого розмiру. До досягнення встановленого цим Статутом розмiру Резервного капiталу розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути меншим нiж п'ять вiдсоткiв суми чистого прибутку Товариства за рiк. Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв Товариства. Резервний капiтал станом на 31.03.2012 року складає 8 939 грн.

Реалiзацiя
Основним видом дiяльностi пiдприємства є розподiл i постачання електричної енергiї. Обсяг реалiзацiї за перший квартал 2012 року складає 596 702тис.грн.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
              Загальнi витрати пiдприємства за звiтний перiод складають 505 290тис.грн., в т.ч.:
     - собiвартiсть реалiзованої продукцiї         -    497 024тис.грн.                  або     98,38%
     - адмiнiстративнi витрати                        -       6 016тис.грн.               або       1,19%
     - iншi операцiйнi витрат                              -       2 120тис.грн.       або       0,42%
     - iншi витрати                                            -             60тис.грн.                  або       0,11%
Доходи та витрати
              Валовий прибуток - 228тис.грн. Iншi операцiйнi доходи - 3 799тис.грн. Адмiнiстративнi витрати - 6 016тис.грн. Iншi операцiйнi витрати - 2 120тис.грн., iншi доходи - 191тис.грн., iншi витрати - 60тис.грн.

Консолiдацiя i iнвестицiя.
               До складу ПАТ "Черкасиобленерго" входять 23 вiдокремлених пiдроздiли, якi не є юридичними особами. Протягом звiтного перiоду пiдприємство не проводило iнвестування, а також не приймало участь в створеннi спiльних пiдприємств.

Припинення дiяльностi.
                ПАТ "Черкасиобленерго" протягом звiтного перiоду не припиняло своєї дiяльностi.

Подiї пiсля дати балансу.
                Важливi або значнi подiї, якi приводять до можливих ризикiв,  пiсля дати балансу не вiдбувались.

 8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Основні види продукції   -  передача та постачання електроенергії

Обсяг виробництва  

                    у натуральній формі    (фізична од.вим.)   0

                    у грошовій формі (тис.грн.)                         0

                    у відсотках до всієї виробленої продукції  0

Обсяг реалізованої продукції

            у натуральній формі тис.кВт-год    - 882 210

                    у грошовій формі тис.грн.        - 491 326

                    у відсотках до всієї виробленої продукції  - 100

8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
 Склад витрат                                  Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
                                                                                                          (у відсотках)
1    операцiйнi витрати                                                                                           18,5
2    купована енергiя                                                                                               81,5
3    всього витрат, включаючи вартiсть купованої електроенергiї                  100
 
КОДИ
Дата    31.03.2012
Підприємство    Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"    за ЄДРПОУ    22800735
Територія    Черкаська область, Приднiпровський р-н    за КОАТУУ    7110136400
Організаційно-правова форма господарювання     Акціонерне товариство    за КОПФГ    
Орган державного управління         за СПОДУ    230
Вид економічної діяльності    Розподілення та постачання електроенергії    за КВЕД    40.13.0
Середня кількість працівників (1): 3792
Одиниця виміру: тис.грн.
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    v
за міжнародними стандартами фінансової звітності    
Адреса: 18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285

Баланс
на 31.03.2012 p.
Форма №1
Код за ДКУД    1801001

Актив                                 Код рядка    На початок звітного періоду    На кінець звітного періоду

 

I. Необоротні активи            
Нематеріальні активи:            
    Залишкова вартість                 010                    1 347                                 1 298
    Первісна вартість                     011                    3 378                                 3 464
    Накопичена амортизація          012                  ( 2 031 )                            ( 2 166 )
Незавершені капітальні інвестиції    020              16 715                               17 189
Основні засоби:            
    Залишкова вартість                       030                299 641                        292 155
    Первісна вартість                           031    722 398    725 804
    Знос    032    ( 422 757 )    ( 433 649 )
Довгострокові біологічні активи:            
    Справедлива (залишкова) вартість    035    0    0
    Первісна вартість    036    0    0
    Накопичена амортизація    037    ( 0 )    ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:            
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    040    0    0
    інші фінансові інвестиції    045    2    2
Довгострокова дебіторська заборгованість    050    0    0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості    055    1 058    1 625
Первісна вартість інвестиційної нерухомості    056    3 423    4 727
Знос інвестиційної нерухомості    057    ( 2 365 )    ( 3 102 )
Відстрочені податкові активи    060    2 954    2 954
1
2    3    4
Гудвіл    065    0    0
Інші необоротні активи    070    0    0
Гудвіл при консолідації    075    0    0
Усього за розділом I    080    321 717    315 223
II. Оборотні активи            
Запаси:            
    виробничі запаси    100    19 931    21 436
    поточні біологічні активи    110    0    0
    незавершене виробництво    120    0    0
    готова продукція    130    0    0
    товари    140    0    0
Векселі одержані    150    0    0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:            
    чиста реалізаційна вартість    160    132 037    121 008
    первісна вартість    161    143 382    131 957
    резерв сумнівних боргів    162    ( 11 345 )    ( 10 949 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:            
    за бюджетом    170    2 867    2 867
    за виданими авансами    180    0    15153
    з нарахованих доходів    190    0    0
    із внутрішніх розрахунків    200    0    0
Інша поточна дебіторська заборгованість    210    25 272    22 594
Поточні фінансові інвестиції    220    0    0
Грошові кошти та їх еквіваленти:            
    в національній валюті    230    462    38 242
    у тому числі в касі    231    0    0
    в іноземній валюті    240    0    0
Інші оборотні активи    250    5 003    4 084
Усього за розділом II    260    185 572    225 384
III. Витрати майбутніх періодів    270    189    191
IV. Необоротні активи та групи вибуття    275    0    0
Баланс    280    507 478    540 798

Пасив    Код рядка    На початок звітного періоду    На кінець звітного періоду
1    2    3    4
I. Власний капітал            
Статутний капітал    300    37098    37098
Пайовий капітал    310    0    0
Додатковий вкладений капітал    320    0    0
Інший додатковий капітал    330    436214    436119
Резервний капітал    340    8939    8939
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    350    -215506    -219484
Неоплачений капітал    360    ( 0 )    ( 0 )
Вилучений капітал    370    ( 0 )    ( 0 )
Накопичена курсова різниця    375    0    0
Усього за розділом I    380    266745    262672
Частка меншості    385    0    0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів            
Забезпечення виплат персоналу    400    2 725    5 086
Інші забезпечення    410    0    0
Сума страхових резервів    415    0    0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах    416    0    0
Цільове фінансування (2)    420    0    0
Усього за розділом II    430    2 725    5 086
ІІІ. Довгострокові зобов’язання            
Довгострокові кредити банків    440    0    0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання    450    0    0
Відстрочені податкові зобов’язання    460    0    0
Інші довгострокові зобов’язання    470    0    0
Усього за розділом ІІІ    480    0    0
IV. Поточні зобов’язання            
Короткострокові кредити банків    500    0    0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями    510    0    0
Векселі видані    520    0    0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    530    121 242    159 677
Поточні зобов’язання за розрахунками:            
з одержаних авансів    540    22 096    19 988
з бюджетом    550    4 158    4 091
з позабюджетних платежів    560    0    0
зі страхування    570    3 556    2 458
з оплати праці    580    7 078    5 321
з учасниками    590    0    0
із внутрішніх розрахунків    600    0    0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу    605    0    0
Інші поточні зобов'язання    610    79 566    81 213
Усього за розділом IV    620    237 696    272 748
V. Доходи майбутніх періодів    630    312    292
Баланс    640    507 478    540 798
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги    (421)    0    

Примітки: Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Черкасиобленерго" складається своєчасно в повнiй мiрi i у вiдповiдностi до вимог П(С)БО  та охоплює перiод з 01.01.2012 року по 31.03.2012 року. Фiнансова звiтнiсть складається у нацiональнiй валютi України - в тисячах гривень.
Основнi засоби та нематерiальнi активи облiковуються станом на 31.03.2012 року на балансi товариства: нематерiальнi активи - залишкова вартiсть 1 298тис.грн., первiсна вартiсть - 3 464тис.грн., накопичена амортизацiя - 2 166тис.грн. До складу нематерiальних активiв  вiднесено програмне забезпечення. Амортизацiя нараховувалась податковим методом.     
 Власний капiтал товариства: статутний капiтал становить 37 098тис.грн., який подiлено на 148 393 332шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. кожна; станом на 31.03.2012 року Резервний фонд товариства складає 8 939тис.грн. Вiдрахування до Резервного фонду здiйснюються i вiдповiдностi з рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Черкасиобленерго" за рахунок чистого прибутку.

Голова Правління                 Фiлатов Ярослав Олександрович

Головний бухгалтер                Птух Людмила Борисiвна
 
КОДИ
Дата    31.03.2012
Підприємство    Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"    за ЄДРПОУ    22800735
Територія    Черкаська область, Приднiпровський р-н    за КОАТУУ    7110136400
Організаційно-правова форма господарювання     Акціонерне товариство    за КОПФГ    230
Орган державного управління         за СПОДУ    
Вид економічної діяльності    Розподілення та постачання електроенергії    за КВЕД    40.13.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    v
за міжнародними стандартами фінансової звітності    
Одиниця виміру: тис.грн.
Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 2012 року
Форма №2
                                                    I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код за ДКУД    1801003

Стаття    Код рядка    За звітний період    За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    010    596702    349682
Податок на додану вартість    015    ( 99450 )    ( 58280 )
Акцизний збір    020    ( 0 )    ( 0 )
    025    ( 0 )    ( 0 )
Інші вирахування з доходу    030    ( 0 )    ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)    035    497252    291402
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    040    ( 497024 )    ( 249205 )
Валовий:
   прибуток    050    228    42197
    збиток    055    ( 0 )    ( 0 )
Інші операційні доходи    060    3799    1482
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності    061    0    0
Адміністративні витрати    070    ( 6016 )    ( 4104 )
Витрати на збут    080    ( 0 )    ( 0 )
Інші операційні витрати    090    ( 2120 )    ( 5163 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності    091    ( 0 )    ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
   прибуток    100    0    34412
    збиток    105    ( 4109 )    ( 0 )
Доход від участі в капіталі    110    0    0
Інші фінансові доходи    120    0    0
Інші доходи (1)    130    191    266
Фінансові витрати    140    ( 0 )    ( 8 )
Втрати від участі в капіталі    150    ( 0 )    ( 0 )
Інші витрати    160    ( 60 )    ( 87 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті    165    0    0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
   прибуток    170    0    34583
    збиток    175    ( 3978 )    ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності    176    0    0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності    177    ( 0 )    ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності    180     ( 0 )    ( 7447 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності    185    0    0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
   прибуток    190    0    27136
    збиток    195    ( 3978 )    ( 0 )
Надзвичайні:
   доходи    200    0    0
    витрати    205    ( 0 )    ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку    210    ( 0 )    ( 0 )
Частка меншості    215    0    0
Чистий:
   прибуток    220    0    27136
    збиток    225    ( 3978 )    ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення    226    0    0
З  рядка  130  графа  3  Дохід,  пов'язаний з благодійною допомогою    (131)    0    

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника    Код рядка    За звітний період    За попередній період
1    2    3    4
Матеріальні затрати    230    17070    13979
Витрати на оплату праці    240    41244    34388
Відрахування на соціальні заходи    250    15022    12465
Амортизація    260    12503    7118
Інші операційні витрати    270    7254    8223
Разом    280    93093    76173

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті    Код рядка    За звітний період    За попередній період
1    2    3    4
Середньорічна кількість простих акцій    300    148393332    148393332
Скоригована середньорічна кількість простих акцій    310    148393332    148393332
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію    320    0    0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію    330    0    0
Дивіденди на одну просту акцію    340    0    0

Примітки: Фiнансова звiтнiсть охоплює перiод з 01.01.201року по 31.03.2012року та складається у нацiональнiй валютi України - в тисячах гривень. Фiнансовi результати товариства за звiтний перiодвiдображенi у вiдповiдностi до вимог П(С)БО №3 "Звiт про фiнансовi результати" i побудований на реальних даних бухгалтерського облiку, який ведеться у вiдповiдностi до прийнятих на даний час бухгалтерських стандартiв, обраної та впровадженої облiкової полiтики пiдприємства.
     Станом на 31 березня 2012 року виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) товариства склала 596 702тис.грн., податок на додану вартiсть - 99 450тис.грн., чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї - 497 252тис.грн., валовий прибуток - 228тис.грн.

Голова Правління                 Фiлатов Ярослав Олександрович

Головний бухгалтер                Птух Людмила Борисiвна

Закрыть